23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 243-508413
Offentliggjort
19.12.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.01.2018 Kl. 13:00

Udbyder

Kjellerup Fjernvarmeforsyning

Vindere

Valgt hovedentrepriseaftale

(26.04.2018)
Chr. Johannsen A/S
Kometvej 26 B
6230 Rødekro

Prækvalifikation -Kjellerup Fjernvarme, bygningsentrepriser for etablering af nyt flisværk


Kjellerup Fjernvarmeforsyning

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Kjellerup Fjernvarme
dk
Tværgade 4
Kontaktpunkt(er): Arkikon - arkitekter + ingeniører
Att: Thomas Enevold
8620 Kjellerup
Danmark
Telefon: +45 86327844
Mailadresse: thomas@arkikon.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: www.arkikon.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.arkikon.dk/projektrum/kjellerup-fjernvarme-hovedentrepriseudbud/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Prækvalifikation -Kjellerup Fjernvarme, bygningsentrepriser for etablering af nyt flisværk.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet, uanset med hvilke midler, efter ordregiverens specifikationer

NUTS-kode DK04

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Annonceringen vedrører prækvalifikation entreprenører, med følgende udbud for afgivelse af tilbud på bygninger og anlæg i hovedentreprise, til nyt flisvarmeværk.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45200000, 45251000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Omfanget udgør omkring, 300 m² administration og værksted, 1 500 m² kedelbygning med kælder, 800 m² flislager, 5 500 m² befæstede områder og 10 000 m² andet anlægsarbejde.
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 20 000 000,00 og 25 000 000,00 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Eventuelle optioner vil fremgå af efterfølgende udbudsmateriale
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 14 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 26.3.2018 Færdiggørelse 25.2.2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Entreprenøren skal stille garanti iht. AB92
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsbetingelser vil fremgå af udbudsbetingelserne.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis entreprisetilbuddet afgives af et knosortie af entreprenører/leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som bygherren, med bindende virkning for konsortiet, kan indgå aftaler med.
III.1.4) Andre særlige vilkår:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: For at kunne prækvalificeres må virksomheden (eller konsortiets parter) ikke være under konkurs (se. III 2.2).
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Beskrivelse af virksomheden, herunder ejerforhold. Virksomhedens revisorpåtegnede regnskabstal - nettoomsætning, resultat efter skat, samlede aktiver, egenkapital og soliditetgrad for de seneste tre regnskabsår, samt budgettal for det igangværende regnskabsår. Ovennævnte oplysninger skal angives for bydende entreprenør og evt. væsentlige underentreprenører.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Referenceliste med byggerier af tilsvarende karakter og kompleksitet som virksomheden har deltaget i inden for de seneste 5 år. Af referencerne skal fremgå størrelsen af opgaven, bygherrens navn, og tidsinterval for udførelsen af opgaven. På mindst tre af referencerne skal anføres kontaktinformationer på den ansvarlige hos bygherren.
Oplysning om virksomhedens gennemsnitlige antal medarbejdere inden for de seneste 3 år. CV for de medarbejdere, der skal udføre arbejdet.
Ovennævnte oplysninger skal angives for bydende entreprenør og væsentlige underentreprenører.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.1.2018 - 13:00
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
Der vil blive prækvalificeret op til 7 virksomheder til at afgive tilbud på hovedentreprisen.

Ansøgningen om prækvalifikation skal fremsendes via e-mail til thomas@arkikon.dk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.12.2017

Send til en kollega

0.125