23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 081-155553
Offentliggjort
26.04.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
23.05.2017 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Helsingør Kommune

Vindere

Valgt entreprenør

(30.08.2017)
Barslund A/S
Agernvej 4
3490 Kvistgård

Skolen i Bymidten, Helsingør - E01 Udgravning


Helsingør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Helsingør kommune, Center for Økonomi og Ejendomme
64 50 20 18
Sct. Annagade 5A
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Jan Krog Islin
E-mail: jki11@helsingor.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Skolen i Bymidten, Helsingør — E01 Udgravning.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Helsingør kommune gennemfører til- og ombygning af den eksisterende Byskole, Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør, til en 4 sporet skole med musikskole og idrætsfaciliteter. Projektet omfatter ca. 8 000 m² nybygning og ca. 6 000 m² ombygning. Skolen ligger i tæt bymæssig kontekst med fredede og bevaringsværdige bygninger.

De nye bygninger opføres som 3 fritliggende huse:

Bygning 2 — Værkstedsbygning med faglokaler og madskole 1 220 m²

Bygning 5 — Tumlesal med idræts- og bevægelseshus for indskoling, 460 m²

Bygning 11 — Udskoling, Musikskole og Idrætshal med tilhørende omklædningsfaciliteter. Idrætshallen udføres som et delvist nedgravet bygningsvolumen.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise ad 2 gange — E01 Udgravning, E02 Hovedentreprisen. E02 forventes udbudt ultimo september, 2017. Projektet har en samlet anslået værdi af 315 000 000 DKK.

Dette udbud omfatter E01 Udgravning med etablering af byggegrube for idrætshal og kælder ved bygning 11.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45112420
44212410
45112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen indeholder samtlige arbejder i forbindelse med etablering af byggegruben for hal- og kælderbyggeri for bygning 11 og består i hovedpunkter af følgende:

— Etablering af byggegrube med tilhørende vandtæt spunsning

— Overvågning af nabobygninger.

— Udgravning af byggegrube inkl. bortkørsel af jorden.

— Grundvandssænkning og simpel tørholdelse af byggegrube samt option på reinfiltration.

— Drift af grundvandssænkning

— Ledningsomlægninger, nedbrydning af rampe inkl. vægge og fundamenter m.v.

Udførelsesperiode for udgravning forventes at være 6 mdr. Driftsperioden forventes at løbe i 8 mdr. udover udførelsesperioden.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Byggeplads

1. Drift og vedligehold af byggeplads, herunder gennemførelse af årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, samt løbende tilpasning af byggepladsområde og byggepladsfaciliteter i ekstra byggetid

2. Etablering og koordinering af forsyninger til byggeplads, drift og vedligehold af disse i ekstra byggetid.

Jordarbejde:

1. Grouting uden Acrylamid

2. Kulfilteranlæg

3. Reinfiltreringsanlæg

4. Underføring

5. Tillægspriser/fradragspriser ved nedvibrering af spuns

6. Tillægspriser/fradragspriser ved nedpresning af spuns.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger

for at løse opgaven, er det et krav, at ansøgeren opfylder følgende

krav;

a. at ansøgerens nettoomsætning for hvert af de seneste 3 regnskabsår

er mindst 60 000 000 DKK.

b. at ansøger for hvert af de seneste 3 regnskabsår har haft et overskud

på mindst 10 000 000 DKK.

c. at ansøgerens egenkapital er mindst 10 000 000 DKK.

d. at ansøgerens soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 regnskabsår

er mindst 10 %.

Mindstekravet til ansøgernes økonomiske og finansielle formåen, herunder

til nettoomsætning, er fastsat under hensyntagen til, at det er væsentligt for

Ordregiver, at ansøger er robust nok til at klare opgaven, og at afleveringstidspunktet

ikke udskydes.

Da opgaven har en forholdsvis kort udførelsesperiode i forhold til ansøgers

kapacitet, hvis mindstekravet alene fastsættes til 2 gange kontraktens

værdi, finder Ordregiver det i denne konkrete situation begrundet at fastsætte

et mindstekrav, der er højere end 2 gange den anslåede værdi af

kontrakten, jf. udbudslovens § 142, stk. 2.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Såfremt Ordregiver modtager mere end 5 ansøgninger om prækvalifikation,

der er egnede til at udføre opgaven, vil Ordregiver udvælge 5 ansøgere til at

afgive tilbud.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af

ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Ordregiver særligt lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse

af udgravning i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som

hovedentreprenør.

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold

til entreprisesum og fysisk omfang.

c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold

til arbejdets karakter, herunder de under opgaver som er nævnt under mindstekrav.

Ordregiver forbeholder sig desuden ret til at indhente udtalelser om de enkelte

referencer hos bygherren for referencen. Sådanne udtalelser kan således

også blive tillagt vægt ved udvælgelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er

det et krav, at ansøgeren vedlægger mindst 2 referencer, som dokumenterer erfaring med de fem nedenstående punkter:

a) Etablering af byggegruber på 1 000 m² eller derover i tæt bebyggede

områder.

b) Byggeri med jordhåndtering på begrænset plads, herunder håndtering

af forurenet jord.

c) Etablering af byggegruber eller tilsvarende under grundvandsspejlet.

d) Sikring af byggegrube med spunsning, understøbning eller tilsvarende.

e) Etablering og drift af grundvandssænkningsanlæg.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet på Byggeweb.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/05/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/06/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2017

Send til en kollega

0.136