23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 222-461728
Offentliggjort
18.11.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.udbud.info

Indlevering af tilbud

Til
22.12.2017 Kl. 13:00

Addresse
Sweco Danmark A/S
Kokbjerg 5
6000 Kolding
Kontaktperson: Steffan Vaaben
E-mail: Steffan.Vaaben@sweco.dk

Udbyder

Faxe Affald A/S

Opdateringer

Annullering
(19.01.2018)

Udbuddet aflyses, da udbyder har besluttet at udføre opgaven internt.

Indsamling af mad- og restaffald og genanvendelige materialer i Faxe Kommune


Faxe Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Faxe Affald A/S
34084742
Jens Chr. Skous Vej 1
Haslev
4690
Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Larsen Thystrup
E-mail: lth@faxeforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://faxeforsyning.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.info
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco Danmark A/S
Kokbjerg 5
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Steffan Vaaben
E-mail: Steffan.Vaaben@sweco.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Sweco Danmark A/S
Kokbjerg 5
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Steffan Vaaben
E-mail: Steffan.Vaaben@sweco.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af mad- og restaffald og genanvendelige materialer i Faxe Kommune.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Faxe Kommune og Faxe Affald har i tilknytning til målene i den nationale affaldshåndteringsplan 2013-2024 og Faxe Kommunes Affaldsplan besluttet, at indføre indsamling af mad- og restaffald samt papir/pap og MGP (metal, glas og hård plast) i primært 2-delte beholdere ved en-familiehuse og i udelte beholdere og minicontainere samt nedgravede beholderenheder ved etageboliger og boligselskaber m.v. Faxe Affald udbyder derfor opgaven med indsamling af mad- og restaffald og genanvendelige materialer (papir/pap og MGP) i delte og udelte beholdere og minicontainere samt i nedgravede beholderenheder og kuber m.v.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511100
90511200
90511400
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Faxe Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Faxe Affald vil implementere anvendelse af de nye delte og udelte beholdere og minicontainere ved at foretage udkørsel af nye beholdere og minicontainere og hjemtage de eksisterende beholdere over en periode på 8 uger fra 1.4.2019 til slutningen af maj 2019 med udkørsel af ca. 4 500 beholdere til ca. 2 250 adresser pr. uge. Udkørsels- og hjemtagningslogistikken baseres på tilbudsgiverens ruteplanlægning og derfor skal tilbudsgiveren planlægge ruterne efter normal tømning hver 14. dag.

Da indsamling af mad- og restaffald samt genanvendelige materialer i primært delte beholdere er helt nye ordninger for brugerne i Faxe Kommune og for Faxe Affald skal tilbudsgiveren være indstillet på at udvise fleksibilitet i forhold til udførelse af indsamlingsopgaven. Tilbudsgiveren skal endvidere være indstillet på, at der kan forekomme ændringer af antal og fordeling af opsamlingsudstyret i kontraktperioden og at der i nogle områder efter ønske fra borgerne kan etableres fællesløsninger med minicontainere, nedgravede beholderenheder eller kuber til de genanvendelige materialer til erstatning for de individuelle beholdere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har en option på forlængelse af kontraktperioden for indsamling af mad- og restaffald og genanvendelige materialer på uændrede vilkår af 1 eller flere gange i et vilkårligt antal måneder i op til 2 år indtil den 31.3.2026.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid (som angivet i del II.2.7)).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/12/2017
Tidspunkt: 13:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks. joint venture eller konsortium), eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde og underskrive deres egen ESPD, der ligeledes medsendes tilbuddet. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidt angår del II, del III A,Bog C, del IV B og C, samt del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Det samlede udbudsmateriale downloades og gemmes lokalt på computeren hos tilbudsgiver. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd

Når tilbudsgiver har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Upload dokument« browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil. Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil. Printet vedlægges tilbuddet.

Faxe Forsyning påtænker at afgive kontrolbud på opgaven.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af »Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud«, lbk nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2017

Send til en kollega

0.18