23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 237-491761
Offentliggjort
09.12.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
22.01.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Indlevering af tilbud

Til
20.08.2018

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Vindere

Valgt OPP-team

(13.12.2018)
A. Enggaard. A/S og Henning Larsen Architects A/S

Østre Landsret - OPP

(06.01.2020)
A. Enggaard A/S
Marathonvej 5
9230 Svenstrup J

Opdateringer

Opdatering
(05.03.2018)

De tre tilbudsgivere er  1. A. Enggaard. A/S og Henning Larsen Architects A/S

  2. Casa Entreprise A/S, Kemp og Lauritzen A/S, KPF Arkitekter A/S og Rambøll A/S

  3. KPC A/S, Schmidt Hammer Lassen Architects K/S, Newsec Datea A/S og Oluf Jørgensen A/S.

Østre Landsret


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
5798009814227
Carl Jacobsen Vej 39
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Rikke Krarup Hansen
Telefon: +45 41701192
E-mail: rkh@bygst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bygst.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Østre Landsret.

 

Sagsnr.: 15.05267
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bekendtgørelsen vedrører udbud af Østre Landsret - OPP.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45216112
45210000
45200000
71000000
70220000
71240000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tilrådighedsstillelse, herunder finansiering, projektering, anlæg, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring af en ny Østre Landsret på ca. 16.000 m2, samt kælder areal. Landsretten skal indrettes med veldisponeret og funktionelle retssale, ventearealer, administrative lokaler, café samt kantine med produktionskøkken mv., beliggende på Trælastholmen i Københavns Nordhavn.

Fra tidspunktet for ibrugtagning af bygningen vil kontrakten løbe i 20 år.

Bygningen skal opføres på en grund, den vindende tilbudsgiver lejer af den ordregivende myndighed.

Ved udløb af kontraktperioden skal den ordregivende myndighed kunne erhverve byggeriet til en på forhånd aftalt pris.

Ved udløb af kontraktperioden vil OPP-leverandøren kunne vælge at sælge byggeriet til en på forhånd aftalt pris.

Det vil være muligt for parterne at aftale, at den ordregivende myndighed efter kontraktperiodens udløb lejer byggeriet på markedsvilkår.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 270
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Bygningsstyrelsen vil ud fra en helhedsvurdering lægge vægt på kvaliteten og relevansen af de under punkt III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Inventar i forhal og ventearealer ønskes som en option i tilbuddet.

Forhal og venteområder indrettes med møbelgrupper svarende til 20% af siddepladserne i retssalene.

Herudover møbleres forhal med yderligere siddemøbler til 30 personer.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde og indsende et ESPD.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Den økonomiske aktør skal udfylde og aflevere ESPD'et som afleveringskrav nr. 1.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i § 137, stk. 1, nr. 1-7 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde. Der henvises i det hele til ESPD'et hvor ansøger skal oplyse hvorvidt de er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere tilbudsgivere sammen i et konsortium skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge en individuel ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge en individuel ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den økonomiske aktør skal udfylde følgende i ESPD'et del IV, afsnit B:

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive egenkapital for de tilgængelige disponible regnskabsår.

Ansøgeren skal angive soliditetsgrad for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive soliditets grad for de tilgængelige disponible regnskabsår.I ESPD`et skal soliditetsgraden fremgå af boksen ”Nøgletal”. I boksen "Beskrivelse" skal ansøger både oplyse, hvilken egenkapital ansøger har samt værdien af de samlede aktiver, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Den økonomiske aktør skal minimum have en egenkapital på minimum dkk 100 mio. i hvert af de 3 seneste,disponible regnskabsår. Hvis den økonomiske aktør har eksisteret i mindre end 3 år, skal egenkapitalen være minimum dkk 100 mio. i de tilgængelige disponible regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium), skal minimum en af de økonomiske aktører der indgår i konsortiet have en egenkapital på minimum dkk 100 mio. i hvert af de 3 seneste, disponible regnskabsår.

Den økonomiske aktør skal have en soliditetsgrad på mindst 15% i hvert af de seneste 3 disponibleregnskabsår. Hvis den økonomiske aktør har eksisteret i mindre end 3 år skal soliditetsgraden være mindst 15% i de tilgængelige disponible regnskabsår. Soliditetsgraden opgøres som forholdet mellem egenkapital og totale aktiver. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium),opgøres soliditetsgraden som forholdet mellem den samlede egenkapital og samlede totale aktiver blandt de økonomiske aktører der indgår i sammenslutningen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til orientering skal Bygningsstyrelsen gøre ansøgeren opmærksom på, at der i ESPD'ets Del II, afsnit A,e »Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre« tænkes på den situation, hvor ansøgeren indgår i en sammenslutning som et konsortium, et joint venture eller lignende. Der er ikke tale om den situation, hvor der anvendes underentreprenører til løsning af opgaven (uanset om ansøgeren baserer sig på underentreprenøren).

Desuden skal Bygningsstyrelsen gøre opmærksom på, at Ansøgeren skal svare »ja« i ESPD'ets Del II, afsnit C, hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne (ønsker at fremsende referencer fra underentreprenører). Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør), skal ansøgeren på kontraktindgåelses tidspunktet kunne godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældendes ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse.

Ansøgeren skal udfylde følgende i ESPD'et, del IV, litra C:

Ansøgeren skal levere en referenceliste over de væsentligste bygge- og anlægsopgaver, der er udført indenfor de seneste 5 år inden ansøgningsfristens udløb indenfor følgende kategorier:

(a) arkitektur/projektering/styring af byggearbejder i forbindelse med fleksible kontorbygninger,

(b) drift og vedligeholdelse af kontorbygninger og

(c) sammentænkning af de i litra (a) og (b) nævnte forhold fx OPP eller lignende.

Max 5 referencer i alt.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (fx en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældendes ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden Bygningsstyrelsens forudgående skriftlige tilladelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB, (tidligere Byggeweb). Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til RIB A/S, tlf. 32245250, support@rib-software.dk.Udbudsnr i RIB er TN332014.

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »login« og følg vejledningen

2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder

3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter udbud«

4. Indtast RIB udbudsnummer TN332014 og tryk »søg«

5. Udbuddet »Prækvalifikation - OPP Østre Landsret fremkommer, og vælg »OK«

6. Åbn udbuddet ved at vælge »rib-software udbud« og udbudsnavn » Prækvalifikation - OPP Østre Landsret« i oversigten

7. Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Udbud« og følg vejledningen

2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt brugernavn/password?«og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Ansøges der som et konsortie, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fællesansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger en repræsentant, som uploade rmateriale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller. lign.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB. Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge »Jeg er en økonomisk aktør«, og dernæst »Importere ESPD«. Herefter uploader man xml-filen som afleveringskrav 1, der udgør ordregiverens ESPD, som ansøgeren har downloadet i RIB. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbelt klikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD — sådan virker det:

http://www.kfst.dk/Indhold%20KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160916 %20ESPD%20 %20saadan%20virker%20det

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Bygningsstyrelsen har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at Bygningsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2017

Send til en kollega

0.11