23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 221-458446
Offentliggjort
17.11.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.12.2017 Kl. 09:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1327-Groenttorvet,_Etageboliger_v._KAB

Udbyder

Boligselskabet AKB-København v. KAB

Vindere

Valgt totalentreprenør

(30.01.2019)
NVU17 ApS
Grønttorvet 6, 1. sal
2500 Valby

Grønttorvet, Etageboliger


Boligselskabet AKB-København v. KAB

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet AKB-København v. KAB
26433762
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Andreas Claus Hansen
E-mail: ach@dominia.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk/

I.1) Navn og adresser
Samvirkende Boligselskaber v. KAB
31991617
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Andreas Claus Hansen
E-mail: ach@dominia.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk/

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1327-Groenttorvet,_Etageboliger_v._KAB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1327-Groenttorvet,_Etageboliger_v._KAB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Grønttorvet, Etageboliger.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Offentligt udbud af ca. 6 150 m² etageboligbyggeri i totalentreprise for 2 boligselskaber. Der konkurreres om at leverer mest mulig kvalitet for det fastlagte rammebeløb, der følger af, at der er tale om almennyttigt støttet byggeri.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Der vil blive indgået 2 totalentreprisekontraker, en med hver af de 2 boligselskaber, men da der er tale om 1 samlet byggeri, kan de 2 kontrakter kun tildeles i fællesskab til samme tilbudsgiver.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt AKB

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 - IA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Grønttorvet, Valby.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakt omhandlende AKB' andel af det samlede byggeri.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den endelige tidsplan vil være afhængig af hvad totalentreprenøren kan tilbyde idet tid er et kriterium i konkurrence. Herudover kan der ske efterfølgende forskydning jf. ABT93 §24 og §26.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt SAB

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 - IA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Grønttorvet, Valby.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakt omhandlende SAB' andel af det samlede byggeri.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den endelige tidsplan vil være afhængig af hvad totalentreprenøren kan tilbyde idet tid er et kriterium i konkurrence. Herudover kan der ske efterfølgende forskydning jf. ABT93 § 24 og § 26.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

ESPD-dokument skal udfyldes digitalt for dokumentation af egnethed

Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

De nærmere kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet. Kontrakterne baseres på ABT93 og indeholder bl.a. sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2017
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 13/02/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/12/2017
Tidspunkt: 09:00
Sted:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2017

Send til en kollega

0.151