23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 203-419290
Offentliggjort
21.10.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

VandCenter Syd

Profylaktisk UV-behandling


VandCenter Syd

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
VandCenter Syd
17414003
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Anton Wilkens
E-mail: anw@samaqua.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/75382966.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2) Fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaktisk UV-behandling.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31515000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

VandCenter Syd har fået tilladelse til etablering af profylaktisk UV-behandling i ledningsnettet.

Udbuddet omfatter komponentleverance på UV-anlæg til fremskudt mikrobiel barriere i Odenses ledningsnet for drikkevand. Opgaven indebærer således levering og installation af UV-anlæg samt mulighed for indgåelse af serviceaftaler til de installerede UV-anlæg til Vandcenter Syd (VCS).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42912330
45351000
51514110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Fyn.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

VandCenter Syd har fået tilladelse til etablering af profylaktisk UV-behandling i ledningsnettet.

Udbuddet omfatter komponentleverance på UV-anlæg til fremskudt mikrobiel barriere i Odenses ledningsnet for drikkevand. Opgaven indebærer således levering og installation af UV-anlæg samt mulighed for indgåelse af serviceaftaler til de installerede UV-anlæg til Vandcenter Syd (VCS).

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: LCC / Vægtning: 100
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 116-206025
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Komponenter til etablering af profylaktisk UV-behandling i ledningsnettet hos VandCenter Syd

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver er blevet opmærksom på, at løsning af opgaven kan udføres efter an anden international standard, end den der oprindelig var valgt i det nuværende udbud.

Ordregiver har derfor besluttet at aflyse det nuværende udbud for at gennemføre et nyt udbud med en kravspecifikation, der tager udgangspunkt i en anden international standard, og som afspejler de ændrede krav til de ønskede produkter.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2017

Send til en kollega

0.173