23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 216-392841
Offentliggjort
09.11.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.ibinder.com

Anmodning om deltagelse

Til
06.12.2016 Kl. 12:00

Addresse
http://www.ibinder.com

Udbyder

Nyt Aalborg Universitetshospital

Vindere

Valgt totalentreprenør

(20.04.2017)
TL Byg A/S

Opdateringer

Rettelse
(10.11.2016)

III.1.2)
I stedet for:
(...)
Ansøgers reviderede årsregnskaber skal have udvist positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Erklæring herom sker ved ansøgers udfyldelse af ESPD afsnit IVα.
Såfremt ansøger (kontraktholder) har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige og ESPD- IV.B — Etablerede virksomhed udfyldes.
(...)
Læses:
(...)
Ansøgers reviderede årsregnskaber skal have udvist positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Erklæring herom sker ved ansøgers udfyldelse af ESPD afsnit IVα
Såfremt ansøger (kontraktholder) har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige. Det elektroniske dokument ESPD giver ikke mulighed for både at markere IV α og IV.B »Etablerede virksomhed« i samme ESPD. Oplysningerne indsendes elektronisk via: http://www.ibinder.com
(...)

Opdatering
(20.04.2017)


De fem indbudte tilbudsgivere var:


- Hoffman


- HP Byg A/S


- NCC


- TL Byg A/S


- MT Højgaard 

Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital


Nyt Aalborg Universitetshospital

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nyt Aalborg Universitetshospital
Hospitalsbyen 1
Gistrup
9260
Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.nau.rn.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45215140
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Prækvalifikation for totalentrepriseudbud vedr. udflytning af Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital, etape 1.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Nordjylland har besluttet, at Psykiatrien, Klinik Syd, der i dag er beliggende på henholdsvis Mølleparkvej og Brandevej i Aalborg, på sigt skal samles i Aalborg Øst i sammenhæng med somatikken, Nyt Aalborg Universitetshospital (Kvalitetsfondsprojektet).

Det samlede psykiatriprojekt anslås til i alt ca. 30 000 m2, som forventes projekteret og udført i 3 etaper.

Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital, etape 1, som er beskrevet i nærværende udbud, forventes at udgøre ca. 11 150 m2 nybyggeri.

Etape 1 indeholder:

— Retspsykiatrisk sengeafsnit S9 og S10 samt retspsykiatrisk ambulatorium og tilhørende kontorfaciliteter.

— Intensive Senge (lukkede)-Sengeafsnit S5 og S6 samt tilhørende kontorfaciliteter.

— Psykiatrisk Skadestue og Modtagerafsnit.

— Ambulatorium for Liaison.

— Tilhørende motionsfaciliteter, terapi/rehabiliteringsfaciliteter, forhalsområde med sammenhæng til Somatikken, Nyt Aalborg Universitetshospital samt tunnelforbindelse til forsyninger og føringsveje for teknik.

Psykiatriske patienter og specielt de retspsykiatriske patienter er ofte indlagt i længere perioder, hvorfor de fysiske rammer er af stor betydning. En særlig hjørnesten i byggeriet er, at der skal sikres beroligende fysiske rammer og velindrettede faciliteter. Et andet fokus område er, at de fysiske rammer understøtter aktivitet og bevægelse. Det omhandler blandt andet patientområder i og uden for afsnittet, der giver mulighed for aktivitet og fysisk udfoldelse. Tilsvarende er udeområder og naturen tænkt ind som en høj prioritet.

I Nyt Aalborg Universitetshospital vil psykiatri og somatik være placeret side om side, og det giver enestående muligheder for at styrke og videreudvikle samarbejdet på tværs af specialer, hvilket såvel somatisk som psykisk syge patienter vil have stor gavn af.

Psykiatrien kobles til somatikken fysisk i etagerne EK1 (øvre kælder), E00 (forhalsniveau), E01 og E02. I etage EK1 videreføres forsyningsgangen fra somatikken til. I etage E00 kobles på forhallen i somatikken. I etage E01 og E02 kobles psykiatriens og somatikkens FAM sammen.

Tilbudsgivere baserer pristilbuddet på udbudsmaterialet, som svarer til et delvist projektforslag. Den vindende totalentreprenør vil skulle færdiggøre projektforslag, for- og myndighedsprojekt og hovedprojekt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 35
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Bygherren søger et totalentrepriseteam, der kan løfte opgaven med gennemførelse af projektet, det vil sige et projekteringsteam, som kan tegne gode løsninger, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Og en totalentreprenør, der forstår at lede projekteringen, myndighedsproces og udførelsen af byggeriet gnidningsfrit i et byggefelt, der ligger umiddelbart op til byggeriet af NAU kvalitetsfondsprojektet.

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil der blive foretaget en udvælgelse på baggrund af de oplysninger, som er krævet under pkt. III.1.3) (teknisk og faglig formåen), herunder de efterspurgte referencer og beskrivelse af nøglepersoner. Ordregiver vil således udvælge de 5 ansøgere, der kan fremlægge de referencer, der ligner nærværende opgave mest muligt. Det vil sige, at referencer, der dokumenterer erfaring med hospitalsbyggeri, psykiatribyggeri eller andet institutionsbyggeri af tilsvarende kompleksitet vil vægte mest ved udvælgelsen. Ordregiver vil dog også tage hensyn til beskrivelsen af nøglepersoner ved udvælgelsen, herunder de oplysninger, der gives om nøglepersonernes erfaring og uddannelse. Ordregiver vægter referencer højst, men ønsker samtidig at kunne tage højde for ved udvælgelsen, at en ansøger kan have dygtige og erfarne medarbejdere, som er særligt godt egnede til at udføre opgaven. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at ordregiver hermed ønsker at åbne konkurrence ved at mindre erfarne ansøgere med færre lignende referencer får mulighed for at vinde opgaven, hvis beskrivelsen af nøglepersonerne tilsiger, at ansøgeren bør blive udvalgt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

I relation til de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal ansøger udfylde ESPD én del III A, del III B og del III C for så vidt anfør interessekonflikter, forudgående rådgivning eller inddragelse i øvrigt i forberedelsen af udbudsproceduren samt afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller manglende mulighed for at fremsende den supplerende dokumentation, som ordregiver kan anmode om.

