23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 119-239176
Offentliggjort
24.06.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://d-k2.dk/aktuelle-udbud.aspx

Udbyder

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

DMJX, Campus Katrinebjerg, Storkøkken


Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
31111048
Olof Palmes Allé 11
Aarhus
8200
Danmark
Kontaktperson: Lene Knudsen
Telefon: +45 89440398
E-mail: lkn@dmjx.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dmjx.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://d-k2.dk/aktuelle-udbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
D|K2 Bygherrerådgivning a/s
27569714
Graven 3
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Morten Krüger
Telefon: +45 30665147
E-mail: mk@d-k2.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-k2.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

DMJX, Campus Katrinebjerg, Storkøkken.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Campus Katrinebjerg er en ny uddannelsesinstitution der skal danne ramme for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, herunder ca. 900 studerende og 110 medarbejdere. Byggeriet har et samlet areal på ca. 7 400 m². Udbuddet omfatter storkøkkeninventar som buffeter og betalingsøer mv., og storkøkkenudstyr som ovne, tunnelopvaskemaskine, køleborde mv.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Helsingforsgade 6A, 8200 Aarhus N.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til punkt II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt DMJX modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, udvælger DMJX de 5 ansøgere, som — ud over hensynet til en optimal konkurrence — vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en helhedsbedømmelse af de fremsendte referencer, og dermed den dokumenterede erfaring i relation til opgaven.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Med henvisning til I.3) skal det oplyses, at ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes elektronisk til D|K2 Bygherrerådgivning a/s, att.: Morten Krüger, på e-mailadressen: mk@d-k2.dk

Ansøgere vil modtage kvittering for modtagelse via afsenders e-mailadresse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Oplysninger om ansøgers identitet samt generelle oplysninger om ansøger, jf. ESPD del II.A.

Oplysninger om ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del II.B.

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, jf. ESPD del III, punkt A og B samt § 136, jf. ESPD del III.C.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD, jf. Udbudsbetingelserne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til økonomisk og finansiel formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. ESPD del IV pkt. 1a (årsomsætning) og pkt. 4 (egenkapital/finansielle nøgletal).

Der ønskes oplyst nøgletal (årsomsætning og egenkapital) for de seneste 3 regnskabsår.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD, jf. Udbudsbetingelserne.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og/eller faglig formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 3, jf. ESPD del IV.C. Ansøger skal ved ansøgning om prækvalifikation demonstrere, at have de for den udbudte opgave nødvendige erfaringer og kompetencer.

Ansøger bedes vedlægge følgende:

Beskrivelse af ansøgers 5 væsentligste referencer, udført indenfor de seneste 3 år. Det er muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter. Referencerne skal indeholde en angivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavens omfang, herunder oplysning om kontraktsum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgers ydelser.

Såfremt en reference mangler en eller flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men vil kunne komme ansøger til skade ved udvælgelsen.

Grundet eESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for beskrivelse af referencer, kan ansøger supplere beskrivelsen af de op til 5 referencer angivet i ESPD i selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Det accepteres henset hertil, at der alene indsættes en meget kort beskrivelse af referencerne i eESPD. Der gøres dog opmærksom på, at der skal være en tydelig identifikation mellem referencer angivet i eESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium (se vejledning i udbudsmaterialet) skal oplysningerne anført ovenfor, i relevant omfang gives for konsortiedeltagerne, men der må fortsat og samlet set kun vedlægges 5 referencer. Oplysningerne skal således gives i det omfang den enkelte konsortiedeltager bidrager med teknisk kapacitet til konsortiet.

Hvis ansøger ønsker, at der skal lægges vægt på underleverandørers tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal oplysningerne anført ovenfor, i relevant omfang gives for den/de underleverandør(er), der stiller teknisk kapacitet til rådighed for ansøger, og ansøger skal godtgøre, at den/de pågældende underleverandører stiller sine/deres ressourcer til rådighed for ansøger. Dette skal dokumenteres ved f.eks. en rådighedserklæring fra de øvrige enheder, der ønskes at blive lagt på.

I begge situationer vil opfyldelse ske ved udfyldelse af ESPD-formularen.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD, jf. Udbudsbetingelserne.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/07/2017
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2017

Send til en kollega

0.219