23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 130-215876
Offentliggjort
10.07.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Nytorv 28, 2. sal, Kontaktpunkt: Thomas Busk bech, 9000 Aalborg, Telefon: +45 96329771, Mailadresse: tbe@cfmoller.com

Anmodning om deltagelse

Til
23.08.2012 Kl. 12:00

Addresse
Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Nytorv 28, 2. sal, Kontaktpunkt: Thomas Busk Bech, 9000 Aalborg

Udbyder

Himmerland Boligforening

Ombygning af afdeling 16, Magisterparken


Himmerland Boligforening

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Himmerland Boligforening
Sankelmarksgade 8-10
Kontaktpunkt(er): Himmerland Boligforening
Att: Ulrich Thagaard
9000 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 96315200
Mailadresse: utj@abhim.dk
Fax: +45 96315210

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.abhim.dk

Yderligere oplysninger fås her: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S
Nytorv 28, 2. sal
Kontaktpunkt(er): Thomas Busk Bech
9000 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 96329771
Mailadresse: tbe@cfmoller.com
Internetadresse: http://www.cfmoller.com

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S
Nytorv 28, 2. sal
Kontaktpunkt(er): Thomas Busk bech
9000 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 96329771
Mailadresse: tbe@cfmoller.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S
Nytorv 28, 2. sal
Kontaktpunkt(er): Thomas Busk Bech
9000 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 96329771
Mailadresse: tbe@cfmoller.com

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ

I.3)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Himmerland Boligforening - Ombygning af afdeling 16, Magisterparken.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aalborg. DANMARK.

NUTS-kode DK05

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Byggeriet omhandler to forskellige bygningstyper, et højhus i 13 etager og 9 blokke i 3 etager.
Højhuset: Arbejdet omfatter betonrenovering af altangange, ny facade i glas/alu, nye badeværelser i alle lejligheder, sammenlægning af lejligheder, ny-indretning af de to øverste etager, udskiftning af tagpap, kloak, VVS, ventilation, el samt elevatorer.
3-etages blokke: Arbejdet omfatter renovering af baderum, udskiftning af facadebeklædning/udestuer, udskiftning af tagpap, udskiftning af kloak, VVS, ventilation og el i baderum/køkkener.
Renovering af udearealer med ny beplantning, belægninger m.v.
Arbejdet udføres i fagentrepriser efter forudgående prækvalifikation. Der prækvalificeres på kompetencer indenfor følgende 8 arbejder:
1) Råhus (Nedbrydning, kloak, beton incl. renovering,murer, jord, belægning og beplantning).
2) Stål.
3) Tømrer-snedker (Udestuer/facadepartier, facadebeklædning, facade fælleshus, badeværelser/køkkener, komplettering).
4) Facade (Glas/alufacade højhus, brandventilation).
5) Tagpap.
6) Teknik (VVS, ventilation, el).
7) Maler.
8) Elevator.
Der kan anmodes om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere fagentrepriser.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Jf. II 1.5.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 19 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
I henhold til AB92 med de ændringer, der fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
I henhold til AB92 med de ændringer, der fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Ansøger skal klart og tydeligt i anmodningen om prækvalifikation angive, hvilken juridisk person der vil blive tilbudsgiver og dermed ansvarlig overfor bygherren.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Denne opgave evalueres i henhold til BEK nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment boligbyggeri.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Virksomhedens navn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer samt tydelig angivelse af navn, telefonnummer og gyldig e-mailadresse på tilbudsansvarlig person.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 2) Tro og Love erklæring på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt gæld til det offentlige der overstiger 100 000,00 DKK.
3) Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, må max. være 6 mdr. gammel.
4) Regnskabstal for de sidste 3 regnskabsår omhandlende: Omsætning, overskud og egenkapital.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
5) Udvalgte referencer fra tilsvarende eller lignende opgaverudført af ansøgeren indenfor de seneste 5 år.
6) CV på nøglepersoner der tilknyttes sagen.
7) Nøgletal for de betydeligste tidligere gennemførte opgaver. Såfremt der er udarbejdet karakterbog vedlægges denne.
8) Oplysning om hvilket firma der bruges som evaluator.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ud fra en samlet objektiv helhedsvurdering af ansøgers økonomiske, finansielle samt tekniske kapacitet udvælges de tilbudsgivere, der vurderes til at ville give den bedste konkurrence.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
23.8.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Anmodningsmaterialet skal afleveres skriftligt i 1 eksemplar og skal være struktureret i henhold til nummereringen i udbudsbekendgørelsen jf. afs. III 2.1, 2.2 og 2.3 med tydelig angivelse af hvilken fagentreprise der anmodes om prækvalifikation til.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@eogs.dk
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: http://www. klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
5.7.2012

Send til en kollega

0.094