23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 017-026980
Offentliggjort
25.01.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

FSBbolig

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(08.06.2017)
Enemærke & Petersen (E&P)

Renovering af Lundevænget - fsb afd. 1.13


FSBbolig

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
fsb
10 35 51 17
Rådhuspladsen 59
København V
1550
Danmark
Kontaktperson: Helene Freiesleben Bjergelund
Telefon: +45 33768000
E-mail: hfb@fsb.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://fsb.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=shaqsiycda
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll
35128417
Hanemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Jesper Møller
E-mail: jm@ramboll.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering af Lundevænget — fsb afd. 1.13.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arbejdet udføres i hovedentreprise. Udbydes i hovedentreprise af økonomiske samt logistiske årsager.

Arbejderne indbefatter overordnet nedrivning af eksisterende bygningsdele, herunder skakte, badeværelser og køkkener, etablering af nye køkkener og badeværelser, etablering af tagboliger med forbindelse til 2. sal samt etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding og udskiftning af eksisterende varme, vand og afløbsinstallationer.

Arbejdet indeholder herudover udvendige arbejder med nye vinduer og altandøre, nye altaner, renovering af facader med udkradsning og omfugning af murværk, opbygning af ny muret isoleret gavl og renovering og efterisolering af tag.

Beboerne vil være genhuset og boligerne vil stå tomme under renoveringen. Arbejdet indeholder levering og opsætning samt drift og efterfølgende nedtagning af pavilloner til genhusning.

Arbejderne indeholder desuden en del miljøarbejder med sanering for skimmel, bly og asbest.

Arbejdet indeh. opførelse af nyt fælleshus.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 390 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Lyngbyvejen 144-160, 2100 København Ø

Ryparken 1-17, København Ø

Ryparken 144-216, 2100 København Ø.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbudsmateriale vil være tilgængeligt via iBinder http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=shaqsiycda

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 390 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Der vil blive lagt vægt på høj grad af egenproduktion.

— Der vil blive lagt vægt på referencer af tilsvarende art.

— Der vil blive lagt vægt på referencer af tilsvarende art fra same tidsperiode. (1930-1950).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af udbudsmateriale.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Samlet årsomsætning: Oplysning om virksomhedens omsætning pr. år de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

— Etablering af virksomhed: Virksomheder der ikke har bestået i 3 år skal fremkomme med oplysninger for den periode virksomheden har eksisteret.

— Finansielle nøgletal: Oplysninger om de seneste 3 års nøgletal; omsætning, resultat og egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav årsomsætning 500 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Udførelse af arbejde af den anførte type: oplysning om virksomhedens mest relevante referencer fra betydelige opgaver med tilsvarende kompleksitet. referencerne skal vedrører opgaver der er afsluttet på tidspunktet for ansøgningsfristen og må maksimalt være 5 år gamle

— Kort beskrivelse af virksomheden, herunder antal ansatte fordelt på faggrupper.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimum 3 referencer

Minimum værdi pr. reference: 90 000 000 DKK.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til udbudsmateriale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/02/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der betales ikke vederlag for deltagelse i prækvalifikation.

Digitale filer vedr. prækvalifikation skal uploades på iBinder.com udbudsportal, via følgende link: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=shaqsiycda

ESPD uploades på iBinder.com og behøves ikke fremsendt I papirform

iBinder Support: tlf. 70 20 32 14 eller på support"iBinder.com.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Erhvervsstyrelsen
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: kifu@erst.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der gælder en klagefrist på 20 kalenderdage for ikke at være blevet prækvalificeret. Klagefristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2017

Send til en kollega

0.109