23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 221-458437
Offentliggjort
17.11.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
29.12.2017 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Vindere

Valgt totalentreprenør

(24.04.2018)
A. Enggaard A/S

Totalentreprenør til NEW AARCH - Ny skole til Arkitektkolen Aarhus

(07.07.2018)
A. Enggaard A/S
Marathonvej 5
9230 Svenstrup J

Opdateringer

Rettelse
(16.12.2017)

II.2.6
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 186 025 000.00 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 185 150 000.00 DKK

VI.3
I stedet for:
Udbudsnr. i Byggeweb Udbud er TN91375A
Læses:
Udbudsnr. i Byggeweb Udbud er TN791375A

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 18-12-2017
Time: 12:00
Læses:
Dato: 29-12-2017
Time: 12:00

Opdatering
(09.01.2018)

De prækvalificerede:


- A. Enggaard


- Per Aarsleff


- Züblin

Totalentreprenør til New Aarch - Ny skole til Arkitektkolen Aarhus


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
58182516
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Lisa Sørensen
Telefon: +45 41701014
E-mail: Lis@bygst.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bygst.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.bygst.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: statsligt byggeri

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprenør til New Aarch — Ny skole til Arkitektkolen Aarhus.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I byudviklingsområdet Godsbanearealerne i hjertet af Aarhus planlægger Bygningsstyrelsen (BYGST) at opføre en ny skole til Arkitektskolen Aarhus. Byggeriet skal bestå af undervisnings-, forsknings- og værkstedsfaciliteter i en robust, fleksibel og åben struktur af generel værkstedskarakter. Visionen er et arkitekturlaboratorie og en fabrik med stort volumen og højt til loftet. Projektet skal gribe Godsbanearealernes karakter og der ønskes ikke et ikonbyggeri, men en pragmatisk ramme for fremtidens arkitektuddannelse, der kan gå i dialog med sine omgivelser. Forventet aflevering ultimo 2020.

For yderligere oplysninger om projektet henvises til Bygningsstyrelsens hjemmeside: til https://www.bygst.dk/projekter/new-aarch-ny-skole-til-arkitektskolen-aarhus/

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 186 025 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Godsbanearealerne i Aarhus.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

New Aarch — New Partnering

New Partnering er udviklet på baggrund af en længere markedsdialog og med inspiration fra flere forskellige kendte og afprøvede projektmodeller og samarbejdsformer.

Grundlæggende udbydes projektet i totalentreprise på baggrund af et dispositionsforslag suppleret af et byggeprogram og en designmanual, der beskriver de overordnede designintentioner i projektet. I denne sammenhæng sen partnering.

Totalentreprenøren (TE) overtager BYGST tekniske rådgivere, mens styringen af projektet varetages af TE herunder rollen som projekteringsleder.

Baggrunden for partnering er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og at optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed og med en tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab.

Projektet gennemføres under en fælles målsætning formuleret som en kultur, hvor parterne:

— hjælper hinanden til succes.

— varetager projektets interesser, men også anerkender, at de øvrige parter har egne interesser.

— afklarer interessemodsætninger i åbenhed og ikke lader det påvirke progressionen af projektet.

Samarbejdsmodellen er opdelt i 3 faser:

— Fase 0 — Implementeringsfasen, omfattende en workshop for etablering af samarbejdet og nedfældning af fælles målsætninger i en samarbejdsaftale samt en studietur for opnåelse af en fælles referenceramme.

— Fase 1 — Optimerings- og konkretiseringsfasen, omfattende projektforslag og myndighedsprojekt, hvor formålet er i fællesskab at udvikle, optimere og konkretisere projektet inden for rammer af tid og økonomi, for derved at nedbringe projektets risikoprofil og opnå en kvalitetsmæssig merværdi. BYGST forventer, at væsentlige underentreprenører og leverandører deltager i denne fase.

— Fase 2 — Eksekveringsfasen, omfattende hovedprojekt og udførelse, hvor det aftalte projekt udføres, testes og afleveres.