I relation til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om, at ansøger ikke befinder sig i udelukkelsesgrundenes § 137, nr. 1, 2, 3, 4 og 6. Erklæring herom sker ved ansøgers udfyldelse af ESPD én afsnit III C.

Se konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Mindstekrav:

Ansøgers reviderede årsregnskaber skal have udvist positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Erklæring herom sker ved ansøgers udfyldelse af ESPD afsnit IVα.

Såfremt ansøger (kontraktholder) har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige og ESPD- IV.B — Etablerede virksomhed udfyldes.

Hvis en ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger), skal ESPD — II.C udfyldes. Hver af de virksomheder, som har afgivet støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, skal udfylde et særskilt ESPD med de oplysninger, som kræves.

Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle og/eller tekniske kapacitet, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og andre økonomiske aktører, skal ansøger i prækvalifikationsanmodningen godtgøre, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen. Støtteerklæringen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

Såfremt ansøger er et konsortium skal samtlige konsortiedeltagere udfylde ESPD-dokumentet. Ordregiver kan ikke acceptere, at et konsortium udvides med yderligere deltagere efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt ansøger optræder som et konsortium, skal der blandt konsortiets medlemmer udpeges en fælles befuldmægtiget, der har kontakten til bygherre. Der vil i forbindelse med kontraktindgåelse blive stillet krav om solidarisk hæftelse for konsortiet.

Se konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

I relation til de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde skal ansøger udfylde del III A, del III B og del III C i ESPD. Det vil sige, at ansøger skal afgive de oplysninger, som kræves i henhold til udbudslovens §§ 135-137, herunder blandt andet om ansøger har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder, jf. udbudslovens § 135,stk. 3. I del III C skal ansøger dog ikke svare på, om ansøger tidligere har misligholdt en offentlig kontrakt, eller om ansøger har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 og nr. 7

Se konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Ansøgningen skal vedlægges op til 10 referencer, der er udført indenfor de seneste 10 år, og som dokumenterer ansøgers og dennes underrådgiveres erfaring og kompetencer indenfor styring og gennemførelse af totalentrepriser, entreprisearbejder, projekteringsledelse, arkitektprojektering og ingeniørprojektering.

Referencerne bør dokumenter erfaring med hospitalsbyggeri, psykiatribyggeri eller andet institutionsbyggeri af tilsvarende kompleksitet.

Hver reference skal indeholde oplysninger om følgende: projektnavn, kort beskrivelse af opgaven, bygherre, opførelsesår, bruttoareal, anlægssum, entrepriseform, totalentreprenørens rolle, DGNB-certificering eller bæredygtighedsrådgivning.

Hvis ansøger er et konsortium skal oplysninger medsendes for alle deltagere i konsortiet, dog således, at konsortiet samlet set kun må fremsende 10 referencer.

Den enkelte reference må maksimalt fylde 2 A4 sider. Hvis ansøger indsender flere end 10 referencer, vil ordregiver kun lægge vægt på de 10 seneste referencer målt på opførelsesår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav:

a)

Ansøger skal vedlægge beskrivelse af nøglepersoner (projekteringsleder, byggeleder og faglige rådgivere, herunder DGNB eller bæredygtighedsrådgiver), som forventes at indgå i Totalentreprenørens organisation, og som forventes at være tilknyttet sagen til og med aflevering af byggeriet, herunder organisering af rådgivere i projekteringen. Totalentreprenørens organisation ønskes illustreret ved et organisationsdiagram el. lign., der også angiver rollefordelingen i samme.

b)Ansøger skal have gennemført 1 lignende projekt indenfor de seneste 10 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I henhold til ABT93 med tilføjelser og præciseringer, som fremgår af udbudsmaterialet.

Retlig form som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Er ansøger en sammenslutning eller et konsortium hæfter deltagerne solidarisk.

Andre særlige vilkår:

Totalentreprisen er omfattet af social klausul vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter/lærlinge. Totalentreprisen er endvidere omfattet af arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 118 af 6.2.2013 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri. Yderligere specifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder kontraktudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/02/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder.

Registrering af ansøger og download af udbudsmaterialet sker via flg. link:

http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fkvaayvnze

Rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive gjort tilgængelige i samme mappe og underretning om offentliggørelse af rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive sendt pr. e-mail til de personer, der har registreret sig på udbuddet.

For vejledning til brug af systemet henvises til udbudsmappen eller se videovejledning på:

http://www.nau.rn.dk/Om-byggeriet/Byggeriet/Digital-udbudsproces

Kontaktperson i forbindelse med adgang til udbudsmaterialet er:

Region Nordjylland

Mia Rosengaard Hansen

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

Tlf.: +45 20221092

E-mail: mia.hansen@rn.dk.

Ved spørgsmål til anvendelse af iBinder, kontakt da iBinder Support på tlf. 70 20 32 14 eller skriv til support@ibinder.dk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2016

Send til en kollega

0.14