23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 185-378617
Offentliggjort
27.09.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.10.2017 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme

Opdateringer

Annullering
(02.11.2017)

Helsingør Kommune har truffet beslutning om at udbuddet Hovedentreprise E02 på Skolen i Bymidten annulleres, da der kun er modtaget 2 konditionsmæssige ansøgninger.
Helsingør Kommune har vurderet, at dette medfører, at der ikke vil være tilstrækkelig konkurrence om opgaven med et så snævert felt af tilbudsgivere. For at opnå tilstrækkelig konkurrence, vil Helsingør Kommune derfor genudbyde opgaven med reviderede udbudsbetingelser.

Skolen i Bymidten, Helsingør - E02 Hovedentreprisen


Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme
64 50 20 18
Sct. Annagade 5a
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Jan Krog Islin
Telefon: +45 49282437
E-mail: jki11@helsingor.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Skolen i Bymidten, Helsingør — E02 Hovedentreprisen.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Helsingør kommune gennemfører til- og ombygning af den eksisterende Byskole, Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør, til en 4 sporet skole med musikskole og idrætsfaciliteter. Projektet omfatter ca. 8 000 m² nybygning og ca. 6 000 m² ombygning. Skolen ligger i tæt bymæssig kontekst med fredede og bevaringsværdige bygninger.

De eksisterende bygninger 1, 3, 4, 6, 9 og 10 renoveres.

De nye bygninger opføres som 3 fritliggende huse:

Bygning 2 — Værkstedsbygning med faglokaler og madskole 1 220 m².

Bygning 5 — Tumlesal med idræts- og bevægelseshus for indskoling, 460 m².

Bygning 11 — Udskoling, Musikskole og Idrætshal med tilhørende omklædningsfaciliteter, 7 550 m². Idrætshallen udføres som et delvist nedgravet bygningsvolumen.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise.

Dette udbud omfatter E02 Hovedentreprisen Bygnings- og renoveringsarbejde

Udbudsmaterialet kan tilgås på https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ TN873940A.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen indeholder samtlige arbejder i forbindelse med indvendig renovering af eksisterende bygninger 1, 3, 4, 6, ,9, 10 og 2a, ny tagdækning bygning 3 samt de- og genmontering af tag bygning 4.

Entreprisen indeholder samtlige arbejder i forbindelse med nybygning af bygningerne 2, 5 og 11

Entreprisen indeholder samtlige arbejder i forbindelse med etablering af udearealer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudsgivers organisation og nøglemedarbejdere / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af byggeplads og sikkerhed / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1. Sportsgulve, mixelastiske, som alternativ til kombielastisk sportsgulv

2. Ny tegltagdækning Bygning 4, som et alternativ til nedtagning og genoplægning af eksisterende tegltag

3. 1 års service af nye ventilationsanlæg mm

4. 5 års service af nye ventilationsanlæg mm

5. Befæstelser — klatregreb på betonmure, tilvalg

6. Befæstelser — udekøkken, tilvalg

7. Befæstelser — bemaling på betonmure, tilvalg

8. Befæstelser — afmærkning på asfalt med termoplast, tilvalg

9. Befæstelser — afmærkning på asfalt med bemaling, tilvalg.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaven, er det et krav, at ansøgeren opfylder følgende krav:

a. at ansøgerens nettoomsætning for hvert af de seneste 2 regnskabsår har været mindst kr. 500 000 000 DKK.

b. at ansøger for de seneste 2 regnskabsår har haft et gennemsnitligt årligt overskud på mindst 20 000 000 DKK.

c. at ansøgerens egenkapital for hvert af de seneste 2 regnskabsår har været mindst 50 000 000 DKK.

d. at ansøgerens soliditetsgrad for hvert af de seneste 2 regnskabsår har været mindst 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Såfremt Ordregiver modtager mere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, der er egnede til at udføre opgaven, vil Ordregiver udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Ordregiver særligt lægge vægt, på i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med:

a) Udførelse af byggeri i bynært og tæt bebygget område, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør.

b) Ombygning/renovering af skoler i drift.

c) Byggeri med begrænsede byggepladsforhold.

d) Byggeri med generel logistisk kompleksitet, herunder håndtering af trafik.

e) Byggeri med håndtering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

f) Teknisk kompliceret byggeri med lav gentagelsesfaktor, eksempelvis faglokaler.

g) Byggeri med håndtering af miljøskadelige stoffer.

h) Etapeopdelt byggeri.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren vedlægger/oplyser mindst 2 referencer, jf. afsnit 3.1.3, hvor den ene dokumenterer erfaring med

a) Byggeri, herunder renovering og ombygning, af skole i drift med en entreprisesum på mindst 100 000 000 DKK.

og den anden dokumenter erfaring med

b) Byggeri under grundvandsspejlet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/10/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/10/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1) Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/09/2017

Send til en kollega

0.117