23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 131-217457
Offentliggjort
11.07.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
BBP ARKITEKTER AS, Bredgade 25 E, att: Eva Jarl Hansen, 1260 København, Telefon: +45 33113711, Mailadresse: ejh@bbp.dk, http://bbp.dk

Anmodning om deltagelse

Til
29.08.2012 Kl. 12:00

Addresse
BBP ARKITEKTER AS, Bredgade 25 E, Att: Eva Jarl Hansen, 1260 København

Udbyder

Ordrup Gymnasium

Ny sciencebygning og kantinebygning


Ordrup Gymnasium

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Ordrup Gymnasium
DANMARK
Kirkevej 5, Charlottenlund
Kontaktpunkt(er): Ordrup Gymnasium
Att: Heidi Christiansen
2920 København
DANMARK
Telefon: +45 39640178
Mailadresse: hc@ordrupgymnasium.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ordrup-gym.dk

Yderligere oplysninger fås her: BBP ARKITEKTER AS
Bredgade 25 E
Kontaktpunkt(er): BBP ARKITEKTER AS
Att: Eva Jarl Hansen
1260 København
DANMARK
Telefon: +45 33113711
Mailadresse: ejh@bbp.dk
Internetadresse: http://bbp.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: BBP ARKITEKTER AS
Danmark (DK)
Bredgade 25 E
Kontaktpunkt(er): BBP ARKITEKTER AS
Att: Eva Jarl Hansen
1260 København
DANMARK
Telefon: +45 33113711
Mailadresse: ejh@bbp.dk
Internetadresse: http://bbp.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: BBP ARKITEKTER AS
Danmark (DK)
Bredgade 25 E
Kontaktpunkt(er): BBP ARKITEKTER AS
Att: Eva Jarl Hansen
1260 København
DANMARK
Telefon: +45 33113711
Mailadresse: ejh@bbp.dk
Internetadresse: http://bbp.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet: Statslig selvejende institution

I.3)Hovedaktivitet
Uddannelse

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Ordrup Gymnasium, ny sciencebygning og kantinebygning.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Ordrup Gymnasium, Kirkevej 5.
2920 Charlottenlund.
DANMARK.
NUTS-kode

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Opgaven omfatter færdigprojektering og opførelse af en ny sciencebygning i to etager på ca. 1 350 m² og ny kantinebygning med produktionskøkken i én etage på ca. 400 m² på basis af et projekt, der er udarbejdet af BBP ARKITEKTER AS (ophavsret). Totalentreprenør skal forestå:
— Færdigprojektering til andragende og ansøgning om byggetilladelse samt indhentning af evt. supplerende godkendelser, herunder ibrugtagningstilladelse,
— Hovedprojektering som grundlag for tilhørende bygge- og anlægsarbejder,
— Nedrivning af bygninger/skure på Fredensvej 60 (ca. 100 m²) herunder ansøgning om tilladelse hertil,
— Udførelse af bygge- og anlægsarbejder,
— Byggeledelse og fagtilsyn inkl. sikkerhedskoordinering for alle under sagen hørende bygge- og anlægsarbejder.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 29 000 000,00 og 32 000 000,00 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 18 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Oplyses i udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Oplyses i udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Opgaven gennemføres under forudsætning af vedtagelse af lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium. Lokalplanen forventes behandlet ultimo september 2012.
Der gøres opmærksom på, at dette byggeprojekt skal evalueres iht. bekendtgørelse 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. og kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgningsmaterialet skal begrænses til ca. 30 A4 sider, som indeholder følgende oplysninger:
A. Fuldstændigt firmanavn, CVR nummer, adresse, telefon, mail og kontaktperson hos ansøger. Såfremt ansøger er et konsortium eller lignende omfattende flere ansvarlige virksomheder, skal de juridiske personer hver især angives klart og tydeligt, og der skal angives en fælles befuldmægtiget, der kan indgå bindende aftaler med retsvirkning for hele konsortiet. Underskreven konsortieerklæring om solidarisk hæftelse vedlægges.
B. Generel virksomhedsprofil og oplysninger om ejerforhold.
C. Lovpligtig Tro- og love erklæring om ubetalt forfaldengæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelse 336 af 13.5.1997.
D. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke må være mere end 6 måneder gammel fra dateringen af denne bekendtgørelse eller anden fuldgyldig dokumentation for at ansøger ikke er udelukket eller kan udelukkes fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 stk. 1 og stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004.
E. Ansøgers oplysninger om virksomhedens forsikringsforhold, herunder om eventuelle skadesanmeldelser inden for de seneste 5 år.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: F. Revisorattesteret oversigt over ansøgers økonomiske nøgletal (omsætning, resultat før skat, egenkapital, balance, overskudsgrad og soliditetsgrad) de seneste 3 regnskabsår. Hvis regnskabsåret er afsluttet før 1.1.2012 afleveres kort revisorerklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens egenkapital og balance siden sidste regnskabsår. Såfremt ansøger er et konsortium skalovennævnte oplysninger angives for hver af virksomhederne.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgers overskudsgrad og soliditetsgrad skal gennemsnitligt for de seneste 3 regnskabsår være positive.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
G. Ansøgers 7 mest relevante referencer inden for de seneste 5 år (med foto). Referencerne skal vise evne til udførelse af forskelligartede arbejder inden for nybyggeri af tilsvarende størrelse og kompleksitet. For samtlige referencer (med foto) oplyses som minimum: Opgavetype, bygherre, arbejdets omfang (pris og areal), ansøgers rolle total-/hoved-/fagentreprise og tidspunkt for udførelse. Oplysning om antal ansatte gennem de seneste 3 år fordelt på faglige kvalifikationer/ arbejdsområder.
H. Angivelse af valgt arkitekt og ingeniør. Ved valg af rådgivere vil der blive lagt vægt på, at disse kan fremvise relevante referencer for nybyggeri af tilsvarende art og kompleksitet med høj arkitektonisk kvalitet (gerne realiseret som totalentreprise). Desuden ønskes kort firmaprofil med økonomiske nøgletal (revisorattesteret) samt antal ansatte gennem de seneste 3 år. Arkitekt og ingeniør skal hver vedlægge de 7 mest relevante referencer (med foto) inden for de seneste 5 år. For referencerne afgives samme oplysninger som nævnt under punkt G.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 4: og største antal 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelse blandt de kvalificerede ansøgere vil bygherren udvælge min 4 og max 6 teams, der samlet set vurderes bedst egnede til at løse opgaven og som efter bygherrens vurdering samlet set vil skabe det bedste konkurrencegrundlag. Såfremt der er flere egnede ansøgere end det anførte antal vil de bedst egnede blive prækvalificeret på baggrund af en samlet vurdering af referenceoplysningerne og den tekniske kapacitet i forhold til den udbudte opgave. Der vil bl.a. blive lagt vægt på, at både totalentreprenør og rådgivere har erfaring med nybyggerier af tilsvarende karakter samt færdigprojektering og totalentrepriser.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.8.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Anmodningen fremsendes i 2 eksemplarer.Materialet skal følge den oplyste rækkefølge som angivet ved bogstav A - H.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der er ingen lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med indgivelse af klage skal klager skriftligt underretteordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for Klagenævnet.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 København
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.7.2012

Send til en kollega

0.094