23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 101-201614
Offentliggjort
27.05.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Anmodning om deltagelse

Til
26.06.2017 Kl. 10:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Samvirkende Boligselskaber

Aftale om bygherrerådgivning - Fremtidens Sølund


Samvirkende Boligselskaber

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Afdeling 3094-3-0001 Sølund c/o SAB
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Lars Korterman
Telefon: +45 33340069
E-mail: lars.korterman@dlapiper.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sab-bolig.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale om bygherrerådgivning — Fremtidens Sølund.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med gennemførelse af nedrivning af det eksisterende Sølund (Ryesgade, 2200 København N) og nyopførelse samme sted af et nyt velfærdsteknologisk plejecenter, en ny daginstitution, nye ungdomsboliger, et seniorbofællesskab samt erhvervs- og parkeringsarealer og parkeringskælder, udbydes herved aftale om bygherrerådgivning til Afdeling 3094-3-0001 Sølund (herefter »Ordregiver«). Udbuddet gennemføres som begrænset udbud.

Der er tale om en kompleks byggesag med mange interessenter.

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I forbindelse med gennemførelse af nedrivning af det eksisterende Sølund (Ryesgade, 2200 København N) og nyopførelse samme sted af et nyt velfærdsteknologisk plejecenter, en ny daginstitution, nye ungdomsboliger, et seniorbofællesskab samt erhvervs- og parkeringsarealer og parkeringskælder, udbydes herved aftale om bygherrerådgivning til Ordregiver. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud.

Der er tale om en kompleks byggesag med mange interessenter.

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt ordregiver modtager ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt ansøgerne. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere der dokumenterer den mest relevante erfaring med opgaver af tilsvarende fagligt indhold og karakter.

Der lægges vægt på, at ansøgeren demonstrerer relevant erfaring med bygherrerådgivning til offentlige ordregivere og/eller almene bygherrer i forbindelse med komplekse byggesager med mange interessenter.

Der lægges endvidere vægt på, at ansøgeren har relevant erfaring med bygherrerådgivning til offentlige ordregivere og/eller almene bygherrer i forbindelse med både nedrivnings- og nybyggeri i større byggesager, og at ansøgeren demonstrerer erfaring med bygherrerådgivning i forbindelse med lignende institutionsbyggeri.

Såfremt ansøgeren vedlægger mere end 10 referencer, inddrages alene de 10 nyeste referencer (ud fra referencens starttidspunkt) i udvælgelsesvurderingen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere skal udfylde og vedlægge ansøgningen den af ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD, der indgår i udbudsmaterialet som en xml-fil. Ansøgerne skal downloade filen og derefter uploade (importere) og udfylde den via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da Vejledning om ESPD findes på http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §§ 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-3 nævnte udelukkelsesgrunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra B (»Samlet årsomsætning«) — ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for det senest tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, oplyses der under ESPD del IV, litra B (»Etablering af virksomhed«) om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

ESPD, del IV, litra B (»Øvrige økonomiske og finansielle krav«) — ansøgeren skal angive sin egenkapital for det senest tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Oplysningerne i ESPD'et benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte mindstekrav.

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald som del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved som del af ansøgningen at fremsende støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan støtteerklæring.

En ansøger, der baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager selvstændige ESPD'er for disse andre enheder, hvori der meddeles de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes særskilt ESPD, der vedlægges ansøgningen. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Samtidig skal gruppen af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) afgive erklæring om fælles befuldmægtiget, som kan forpligte gruppen samt om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse overfor Ordregiver for ansøgernes deltagelse i udbudsforretningen og udførelse af den kontrakt som konsortiet måtte blive tildelt. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan erklæring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøgeren har haft en omsætning på mindst 3 000 000 DKK i sit seneste regnskabsår (hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal omsætningen være mindst 3 000 000 DKK fra stiftelsestidspunktet til ansøgningsfristen).

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i det seneste regnskabsår (eller fra stiftelsestidspunktet og til ansøgningsfristen). Ved en sammenslutning af virksomheder(f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i det seneste regnskabsår (eller fra stiftelsestidspunktet og til ansøgningsfristen).

Herudover skal ansøgers egenkapital i det seneste regnskabsår være positiv. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, tages der udgangspunkt i ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) tages der udgangspunkt i deltagernes samlede egenkapital i det seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra C (»Tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type«) —ansøgeren skal beskrive de betydeligste og mest relevante rådgivningsopgaver, der er udført inden for de seneste 3 år inden for bygherrerådgivning.

Beskrivelsen bør indeholde projektsum, tidspunkt for rådgivningen samt oplysning om kunden/bygherre. Ansøger må maksimalt vedlægge 10 referencer. Såfremt ansøger vedlægger mere end 10 referencer, inddrager Ordregiver alene de 10 nyeste referencer (ud fra referencens starttidspunkt) i udvælgelsesvurderingen. I stedet for at indsætte oplysningerne i ESPD'et, kan ansøgeren vælge at vedlægge referenceliste som separat dokument. I så fald skal ansøgeren i ESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Ansøgeren kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald som del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved som del af ansøgningen at fremsende støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan støtteerklæring.

En ansøger, der baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager selvstændige ESPD'er for disse andre enheder, hvori der meddeles de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen skal for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes særskilt ESPD, der vedlægges ansøgningen. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Samtidig skal gruppen af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) afgive erklæring om fælles befuldmægtiget, som kan forpligte gruppen samt om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse overfor Ordregiver for ansøgernes deltagelse i udbudsforretningen og udførelse af den kontrakt som konsortiet måtte blive tildelt. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan erklæring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal anvise mindst 3 referencer for bygherrerådgivning til offentlige ordregivere eller almene bygherrer i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder inden for de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet indeholdte kontraktudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2017
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det samlede udbudsmateriale vil være offentligt tilgængeligt samtidig med offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse via http://www.rib-software.dk/udbudsportal uden brug af login.

Ansøgning om prækvalifikation/aflevering af tilbud kan kun afleveres via login på Byggeweb Udbud (http://www.rib-software.dk/). Udbudsportalen (http://www.rib-software.dk/udbudsportal) linker ind hertil. Såfremt man ikke har en profil med brugernavn og password til Byggeweb, skal en brugerprofil først oprettes. Dette kan gøres direkte inde fra den offentligt tilgængelige udbudsportal.

Prækvalifikationen har et unikt nummer (TN764636A) på Byggeweb, som man efter login på Byggeweb Udbud (http://www.rib-software.dk/) kan finde ved at søge (på TN764636A).

Ansøger/tilbudsgiver vil ved ny profiloprettelse modtage en personlig e-mail med et link, hvorfra det nødvendige password skal oprettes. Efter endt godkendelse, foretages der log-in på www.rib-software.dk med det nye brugernavn og password.

Er man i forvejen bruger på Byggeweb og har et log-in, er det dette brugernavn og password man skal anvende. Herefter vil der være adgang til udbuddet/prækvalifikationen, der fremover vil kunne tilgås viafanen»Applikationer« og »Byggeweb Udbud«.

Ved spørgsmål til udbuds-/prækvalifikationsmaterialet, kan disse stilles via modulet »Spørgsmål og svar« inde i det digitale udbudsværktøj. Interesserede aktører opfordres til at holde sig orienteret via Byggeweb om de stillede spørgsmål og afgivne svar. Ved tekniske spørgsmål kan RIB Support kontaktes på tlf. 35 245 250 (tast 2) og/eller på e-mail support@rib-software.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2017

Send til en kollega

0.123