23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 240-498291
Offentliggjort
14.12.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.01.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=owzrkjggoz

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Valgt totalrådgiver

(12.04.2018)
CASA Arkitekter A/S
Wichmandsgade 5
5000 Odense C

Ny rehabiliteringsenhed, Hammel - totalrådgivning


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
88000
Danmark
Kontaktperson: Anders Eklund
E-mail: anders.eklund@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byggeri.rm.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=owzrkjggoz
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Rikke Skov Rosenskjold
Telefon: +45 56407199
E-mail: RSRD@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=owzrkjggoz
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny rehabiliteringsenhed, Hammel - udbud af totalrådgivning.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Midtjylland (RM) planlægger at øge indsatsen på hjerneskaderehabiliteringsområdet, og vil i den forbindelse udbygge døgnrehabiliteringstilbuddet på Tagdækkervej i Hammel med henblik på rehabilitering på specialiseret niveau.

RM har derfor fået udarbejdet et skitseforslag, der indebærer opførelse af en ny bygningsenhed på ca. 1.500 bruttokvadratmeter fordelt på to etager med 10 boliger og fællesrum i stueetagen, samt fysioterapi, samtalerum, kontorer og mødelokaler på første sal. Efter forslaget forbindes den nye bygning med en eksisterende bygning. RM ønsker med dette udbud at tilknytte en totalrådgiver, der kan levere alle nødvendige arkitektfaglige og ingeniørfaglige ydelser. RM opfordrer derfor til, at interesserede ansøgere danner et totalrådgiverteam, der dækker alle arkitektfaglige, landskabsarkitektfaglige og ingeniørfaglige ydelser til realisering af projektet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

8450 Hammel

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Jf. ovenfor pkt. II.1.4) samt det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Ordregiver vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af Ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af Ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende arkitekt-, landskabsarkitektfaglige og ingeniørfaglige rådgivningsydelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Hvis der ansøges som en sammenslutning (f.eks. som konsortium) skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring, hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles befuldmægtiget.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til udbudsmaterialets kontraktudkast. Kontrakten er baseret på ABR89 med de tilpasninger, der følger af kontraktudkastet og udbudsmaterialet i øvrigt. Kontrakten indeholder en adgang for Regionen til at opsige kontrakten, såfremt der efter forprojekt ikke opnås anlægsbevilling. Kontrakten indeholder en dagbodsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/01/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder ved anvendelse af spørgsmål/svar-funktionen. Spørgsmål bedes stillet senest 8 dage før fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation udløber. Spørgsmål stillet indenfor fristen for fremsendelse af spørgsmål vil blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation. Spørgsmål stillet senere end 8 dage før udløbet af frist for anmodning om prækvalifikation vil, såfremt det er muligt, blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Spørgsmålet stillet senere end 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation vil ikke blive besvaret. Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet udbudsvilkår.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i eESPD-skemaet. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås ved upload af udbudsmaterialets .xml-fil, til denne webside: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome (Vejledning findes på: www.bedreudbud.dk) Det bemærkes, at referencer bedes afleveret særskilt, idet disse samtidig udgør endelig dokumentation, jf. Udbudslovens §155, stk. 1, nr. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2017

Send til en kollega

0.094