Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 078-151174
Offentliggjort
21.04.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.05.2017 Kl. 10:00

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Vindere

Rådgivningsaftale om VVM-redegørelse for container- og ny krydstogtterminal, Ydre Nordhavn

(11.07.2017)
Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
2600 Glostrup

Rådgivningsaftale om VVM-redegørelse for container- og ny krydstogtterminal, Ydre Nordhavn


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Copenhagen Malmö Port
Nordre Toldbod 7
København K
1013
Danmark
Kontaktperson: Maria Douglas Stilling
Telefon: +45 33769800
E-mail: mds@byoghavn.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://byoghavn.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byoghavn.dk/vvm-ydre-nordhavn
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: byudvikling af selskabets aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgivningsaftale om VVM-redegørelse for container- og ny krydstogtterminal, Ydre Nordhavn.

 

Sagsnr.: 041205-0265
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71313400
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave vedrører teknisk rådgivning og bistand vedrørende planlægning og udarbejdelse af en VVM-redegørelse i forbindelse med den planlagte etablering af en containerterminal på den nordøstlige del af Ydre Nordhavn samt etableringen af en krydstogtterminal langs den sydøstlige kaj på Ydre Nordhavn. For en nærmere beskrivelse af opgaven henvises til opgavebeskrivelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Ydre Nordhavn.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

For en beskrivelse af betingelserne for udbuddet henvises i det hele taget til dokumentet »Udbudsbetingelser — Tilbud«.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forslag til opgaveløsning / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: ATR-skemaer / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der er ikke fastsat noget egnethedskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der er ikke fastsat noget egnethedskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Rådgiveren er forpligtet til at tegne en sædvanlig ansvarsforsikring med en dækningssum for personskade på min. 12 500 000 DKK og med en dækningssum for tingsskade på min. 5 500 000 DKK. Selvrisikoen må maksimalt udgøre 100 000 DKK (dette er en præcisering af ABR89 pkt. 6.2.2.).

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til pkt. 7 og 8 i udkast til rådgivningsaftale, der er vedlagt udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises i det hele taget til udkast til rådgivningsaftale, der er vedlagt udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2017
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/07/2017
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/05/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Tilbuddet skal afleveres som foreskrevet i pkt. 5 samt 13-17 i udbudsbetingelser — tilbud. Tilbuddet skal i det hele taget overholde kravene i udbudsmaterialet.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudslovens udelukkelsesgrunde i §§ 135-137 finder anvendelse, jf. § 10, stk. 1 i implementeringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1624 af 15.12.2015). Tilbudsgivere er således udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis de er eller inden tildeling af kontrakten bliver omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137, stk. 1. nr. 1-7, og tilbudsgiver ikke indenfor en af Ordregiver fastsat passende frist fremlægger dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138. Dette er nærmere beskrevet i pkt. 1.6 i vejledning til udfyldelse af eESPD-filen.

Kravene til endelig dokumentation for den vindende tilbudsgiver ikke er udelukket, fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 20. For vejledning til at udfylde eESPD-filen henvises generelt til vejledning til udfyldelse af eESPD'en, som er vedlagt udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over tildelingsbeslutningen skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2017

Send til en kollega

0.152