Projektet udbydes i omvendt licitation, hvor den økonomiske ramme for projektet er fastlagt og hvor parterne forpligtiger sig til at udvikle og om nødvendigt justere projektet indenfor denne ramme. Forventningen er således, at totalentreprenøren hjælper BYGST til at prioritere, hvordan pengene bruges bedst og hvordan der opnås mest mulig kvalitet for pengene. TE kan omvendt forvente en bygherre, som er beslutningsdygtig og som er bevidst om nødvendigheden i at kunne prioritere. Politikken kræver, at de kontraherende parter indfører en gennemsigtig omkostningsstyring, dvs. »åbne bøger«.

Modellen forudsætter desuden at entrepriseudgifterne adskilles fra TE's fortjeneste. Sidstnævnte organiseres som et fast dækningsbidrag med mulighed for forhøjelse igennem en større incitamentsstruktur. Det vil sige at jo bedre det lykkes for TE og bygherren at opnå deres gensidigt aftalte målsætninger, jo højere er den kontante belønninge som TE modtager.

Efter fase 1 er der indlagt en gensidig exitmulighed, hvor parterne er berettigede til at standse arbejdet og bringe entrepriseaftalen til ophør, såfremt samarbejdet ikke gik som forventet og den ene eller begge parter derved ikke har tillid til, at projektet kan realiseres på tilfredsstillende vis.

Modellen indeholder endelig en eskalationsmodel, som tages i brug i situationer, hvor modsatte interesser blokerer for en konklusion. I sådanne situationer er det målet gensidigt, at blive enige om, hvad uenigheden består i og beskrive denne i et »uenighedsprotokollat«, som kan danne fælles grundlag for eskalation til næste beslutningsled i organisationen.

En ledelsesrepræsentant hos TE forudsættes at deltage i projektets styregruppe.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 186 025 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil Bygningsstyrelsen lægge vægt på kvaliteten og relevansen af de under pkt. III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) på internetportalen Byggeweb

Udbud (udbudsnummer fremgår af opkt. VI.3).) i henhold til den indarbejdede vejledning samt i henhold til

kravene angivet i nærværende, afsnit III1.2 og III.1.3. ESPD er afleveringskrav nr. 1 af 1.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Den økonomiske aktør skal udfylde og aflevere ESPD'et som afleveringskrav nr. 1 af 1.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §§ 135-136 (obligatoriske) og § 137, stk. 1 nr. 2-5 (frivillige) nævnte udelukkelsesgrunde.

Der henvises i det hele til ESPD'et, hvor ansøgere skal oplyse, hvorvidt de er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgere skal udfylde følgende i ESPD'ets, del IV, afsnit B:

— Øvrige økonomiske og finansielle krav:

— Egenkapital: Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

— Finansielle nøgletal: Ansøgeren skal angive soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Den økonomiske aktørs egenkapital skal være minimum 50 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Den økonomiske aktør skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium), skal samtlige deltagere opfylde kravet om egenkapital i hvert af de 3 seneste, disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal udfylde følgende i ESPD'et, del IV, litra C:

Ansøgeren skal angive en liste over udførte opgaver af lignende eller samme karakter som den udbudte indenfor de seneste 5 år.

Hver referencerne bør indeholde:

— En kort beskrivelse af opgaven på maksimum 100 ord

— Fakta om opførelsesperiode, byggesum, bruttoareal, entrepriseform, bygherre samt kontaktperson hos bygherre.

— Kort motiveret begrundelse på maksimum 200 ord for, hvorfor netop den enkelte reference er relevant for nærværende opgave.

Referencerne skal henføres til følgende kategorier. Generelt er det gældende, at de efterspurgte referencer ikke er afgrænset til uddannelsesbyggeri;

A) Tidlig entreprenørinddragelse, hvor samarbejdsformen var baseret på tillid og dialog. Herunder styring og ledelse af kreative processer, hvor entreprenøren har bidraget til øget bygbarhed, projektoptimering og økonomisk prioritering, så der samlet set er opnået højere kvalitet og bedre materialer inden for rammerne af tid og økonomi.

B) For opgaven relevante referencer i form af robust, fleksibelt og industrielt-inspireret byggeri i spændet fra kulturinstitutioner over uddannelsesbyggeri til tekniske anlæg.

