23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 195-401400
Offentliggjort
11.10.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
09.11.2017 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/74564594.aspx

Udbyder

Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), B7 Bygningsinstallationer


Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Helsingør Kraftvarmeværk A/S
32322735
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Sørensen
Telefon: +45 56401475
E-mail: casn@cowi.com
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/74564594.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.cowi.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/74564594.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Camilla Sørensen
Telefon: +45 56401475
E-mail: CASN@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/74564594.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/74564594.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), B7 Bygningsinstallationer.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45300000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej 19 i Helsingør. Arbejderne udgør bygge- og anlægsarbejder og udbydes i delentrepriser.

Nærværende entreprise omfatter VVS-installationer, ventilation, el-arbejder, rumslukning, sikringsinstallationer, IT-kabling, lynbeskyttelse, BMS-installationer samt elevator. Arbejderne skal installeres over hele anlægget.

Tryk her https://permalink.mercell.com/74564594.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende entreprise omfatter VVS-installationer, ventilation, el-arbejder, rumslukning, sikringsinstallationer, IT-kabling, lynbeskyttelse, BMS-installationer samt elevator. Arbejderne skal installeres over hele anlægget.

VVS-installationer:

Vand, varme, køleinstallationer samt afløbsinstallationer i blokbygnignen.

Ventilation:

Komfort og brandventilation i blokbygningen samt procesventilation i soldhus, flisgruppe og tunel under siloer.

El-arbejder:

Potentialudligning og jording, føringsveje, tavler, fordeling, lavspænding, kraft- og stikkontaktinstallationer, belysning, nødbelysning, lynbeskyttelse, installationer i terræn samt ABV anlæg.

Rumslukning:

Rumslukningsanlæg i mellembygning, teknikrum på niveau 2, 3 og 4.

Sikringsinstallationer:

Automatisk brandalarmsanlæg, adgangskontrol, TV-overvågning og tomrørsinstallationer for indbrudsalarmanlæg.

IT-kabling:

IT-kabling for bygningsinstallationer.

Lynbeskyttelse:

Lynbeskyttelse på mellembygning og røjgasrensningshal på blokbygning.

Elevator:

Elevator installeret i mellembygning.

BMS-installationer:

Styring af komfort og brandventilation i blokbygning, overvågning af bygningsanlæg og pumpebrønde samt styring af lys i procesområde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 13/02/2018
Slut: 30/11/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Ordregiver modtager mere end 3 egnede ansøgninger, vil Ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de ansøgere, som opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der efter Ordregivers vurdering vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte kontrakt. Udvælgelsen foretages på baggrund af de fem seneste referencer.

Ved relevante referencer forstås referencer vedrørende levering af bygningsinstallationer af tilsvarende art og omfang som det udbudte. I den forbindelse vil det vægte positivt, hvis ansøger har tidligere erfaring med bygningsinstallationer på kraftvarmeværker.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er en option på anskaffelse af rumslukningsanlæg. Hvis optionen bliver udnyttet vil dette ske i forbindelse med kontraktindgåelsen og vil følge tidsplan og specifikationer som angivet i materialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i de seneste 3 disponible regnskabsår.

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ovenstående økonomiske nøgletal indskrives i ESPD, del IV, afsnit B. Bemærk, at det er muligt at indskrive flere nøgletal i et felt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer fra lignende eller sammenlignelige opgaver vedr. bygningsinstallationer fra de seneste 3 år.

Hver reference skal angive 1) ydelsens art og omfang, 2) kundens navn og

kontaktperson, 3) kontraktværdi og 4) udførelsesperiode (start- og sluttidspunkt).

Ansøgeren skal mindst vedlægge 3 referencer og må maksimalt vedlægge 5 referencer. Hver reference må fylde 1 A4-side. Hvis flere end 5 referencer vedlægges, vil kun de første 5 referencer blive vurderet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal mindst vedlægge 3 referencer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2017

Send til en kollega

0.109