23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 166-342301
Offentliggjort
31.08.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.m.dk/RB2

Anmodning om deltagelse

Til
20.09.2017 Kl. 13:00

Addresse
www.byggeprojekt.dk

Udbyder

Metroselskabet I/S

Vindere

Valgt entreprenør

(15.12.2017)
Aarsleff Rail A/S
Hasselager Alle 5
8260 Viby J

Opdateringer

Rettelse
(14.09.2017)

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
I stedet for:
Læses:
Referencerne skal dokumentere solid erfaring med jernbanearbejder af sammenlignelig karakter med RB2.

Cityringen - Branch off to Sydhavnen - Ny Ellebjerg (RB2) Midlertidig Ringbanestation


Metroselskabet I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Metroselskabet I/S
30823699
Metroselskabet 5
København S
2300
Danmark
E-mail: procurement@m.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.m.dk/RB2
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Cityringen — Branch off to Sydhavnen — Ny Ellebjerg (RB2) Midlertidig Ringbanestation.

 

Sagsnr.: RB2
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende kontrakt omfatter anlægsarbejderne til flytning af den eksisterende ringbanestation til en midlertidig placering.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45234125
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Ny Ellebjerg Station.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I forbindelse med byggeriet af Cityringen bygges der en afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, som ender på Ny Ellebjerg Station.

For at skabe adgang til området mellem ringbanestationen og fjerntogsperronen (KØR) før udførelsen af en midlertidig ringbanestation i NEL-RB2, udføres i anden entreprise først en afkortning af den sydøstlige ende af ringbaneperronen. For at sikre at perronen kan betjene de S-tog, som skal benytte perronen, vil der være etableret en interimsperron i forlængelse af den nordvestlige ende af ringbaneperronen. Arbejdet med afkortning og forlængelse af den eksisterende perron er ikke omfattet af nærværende entreprise. Arbejdet udføres i entreprise »Ny Ellebjerg — RB1 — Interimsperron Ringbanestation«.

Den midlertidige perron skal anlægges imellem de eksisterende ringbanespor og Fjernbanen (KØR). I anlæggelsesfasen omlægges Ringbanens spor for etablering af forbindelse fra eksisterende ringbane til den midlertidige perron, der herefter vil fungere som den nye ringbanestation.

Der er i dag et teknikrum for enden af ringbaneperronen. I teknikrummet er der placeret installationer for både hovedspor (KØR perron), Ringbanen og Køge Bugt banen. Som en del af arbejderne i RB2 flyttes alle installationerne i teknikrummet til et nyt teknikrum, der er placeret under Køge Bugt banen.

Den midlertidige perron er placeret således, at den permanente ringbaneperron kan placeres i umiddelbar forlængelse af den midlertidige perron uden omlægning af sporene. Den permanente perron er ikke dækket af nærværende entreprise, men etableres i en senere entreprise RB3.

Sideløbende med arbejderne i RB2 entreprisen anlægges arbejder under KØR sporene og Køge Bugt banens bro i entreprisen CRSH5.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive udvalgt 3 tilbudsgivere blandt de ansøgere, som opfylder mindstekravene i udbudsbekendtgørelsen del. III og har indsendt et udfyldt, dateret og underskrevet European Standard Procurement Document (ESPD).

Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af ansøgers tekniske kapacitet vurderet ud fra oplysningerne krævet i udbudsbekendtgørelsen del. III.1.3).

Erfaring med jernbanearbejder herunder spor-, sikring- og kørestrømsarbejder, stærkstrøm, jordarbejder, afvanding, fundering/beton, stålkonstruktioner, perronarbejder og elevatorer. vægtes positivt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der vil være sociale klausuler i kontrakten, som vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgningen skal være ledsaget af oplysninger om tilbudsgivernes økonomiske nøgletal for de seneste tre (3) tilgængelige år i ESPD del IV.B. som følger:

Samlet omsætning:

— Samlet årsomsætning.

Finansielle nøgletal:

— Soliditet.

Øvrigeøkonomiske og finansielle krav:

— Resultat efter skat,

— Egenkapital.

Formalitet:

Hvis ansøgning kommer fra et konsortium, skal der indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager i konsortiet.

Hvis ansøgningen er baseret på økonomiske og finansielle formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESFP del IV.B. og underskrive del IV. En underskrevet ESPD vil anses som en rådighedserklæring fra tredjemand.

Dokumentation:

Metroselskabet I/S forbeholder sig ret til at rekvirere årsrapporter efter anmodning. Den potentielt vindende ansøger skal dokumentere oplysningerne om økonomisk og finansiel kapacitet, før tildeling af kontrakt. Hvis ansøgeren tildeles kontrakten skal tredjemand underskrive en selvskyldnerkaution i relation til opfyldelse af kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der må ikke være en efter ordregivers vurdering nævneværdig risiko for at ansøgers eksistens ophører i kontraktens løbetid inkl. den 5-årige ansvarsperiode.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgningen skal være ledsaget af oplysninger om ansøgerens sammenlignelige referencer udført inden for de sidste fem (5) år i ESPD del IV.C. Metroselskabet I/S ønsker maksimalt 5 referencer. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af ydelsen, kontraktværdien, dato og modtagere. Beskrivelsen af den enkelte reference kan indeholde projektbeskrivelse, den fysiske og finansielle størrelse af kontrakten, arbejdsbeskrivelsen afholdt af ansøgeren evt. angivelse af hovedmængder for de primære arbejder, beskrivelse af kompleksiteten kontrakten f.eks. i form af grænseflader og angivelse af entreprisetype og rollefordeling i forhold til andre leverandører på samme projekt (hoved, under eller fagentreprenør), varighed af kontrakten/projektet.

Ansøgningen skal være ledsaget af oplysninger om tilbudsgivers formodning om eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance.

Formalitet:

Hvis ansøgningen kommer fra et konsortium, skal indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager i konsortiet.

Hvis ansøgningen er baseret på tekniske og faglige kapacitet fra tredjemand (fx moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD del IV.C. og underskrive del IV. En underskrevet ESPD vil anses som en rådighedserklæring fra tredjemand.

Dokumentation:

Metroselskabet I / S forbeholder sig ret til at indhente kontaktoplysninger(kontaktperson, telefonnummer og e-mail) om modtager(e) for at bekræfte ansøgers arbejdsindsats efter anmodning. Den potentielt vindende tilbudsgiver skal efter anmodning dokumentere oplysningerne før beslutning om tildeling.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøgeren skal indsende et udfyldt, dateret og underskrevet ESPD, herunder nødvendige erklæringer i ansøgningen. Anvendelse af eESPD skal ske på https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome ved at importere XML-fil fra www.m.dk/RB2

Ansøgeren skal udfylde ESPD del II, III og V, herunder datere og underskrive ESPD del VI.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal ovennævnte oplysninger være udfyldt i separate ESPD for hver deltager i konsortiet.

Er ansøgningen baseret på tredjemand (fx moderselskab eller underleverandør), skal tredjeman udfylde ESPD del II (kun A og B), III og V, herunder datere og underskrive ESPD del VI.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 35291001

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til Lov nr. 593 af 02.06.2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/08/2017

Send til en kollega

0.093