23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 218-359077
Offentliggjort
13.11.2012
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

Addresse
Rambøll Danmark A/S, Bag Haverne 32, Att: Jørgen Vandborg Andersen, 4600 Køge, Telefon: +45 51615775, Mailadresse: joa@ramboll.dk, www.ramboll.dk

Anmodning om deltagelse

Til
14.12.2012 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Danmark A/S, Bag Haverne 32, 4600 Køge, att.: Jørgen Vandborg Andersen

Udbyder

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Opdateringer

Resultat
(19.03.2013)

De prækvalificerede firmaer er:
Storentreprise G (Sikring)
- ELTEL Networks A/S
- Sikom Danmark A/S
- Bravida Danmark A/S
- G4S Security Services A/S
De prækvalificerede firmaer skal afgive tilbud via det elektroniske udbudssystem EUSUPPLY.
Fristen for at afgive tilbud er fastsat til fredag den 3. maj 2013, kl. 11.

Sikringsentreprisen ved opførelse af Statsfængslet på Nordfalster (Resultat)


Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2009/81/EF
Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
Anlægsenheden. Strandgade 100
1401 København K
DANMARK
Telefon: +45 72554000
Mailadresse: anlaegsenheden@kriminalforsorgen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.kriminalforsorgen.dk

Yderligere oplysninger fås her: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Jørgen Vandborg Andersen
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615775
Mailadresse: joa@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Jørgen Vandborg Andersen
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615775
Mailadresse: joa@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rambøll Danmark A/S
Bag Haverne 32
Att: Jørgen Vandborg Andersen
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 51615775
Mailadresse: joa@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Offentlig orden og sikkerhed

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Sikringsentreprisen ved opførelse af Statsfængslet på Nordfalster.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Nordfalster.

NUTS-kode DK02

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre et nyt lukket fængsel på det nordlige Falster med plads til ca. 250 indsatte. Fængslet kommer til at bestå af 10 bygninger på i alt ca. 35.000 etage m² omgivet af en 6 m høj og 1,5 km lang perimetermur og såvel indre som ydre hegn. Byggestart er medio 2013 og færdiggørelse første halvår 2015. Byggesagen er opdelt i en række bygningsentrepriser (storentrepriser), som udbydes parallelt med denne sikringsentreprise.
Sikringsentreprisen omfatter følgende hovedelementer:
- Mekanisk sikring, omfattende hegn i terræn med tilhørende porte og låger samt pullerter,
- Sikringsinstallationer, omfattende AIA, ADK, ITV og detektoranlæg i terræn, ABA, ABDL og røgudluftning samt automatiske rumslukningsanlæg og Managementsystem (MS) mv,
- Vare, bagage og personscannere,
- Låse til døre og porte.
Udbud foretages i henhold til bekendtgørelse nr. 892 af 17.8.2011 vedrørende ordregivers indgåelse af visse bygge- og anlægs, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet.
Prækvalifikationen forventes afgjort medio/ultimo januar 2013 med efterfølgende udbud ca. 1 måned herefter.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
35000000

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han foreslår, og for hvilke kontraktgenstande de foreslås
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
Den ordregivende myndighed / ordregiveren kan forpligte den valgte tilbudsgiver til at tildele alle eller visse underentrepriser efter fremgangsmåden i afsnit III i direktiv 2009/81/EF

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Omfang af optioner specificeres i udbudsmaterialet.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 27 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Krav til sikkerhedsstillelser og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Al fakturering skal ske elektronisk jf. lov nr. 1203 af 27.12.2003.
Øvrige oplysninger vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retslig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne i denne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Alle oplysninger påkrævet i denne udbudsbekendtgørelse skal afgives for hver enkelt deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører.

III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Ved anmodning om prækvalifikation:
I forbindelse med anmodning om prækvalifikation skal ansøger fremsende:
— Erklæring om at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2.
Ved tilbudsgivning:
I forbindelse med tilbuddet skal alle tilbudsgivere aflevere:
— tro og love erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997,
— Oplysninger om væsentlige underentreprenører og -leverandører jf. udbudsmaterialets nærmere bestemmelser.
Ved kontraktindgåelse:
Den vindende tilbudsgiver skal forud for kontraktunderskrift fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Der gøres opmærksom på at det kan tage op til 14 dage at fremskaffe denne attest.
Der vil i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftale blive stillet krav om at.
1) alle medarbejdere tilknyttet entreprisen underskriver tavshedserklæring samt samtykkeerklæring om indhentning af oplysninger i Kriminalregisteret til brug for sikkerhedsgodkendelse
2) Løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri i henhold til kollektive overenskomster, jf. ILO´s konvention nr. 94 om arbejdsklausuler og Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 115 af 27.6.1990 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejde.
Evaluering:
Der gøres opmærksom på, at dette byggeprojekt skal evalueres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelser nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., og kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom. Det vil sige, at entreprenøren skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal, hvis den enkelte entreprisekontrakt overstiger 300 000 DKK ekskl. moms. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens §§ 10-11, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af tilbudsgiver.

