23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 016-033957
Offentliggjort
Udbudstype
Resultat

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed


Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
Kontaktpunkt(er): Charlotte Garset
DK 2100 København Ø
Danmark
Mailadresse: rfb.simap@bane.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.bane.dk

I.2) Hovedaktivitet
Jernbanetransport
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Aftale om udlån af ressourceperson - Juridisk bistand
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK011

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Ressourcepersonen skal yde bistand til projktledelsen i forbindelse med planlægning og gennemførelse af EU-udbud af bygge- og anlægsopgaver for Ringsted-Femern projektet herunder udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse, udbuds- og kontraktbetingelser mv.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 1 463 280,00 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Bekendtgørelse om kvalifikationsordning

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 190-335864 af 3.10.2014

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Kontrakt nr.: D02COWI01
Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Aftale om udlån af ressourceperson - Juridisk bistand
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.1.2) Oplysninger om tilbud
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark

V.1.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 1 463 280,00 DKK
Eksklusive moms
V.1.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
V.1.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: TEN-T
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

N/A

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenvnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.1.2018

Send til en kollega

0.146