23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 221-459580
Offentliggjort
17.11.2017
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Midtjylland — Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg, DP3, Region Midt — ombygning. Indkøb af rådgivning, Arkitekt og Ingeniør (delt rådgivning)


Region Midtjylland — Regionshospitalet Viborg

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland — Regionshospitalet Viborg
Toldbogade 12
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Jørgen Bak
Telefon: +45 29257515
E-mail: Joergen.bak@viborg.rm.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Regionshospitalet Viborg, DP3, Region Midt — ombygning. Indkøb af rådgivning, Arkitekt og Ingeniør (delt rådgivning).

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71240000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Regionshospitalet Viborg udbyder hhv. arkitekt- og ingeniørrådgivning (delt rådgivning) i forbindelse med gennemførelse af Delprojekt 3 (DP3), der omfatter ombygningen af Regionshospitalet Viborg. I alt ombygges ca. 12 500 m² indenfor en økonomisk ramme på ca. 111 000 000 DKK. Ombygningen fordeler sig på ca. 22 byggefelter i samme bygning og omfatter primært ombygning og nyindretning af ambulatorier, sengestuer og kontorfaciliteter.

Udbuddet omfatter delt rådgivning: Arkitektrådgivning (delkontrakt 1) og ingeniørrådgivning (delkontrakt 2).

Det overordnede mål for ombygningsområdet er, at etablere bedre faciliteter for patienterne og tilvejebringe effektive rammer for patientens behandling — både når det er akut og planlagt.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på RIB (Byggeweb Udbud).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkitektrådgivning. Regionshospitalet Viborg, DP3, Region Midt — Ombyging

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Regionshospitalet Viborg, Heibergs Allé 4, 8800 Viborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter arkitektrådgivning i forbindelse med ombygningen af DP3. Grundlaget for opgaven er »Projektforslag DP3 af 28.10.2016« som er tilgængeligt på byggeweb. Rådgiverne skal projektere videre fra det foreliggende projektforslag (udarbejdet af anden rådgiver). Rådgivere skal udarbejde forprojekt (myndighedsprojekt) samt færdigt hovedprojekt.

Ombygningsprojektet består af større sammenhængende områder og hele etager såvel som af mindre områder, hvor kun enkelte rum ny etableres eller ombygges.

Der bygges i delprojekt 3 ikke om i ankomstområder. Ombygningsprojektet indeholder alene indvendige ombygninger, f.eks. indvendige vægge, fast inventar og overflader samt tekniske arbejder og nye installationer i udvalgte områder. Større ændringer af klimaskærm eller landskab er ikke omfattet.

Ombygningen skal sikre fremtidig mulighed for at kunne understøtte fleksibel drift på tværs af organisatoriske enheder. Fællesambulatorier og fleksibel udnyttelse af sengekapaciteten muliggør en optimeret, mere effektiv drift af hospitalets behandlingsrum.

Der etableres derfor hele ambulatorieetager og sengeetager inden for de enkelte bygningsafsnit.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Process / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ingeniørrådgivning. Regionshospitalet Viborg, DP3, Region Midt — Ombygning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71320000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Regionshospitalet Viborg, Heibergs Allé 4, 8800 Viborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygningen af DP3. Grundlaget for opgaven er »Projektforslag DP3 af 28.10.2016« som er tilgængeligt på byggeweb. Rådgiverne skal projektere videre fra det foreliggende projektforslag (udarbejdet af anden rådgiver). Rådgivere skal udarbejde forprojekt (myndighedsprojekt) samt færdigt hovedprojekt.

Ombygningsprojektet består af større sammenhængende områder og hele etager såvel som af mindre områder, hvor kun enkelte rum ny etableres eller ombygges.

Der bygges i delprojekt 3 ikke om i ankomstområder. Ombygningsprojektet indeholder alene indvendige ombygninger, f.eks. indvendige vægge, fast inventar og overflader samt tekniske arbejder og nye installationer i udvalgte områder. Større ændringer af klimaskærm eller landskab er ikke omfattet.

Ombygningen skal sikre fremtidig mulighed for at kunne understøtte fleksibel drift på tværs af organisatoriske enheder. Fællesambulatorier og fleksibel udnyttelse af sengekapaciteten

muliggør en optimeret, mere effektiv drift af hospitalets behandlingsrum.

Der etableres derfor hele ambulatorieetager og sengeetager inden for de enkelte bygningsafsnit.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 083-161051
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Arkitektrådgivning. Regionshospitalet Viborg, DP3, Region Midt — Ombygning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Ingeniørrådgivning. Regionshospitalet Viborg, DP3, Region Midt — Ombygning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Regionshospitalet Viborg ser sig desværre nødsaget til at annullere nærværende udbud.

Nødtvungne besparelser i det samlede projekt gør, at ombygningsprojektet (DP3) skal gentænkes.

Regionshospitalet Viborg har derfor valgt at stoppe DP3-projektet i sit fulde omfang.

Der kan for nuværende ikke siges noget om en proces for genoptagelse af projektet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager overudbuddet skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2017

Send til en kollega

0.161