23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 087-169155
Offentliggjort
05.05.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
09.06.2017 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Valgt entreprenør

(23.12.2017)
Barslund A/S
Agernvej 4
3490 Kvistgård

DNV-Gødstrup, E1,2,3-DP5-E01 Terræn og Landskab - Storentreprise


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup
Gl. Landevej 61
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Michael Hyllegaard
E-mail: michael.hyllegaard@vest.rm.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vest.rm.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
CuraVita
Buddingevej 272
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Stine Bjødstrup
E-mail: sbj@moe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rib-software.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DNV-Gødstrup. E1,2,3-DP5-E01 Terræn og Landskab. Storentreprise.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med opførelse af DNV Gødstrup udbydes hermed entreprisen E1,2,3-DP5-E01.

DP5 (delprojekt 5) dækker færdiggørelsesarbejderne for udearealerne i forbindelse med opførelse af det nye hospital. Opgaven udbydes som begrænset udbud i 1 samlet storentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223300
45111200
45233120
45232454
45232130
45232411
34993000
34922100
34992200
77310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

DNV Gødstrup, Gødstrupvej 43, 7400 Herning.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende storentrepriseudbud omhandler delprojekt 5, DP5-E01, og dækker anlægsgartner- og anlægsarbejder på udearealer for DNV Gødstrup.

Entreprisen består i hovedtræk af:

— afrigning af eksisterende byggepladsinstallationer i form af vand-, el- og afløbsinstallationer

— fjernelse af byggepladsveje

— etablering af parkerings- og vejanlæg

— etablering af regnvandsbassiner og regnvandsledninger

— etablering af løftepumpestation, spildevandsledninger og brønde.

— etablering af belysningsanlæg for parkeringspladser, stier og veje

— etablering af skilte og kørebaneafmærkning

— anlægsgartnerarbejder i form af græssåning samt udplantning af træer og buske

— drift og vedligehold frem til aflevering.

Omfanget af de enkelte ydelser fremgår af udbudsmaterialet.

På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads 1. kvartal 2018 og aflevering 1. kvartal 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ske på baggrund af oplysninger om ansøgers kvalifikationer i henhold til teknisk og faglig formåen, med hovedvægten på kvaliteten af ansøgers referencer. Nærmere beskrivelse af de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere som angivet i udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet gennemføres via Byggeweb/RIB, og udbudsmaterialet findes ved at søge på udbudsnummer TN470045 i feltet »offentlige udbud, søgning«. Der henvises til pkt. I.3) Kommunikation.

Ansøgning skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Byggeweb/RIB-software, http://www.rib-software.dk

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Vejledning til udfyldelse af ESPD del IV, afsnit B:

1) Samlet årsomsætning: der anføres oplysning om samlet årsomsætning for de 3 seneste tilgængelige regnskabsår.

2) Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Der anføres oplysning om:

— egenkapital for de 3 seneste tilgængelige regnskabsår

— soliditetsgrad for de 3 seneste tilgængelige regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, i opfyldelse af et eller flere økonomiske minimumskrav vedrørende egnethed, skal der:

1) vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at den eller de uigenkaldeligt forpligter sig til at stille nødvendige økonomiske og finansielle ressourcer til rådighed for ansøgeren, således at ansøgeren er i stand til at gennemføre et eventuelt efterfølgende kontraktforløb

2) ansøger skal vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt ad 1) og ad 2) ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske kapacitet.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med ansøger for opfyldelse af kontrakten.

Eksempel på støtteerklæring kan hentes på portaladressen, som fremgår af pkt. VI.3. »Yderligere oplysninger«.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøgerens egenkapital skal have været positiv i hvert af de 3 seneste tilgængelige regnskabsår.

— Egenkapitalen med tillæg af en eventuel ansvarlig lånekapital skal være min. 2 000 000 DKK ved seneste balancedato.

— Omsætning skal være mindst 30 000 000 DKK i det seneste tilgængelige regnskabsår.

— Soliditetsgraden skal være min. 10 % ved seneste balancedato.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Vejledning til udfyldelse af ESPD del IV, afsnit C:

1) I ESPD del IV, afsnit C anføres oplysninger om betydeligste referencer fra de seneste 5 år af tilsvarende type og størrelse.

2) I ESPD del IV, afsnit C anføres oplysning om det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede, de seneste 3 år.

Ad. 1): der henvises til udbudsmaterialet for yderligere beskrivelse af de oplysninger, der bør anføres for referencerne.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, f.eks. underrådgivere, i opfyldelse af et eller flere tekniske minimumskrav vedrørende egnethed, skal der:

1) vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven.

2) ansøger skal vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt ad 1) og ad 2) ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds tekniske kapacitet.

Bemærk, det er et krav, at den eller de andre juridiske enheder, som ansøger baserer sig på, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet, rent faktisk vil skulle udføre den del af opgaven, som ansøgere baserer sig på, såfremt kontrakten tildeles ansøger.

Eksempel på støtteerklæring kan hentes på portaladressen, som fremgår af pkt. II.2.14) »Yderligere oplysninger«.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal have udført mindst 1 opgave, bestående af terræn- og landskabsarbejder med en samlet entreprisesum på minimum 5 000 000 DKK indenfor de sidste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder AB92 samt særlige betingelser.

Herunder sikkerhedsstillelse på 15 % af entreprisesummen, krav om anvendelse af praktikanter og arbejdsklausul.

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri (BEK nr. 1179 af 4.10.2013) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/06/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/06/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed (i overensstemmelse med udbudslovens § 148).

Ordregiver har tilpasset og uploadet den elektroniske ESPD-skabelon med det øvrige udbudsmateriale på Byggeweb/RIB. Udfyldelse sker ved import af skabelonen via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

Ansøgere skal udfylde følgende i ESPD:

— Del II, pkt. A-D (oplysninger om ansøger)

— Del III, pkt. A-C (udelukkelsesgrunde — det præciseres, at der med »konkurrencefordrejning« menes involvering i forberedelsen af udbudsforretningen.)

— Del IV, pkt. B-C (udvælgelseskriterier/egnethed i henhold til kravene angivet under udbudsannoncens pkt. III.1.2) og III.1.3))

— Del V (begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere)

— Del VI (afsluttende erklæringer).

Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, § 135, stk. 3 samt § 136 stk. 1, nr. 1-3, og § 137 stk. 1, nr. 1, 2 samt 6, er afskåret fra at afgive tilbud. Ansøger skal derfor erklære, at ansøgeren ikke befinder sig i én af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 samt § 135, stk. 3 eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136 stk. 1, nr. 1-3, og § 137 stk. 1, nr. 1, 2 samt 6.

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed og udvælgelse af tilbudsgivere.

Udvalgte ansøgere kan blive bedt om, at fremlægge dokumentation iht. Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, inden for en passende frist, når det vurderes nødvendigt.

Ordregiver vil straks orientere alle berørte ansøgere, når beslutningen om hvem der opfordres til at afgive tilbud er truffet. I meddelelsen til de udvalgte ansøgere vil ordregiver tillige oplyse om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet, der ikke er blevet offentliggjort i prækvalifikationsfasen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om klagenævnet for udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra

dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen

er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget

i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den

Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens

indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er

indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2017

Send til en kollega

0.109