Særligt med specifikke eksempler på udførelser, hvor der f.eks. er arbejdet med synlige installationer, rå betonoverflader, store sammenhængende betongulve, lette facadeprincipper mv.

Ligeledes gerne eksempler, hvor der er arbejdet med differentierede kvalitetsniveauer og hvor bearbejdningen af bygningsdele, overgangen mellem bygningsdele, samlingsdetaljer og rå materialeoverflader har været af høj udførelsesmæssig kvalitet.

C) Udviklings- og forsøgsarbejde med byggematerialer og udførelsesmetoder. F.eks. upcycling (værdiforøgende genanvendelse) af byggematerialer.

D) Udførelse og logistik i et byudviklingsområde med mange sammenfaldende byggepladser og interessenter. Herunder interessenthåndtering af naboer til byggeriet, byens borgere og slutbrugere.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældendes ressourcer under et eventuelt kontraktforløb, jf. udbudslovens §144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest ved kontraktindgåelse.

Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden Bygningsstyrelsens forudgående skriftlig tilladelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der angives minimum 1 og maksimalt 3 referencer for hver kategori. Dvs. at der i alt kan angives mellem 1 og 12 referencer.

På hver reference anføres hvilke kategorier den opfylder. Hvis 1 reference opfylder flere kategorier angives alle disse. Hvis én reference f.eks. opfylder både kategori A og C anføres begge disse på følgende måde: »Kategori A og C«. I det pågældende eksempel vil referencen således udgøre 2 af de maks. 12 tilladte referencer. Der gøres opmærksom på, at kvaliteten af referencerne prioriteres over kvantiteten.

Ud over tekst i ESPD'et kan der afleveres maksimalt 2 sider pr. reference med billeder og billedtekst. Dette uploades Byggeweb som en supplerende fil.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 137, stk. 1, nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen Byggeweb Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via Byggeweb Udbud.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til RIB A/S, tlf. 32245250, support@ribsoftware.dk

Udbudsnr. i Byggeweb Udbud er TN91375A

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1. Gå til internetadressen http://rib-software.dk og vælg »login« og følg vejledningen.

2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder

3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter udbud«.

4. Indtast RIB udbudsnummer TN791375A og tryk »søg«.

5. Udbuddet » Prækvalifikation — Totalentreprenør til New Aarch — Ny skole til Arkitektskolen Aarhus fremkommer vælg »OK«.

6. Åbn udbuddet»« ved at vælge »rib-software udbud« og udbudsnavn i oversigten.

7. Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1. Gå til internetadresse http://rib-software.dk og vælg »Udbud« og følg vejledningen.

2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledningen

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1. Gå til internetadressen http://rib-software.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt brugernavn/password?« og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Ansøges som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til rib-software, at konsortiet udpeger een repræsentant, som uploader materialet/dokumenterne for samtlige konsortiemedlemmer eller lign.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i Byggeweb. ESPD oprettes af ordregiver og udfyldes af ansøgere som foreløbigt bevis for, at de opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. ESPD er den elektroniske version af den standardskabelon, som

Kommissionen har udformet i gennemførelsesforordning (EU) 2016/7 af den 5.1.2016. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation, mens øvrige deltagere kan nøjes med at udfylde et ESPD.

Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i Byggeweb Udbud. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge»Jeg er en økonomisk aktør«, og dernæst »Importere ESPD«. Herefter uploader man xml-filen, der udgør ordregiverens ESPD, som ansøgeren har downloadet i Byggeweb Udbud. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke.

Der er i ESPD DEL II A,e tale om sammenslutning som et konsortium, et joint venture eller lignende og ikke tale om anvendelse af underrådgivere til løsning af opgaven. I tilfælde af anvendelsen af underrådgivere skal underrådgiver til totalrådgiveren besvare spørgsmålet i DEL II A,e med "nej". Anvendelsen af underrådgivere skal i stedet angives under DEL II C.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD — sådan virker det«:http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160318-Det-elektroniske-ESPD--Saadan-virker-den?tc=7E9F447988504DAFA03407CA6B16EFB4 ESPD'et skal ikke underskrives, da dokumentet uploades som xml.fil.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 035291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor BYGST har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at BYGST har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2017

Send til en kollega

0.257