III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold
Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om ansøgers navn, adresse, CVR nr., og e-mail adresse på ansøgers kontaktperson.
2) Generel virksomhedsbeskrivelse, samt oplysninger om ansøger indeholdende oplysninger om ansøgerens form og ejerskab.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om økonomiske nøgletal fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår indeholdende oplysninger om:
a) ansøgers samlede omsætning, herunder hvor stor en del egenproduktion udgør af omsætningen
b) resultat før skat
c) egenkapital
d) soliditetsgrad
Erklæringen skal være underskrevet af ansøgers revisor. CVR-nummer skal oplyses for hvert af de tre regnskabsår, der afleveres oplysninger for.
Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger om de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige.
Hvis ansøger er en sammenslutning/konsortium af økonomiske aktører, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller enheder indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de resurser, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets atikel 47, stk. 2. Dette kan f.eks. ske ved en erklæring eller ved fremlæggelse af dokumentation for disse enheders tilsagn om, at stille de nødvendige resurser til rådighed. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet
Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Beskrivelse af de væsentligste referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver, gennemført inden for de seneste 5 år. Af hver reference skal kundens navn, opgavens samlede størrelse (indhold og økonomi) samt tidspunkt og sted for udførelsen fremgå. Der ønskes kun op til 10 referencer.
2) Beskrivelse af virksomhedens foranstaltninger til sikring af kvaliteten af det udførte arbejde.
3) Beskrivelse af virksomhedens foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljø og miljøforhold.
4) redegørelse for ansøgers serviceorganisation i Danmark og virksomhedens erfaring med servicering af sikringsanlæg og -installationer.
5) Idet projektmaterialet for sikringsentreprisen klassificeres "Til Tjenestebrug" i henhold til statens sikkerhedscirkulære (CIR nr. 204 af 7.12.2001) ønskes en beskrivelse af virksomhedens erfaring med og procedurer for håndtering af klassificerede oplysninger.
6) Ansøgeren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse Nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte, såfremt den konkrete anslåede entreprisesum overstiger 1 500 000 DKK ekskl. moms (dvs. aflevere et eller flere relevante "faktablade").
Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog").
Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøgeren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de 4 områder. Oplysningerne skal være attesteret af uvildig tredjepart.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Tilbudsgiverne vil blive udvalgt blandt de ansøgere, der vurderes at have tilstrækkelig økonomisk kapacitet i henhold til at udføre en opgave der mht. omfang og kompleksitet er som den udbudte. Blandt ansøgerne med tilstrækkelig økonomisk kapacitet vælges de, der efter en samlet vurdering skønnes at have de bedste og mest relevante referencer og dermed tekniske kompetencer i forhold til den udbudte opgave. Vurdering af ansøgers økonomiske kapacitet foretages på baggrund af de i pkt. III.2.2 anførte oplysninger, og ansøgernes tekniske kompetencer vurderes på baggrund af de i pkt. III.2.3 anførte oplysninger med hovedvægten på projekter fra referencelisten. Ved vurdering af den tekniske kapacitet lægges der en særlig og positiv vægt på referencer, hvor ansøgerne har haft en ikke uvæsentlig omfang af styring og egenproduktion og dermed ikke blot har udført arbejder som underentreprenør eller ved hjælp af underentreprenører. Redegørelse for serviceorganisation og erfaringer med servicering af sikringsanlæg indgår herunder.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles ja

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.12.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.
Andet Officielle dokumenter fra offentlige myndigheder kan afleveres på engelsk, norsk eller svensk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger:
Prækvalifikationsanmodningen skal afleveres i 3 papireksemplarer (1 original og 2 kopier) samt i en digital pdf-udgaven på cd-rom eller usb-stik. Prækvalifikationsanmodningen skal afleveres til Rambøll Danmark A/S, Bag Haverne 32, 4600 Køge, att.: Jørgen Vandborg Andersen.
Til orientering kan det oplyses at udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt for tilbudsgiverne på Projectweb.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 6 måneder efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor udbudsbekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 10 000 DKK.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrencestyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.11.2012

Send til en kollega

0.125