23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 098-194382
Offentliggjort
23.05.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.06.2017 Kl. 12:00

Addresse
http://permalink.mercell.com/69140447.aspx

Udbyder

Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Vindere

Valgt leverandør

(14.09.2017)
Valmont SM A/S
Værksvej 5
6230 Rødekro

Opdateringer

Rettelse
(13.06.2017)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 19-06-2017
Time: 12:00
Læses:
Dato: 03-07-2017
Time: 12:00

Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), B4 Stålkonstruktioner


Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Helsingør Kraftvarmeværk A/S
32322735
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Sørensen
Telefon: +45 56401475
E-mail: casn@cowi.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/69140447.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.cowi.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://permalink.mercell.com/69140447.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
E-mail: casn@cowi.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/69140447.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://permalink.mercell.com/69140447.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), B4 Stålkonstruktioner.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45251000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej. Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i delentrepriser.

Nærværende entreprise omfatter levering og montering af stålkonstruktioner til røggasrensningsbygningen.

Tryk her http://permalink.mercell.com/69140447.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223210
45262410
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej. Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i delentrepriser. Nærværende entreprise omfatter levering og montering af stålkonstruktioner til røggasrensningsbygningen.

Stålkonstruktioner for røggasrensningsbygning udføres af en række stålrammer med en variabel højde. Stålrammer er afstivet af gitre i tag og facader. Samlet stålmængde forventes at være i størrelsesordenen 200 000 kg. Det bemærkes, at der vil blive afholdt besigtigelse på Energivej 19, 3000 Helsingør, den 29.5.2017, kl. 13:00 — 14:00. Yderligere informationer herom fremgår af udbudsbetingelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/09/2017
Slut: 12/03/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Ordregiver modtager mere end 5 egnede ansøgninger, vil Ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de ansøgere, som opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der efter Ordregivers vurdering vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte kontrakt. Udvælgelsen foretages på baggrund af de fem seneste referencer.

Ved relevante referencer forstås referencer vedrørende levering af stålkonstruktioner af tilsvarende art og omfang som det udbudte.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der er ikke fastsat mindstekrav til egnethed i forhold til udøvelse af det pågældende erhverv.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i de seneste 3 disponible regnskabsår.

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i de seneste tre disponible regnskabsår.

Ovenstående økonomiske nøgletal indskrives i eESPD, del IV, afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer fra lignende eller sammenlignelige opgaver fra de seneste 5 år.

Hver reference skal angive 1) ydelsens art og omfang, 2) kundens navn og kontaktperson, 3) kontraktværdi og 4) udførelsesperiode (start- og sluttidspunkt).

Ansøgeren må maksimalt vedlægge 5 referencer, der hver må fylde 1 A4-side pr. reference. Hvis flere end 5 referencer vedlægges, vil kun de nyeste 5 referencer blive vurderet.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Se afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Egnethed for sammenslutninger af økonomiske aktører:

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører:

— Skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører hver især angives klart og entydigt.

— Skal sammenslutningen udpege én fælles repræsentant eller ledende partner i relation til udbuddet.

— Må ingen af de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører være omfattet af udelukkelsesgrundene, som angivet i eESPD.

Det er alene et krav, at sammenslutningen af økonomiske aktører tilsammen opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

En økonomisk aktør kan alene være deltager i én sammenslutning af økonomiske aktører. Samme økonomiske aktør kan dog godt være deltager i én sammenslutning og samtidig lade andre ansøgere basere deres egnethed på sig, eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

Tildeles sammenslutningen af økonomiske aktører den udbudte kontrakt, så skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Egnethed baseret på andre økonomiske aktøres formåen:

Hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen:

— Skal de økonomiske aktører, som ansøger baserer sin egnethed på, være juridisk forpligtet over for tilbudsgiver til at stille sin formåen til rådighed.

— Må ingen af de økonomiske aktører, som ansøger baserer sin egnethed på, være omfattet af udelukkelsesgrundene som angivet i eESPD.

— Skal de økonomiske aktører, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

— Skal de økonomiske aktører, som ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på vedrørende dele af kontrakten også anvendes som underleverandører og udføre de pågældende dele ved opfyldelse af kontrakten.

Det er alene et krav, at ansøger og de økonomiske aktører, som ansøger baserer sin egnethed på, tilsammen opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

En økonomisk aktør kan godt samtidig lade flere ansøgere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

eESPD:

Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, skal der vedlægges et særskilt fælles europæisk udbudsdokument (eESPD) for hver økonomisk aktør.

Tilbudsgiver kan finde vejledning til udfyldning af det fælles europæiske udbudsdokument hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Ansøger skal udfylde eESPD-dokumentet inde på Mercell Sourcing Service hjemmeside. Andre økonomiske aktører med hvem ansøger deltager i sammenslutning eller beror sig på, skal udfylde særskilt eESPD via Europa Kommissionens hjemmeside, som uploades af ansøger på Mercell som led i anmodning om prækvalifikationen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2017

Send til en kollega

0.204