23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 042-076307
Offentliggjort
01.03.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og opførelse af ny uddannelsesejendom for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX på Campus Katrinebjerg


Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
10395933
Finlandsgade 14
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Jesper Medholdt Pedersen
Telefon: +45 70237966
E-mail: jmp@feas.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.feas.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: ejendomsaktieselskab på vegne af offentligretligt organ, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og opførelse af ny uddannelsesejendom for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX på Campus Katrinebjerg.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Totalentreprise vedrørende projektering og opførelse af ny uddannelsesejendom i flere plan med kælder, herunder også p-kælder, for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX. Ejendommen skal udgøre en ny fleksibel højskole som element i et samlet Campus på Katrinebjerg og i tilknytning til Aarhus Universitet, AU.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
71320000
31600000
42961100
44000000
45214410
45212422
45214420
45223300
45231300
45262211
45230000
45240000
71313200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Helsingforsgade 6A, 8200 Aarhus N.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af uddannelsesejendom i flere plan for ca. 900 studerende og ca. 110 medarbejdere.

Det forventede bruttoareal er ifølge den mellem FEAS og DMJX indgåede lejeaftale vedrørende byggeriet på min. 6 459 m² over terræn, heraf ca. 622 m² i parterre + 1 430 m² kælder.

Byggeriet omfatter: Auditorier, undervisningslokaler, mediecenter, radio/tv-studier og redigeringsrum, kontor og mødefaciliteter, storkøkken og kantine, studiearbejdspladser, parkeringskælder og opholdsrum ude og inde.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionel og arkitektonisk kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Materialemæssig, installationsmæssig og teknisk kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: Totalentreprisesum / Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholdt option på udførelse af ekstra ca. 75 parkeringspladser i konstruktionen. Den opgjorte værdi på kontrakten i afsnit II.1.7) er eksklusiv optioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Efter alene at have modtaget ukonditionsmæssige tilbud aflyste ordregiver den tidligere udbudsprocedure og overgik til udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, hvor alle de tidligere bydende blev indbudt til at deltage, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 4.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med begrænset udbud
Forklaring:

Efter alene at have modtaget ukonditionsmæssige tilbud i et begrænset udbud, aflyste ordregiver udbudsproceduren og overgik til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, hvor alle de bydende i det begrænsede udbud blev inviteret til at afgive bud igen, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 4.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 072-124999
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalentreprisekontakt vedrørende projektering og opførelse af ny uddannelsesejendom for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX på Campus Katrinebjerg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/02/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Jørgen Friis Poulsen A/S
CVR-nummer 31166381
Mads Eg Damgaard Vej 50
Herning
7400
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 130 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 130 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud fastsætter følgende om klagefrister for EU-udbud, som Forskningsfondens Ejendomsselskab henholder sig til:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. § 7, stk. 2, nr. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf. afsnit VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2017

Send til en kollega

0.078