23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 180-367870
Offentliggjort
20.09.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.10.2017 Kl. 12:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1313-Toppen_-_Trekroner

Udbyder

Boligselskabet Sjælland

Opdateringer

Annullering
(21.04.2018)

A) Betingelser for deltagelse i prækvalifikationen fremgår af Konkurrenceprogrammet der er en del af udbudsmaterialet.
B) Anmodning om prækvalifikation skal afleveres gennem www.byggeprojekt.dk
Registreringen på www.byggeprojekt.dk i forbindelse med prækvalifikationen er gratis for ansøgere.
ESPD-filen der skal udfyldes forefindes ved at følge ovenstående link. Udfyldte ESPD-filer samt bilag uploades tilwww.byggeprojekt.dk
C) Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.byggeprojekt.dk Oprettelsen og adgang til materialet er gratis.
D) Ved tekniske spørgsmål til www.byggeprojekt.dk, kan deres support kontaktes.

Toppen - Opførelse af 71 almene boliger i tidlig hovedentreprise


Boligselskabet Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Sjælland
42 00 84 19
Sjællandsvænget 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Haroon Kalyal Javad
Telefon: +45 46304700
E-mail: hkj@bosj.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bosj.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1313-Toppen_-_Trekroner
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Dominia AS
Ved Vesterport 6, 3. sal
København V
1612
Danmark
Kontaktperson: Christian Engkilde
Telefon: +45 33434500
E-mail: cep@dominia.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dominia.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1313-Toppen_-_Trekroner
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Toppen — Opførelse af 71 almene boliger i tidlig hovedentreprise.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter opførelse af en nøglefærdig ny bebyggelse »Toppen« i Trekroner i Roskilde Kommune. Projektet udbydes i omvendt licitation i tidlig hovedentreprise, hvilket betyder at hovedentreprenøren skal deltage aktivt i projekteringsfasen. Der konkurreres på dækningsbidrag og kvalitet af byggesystem og materialer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Trekroner i Roskilde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Boligselskab Sjælland udbyder opførelse af ny nøglefærdig bebyggelse i tidlig hovedentreprise.

Bebyggelsen skal opføres i tre etager og indeholder i alt 71 boliger i 11 mindre blokke, der ligger som perler på en snor langs den ringformede vej Toppen.

Boligerne varierer i størrelse fra 1-værelses på knap 30 m² til 4-værelses på 115 m². Boliger på 1. sal har udvendig trappe adgang fra havearealet mod parken.

Det er tilstræbt at give bebyggelsen et sammenhængende præg ved bygningernes tyngde, forankring og materialitet. Facaderne skal beklædes med skifer eller beklædningstegl i grå nuancer med farve-spil. Det er intentionen, at bebyggelsen har små frem- og tilbageryk i facaderne, så der opstår små »nicher«, der giver en variation.

Opgaven omfatter endvidere anlæg af alle udeanlæg inden for matriklen, herunder sivegade, parkeringspladser, øvrig belægninger, skure/depoter og haveanlæg. Der skal opføres 6 100 m² byggeri.

Byggeriet skal opfylde kravene til energiklasse 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 66 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen blandt de bedst egnede ansøgere vil ske på baggrund af de medsendte referencer. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på relevans af referencerne i forhold til den udbudte opgave.

Ved bedømmelsen vil der blive lagt særligt vægt på:

— erfaring med hoved- og totalentrepriser i den almene sektor

— erfaring med nybyggeri af almene boliger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

ESPD-dokument skal udfyldes digitalt for dokumentation af egnethed

Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

XML-filen skal uploades som en del af Jeres ansøgning om prækvalifikation.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A. Betingelser for deltagelse i prækvalifikationen fremgår af Konkurrenceprogrammet der er en del af udbudsmaterialet.

B. Anmodning om prækvalifikation skal afleveres gennem www.byggeprojekt.dk

Registreringen på www.byggeprojekt.dk i forbindelse med prækvalifikationen er gratis for ansøgere.

ESPD-filen der skal udfyldes forefindes ved at følge ovenstående link. Udfyldte ESPD-filer samt bilag uploades til www.byggeprojekt.dk

C. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.byggeprojekt.dk Oprettelsen og adgang til materialet er gratis.

D. Ved tekniske spørgsmål til www.byggeprojekt.dk, kan deres support kontaktes.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

— Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2017

Send til en kollega

0.122