23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 130-215847
Offentliggjort
10.07.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
03.08.2012 Kl. 12:00

Addresse
www.byggeweb.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Opdateringer

Resultat
(14.05.2013)


Del V: Kontrakttildeling
Kontrakt nr.: 1 Betegnelse: Råhusentreprisen
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12.11.2012


V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5


V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Hoffman A/S
Fabriksparken 66
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 43299000

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi

V.5)Oplysninger om underentreprise

Kontrakt nr.: 2 Betegnelse: Apteringsentreprisen
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12.11.2012


V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5


V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Elindco
Rådalsgård
4040 Jyllinge
DANMARK
Telefon: +45 46760700

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi

V.5)Oplysninger om underentreprise

Kontrakt nr.: 3 Betegnelse: Installationsentreprisen
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12.11.2012


V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
Antal bud modtaget elektronisk: 5


V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Wicotec Kirkebjerg
Roskildevej 338
2630 Taastrup
DANMARK
Telefon: +45 44220000

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi

V.5)Oplysninger om underentreprise

Kontrakt nr.: 4 Betegnelse: Laboratorieinventar
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12.11.2012


V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4
Antal bud modtaget elektronisk: 4


V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Zystm Lab
Smedevej 1
7430 Ikast
DANMARK
Telefon: +45 96300040

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi

V.5)Oplysninger om underentreprise

Opførelse af laboratoriebygning - Roskilde Universitet (Resultat)


Bygningsstyrelsen

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 39
Att: Susanne Mikkelsen
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41701180
Mailadresse: smi@bygst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.bygst.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Anmodning skal fremsendes elektronisk til Byggeweb A/S (se under pkt. VI.2)
www.byggeweb.dk
København
DANMARK

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3)Hovedaktivitet
Andet: Statsligt byggeri

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Opførelse af laboratoriebygning - Roskilde Universitet.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Roskilde Universitet.
Universitetsvej 1.
4000 Roskilde.
DANMARK.

NUTS-kode DK0

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Projektet omfatter opførelse af ny laboratoriebygning på Roskilde Universitet. Bygningen har et samlet bruttoetageareal på ca. 5 100 m², fordelt over plan 0, 1 og 2. Bygningen skal rumme særskilte forskningslaboratorier samt kombinerede forsknings- og undervisningslaboratorier, kursuslaboratorier, speciallaboratorier, klimarum, administration, mødelokaler, spiselounge, tekøkkener m.v.
Der udbydes 5 storentrepriser:
1) Råhusentreprisen.
2) Apteringsentreprisen.
3) Installationsentreprisen.
4) Anlægsentreprisen.
5) Laboratorieinventarentreprisen.
Ansøger skal tydeligt angive, hvilken enterprise, der søges prækvalifikation til. Det er ikke muligt for en ansøger at søge prækvalifikation til mere end én af storentrepriserne.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000, 45214300, 45214600

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for følgende 5 storentrepriser:
Parti nr 1. Råhusentreprisen.
Parti nr. 2 Apteringsentreprisen.
Parti nr. 3. Installationsentreprisen.
Parti nr. 4. Anlægsentreprisen.
Parti nr. 5. Laboratorieinventarentreprisen.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Råhusentreprisen
1)Kort beskrivelse
Etablering og drift af byggeplads.
Jordarbejder.
Afløbsledninger.
Pælefundering.
Betonarbejder.
Betonelement leverance.
Betonelement montage.
Stålarbejder.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000, 45214300, 45214600

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Apteringsentreprisen
1)Kort beskrivelse
Murerarbejde.
Gulve.
Indvendige vægge.
Lofter.
Indvendige vinduer og døre.
Inventar.
Smed.
Facadelukning.
Taglukning.
Malerbehandling.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000, 45214300, 45214600

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Installationsentreprisen
1)Kort beskrivelse
VVS-arbejder.
Ventilationsarbejder.
Køleanlæg.
Teknisk isolering.
Tekniske gasser.
El-arbejder.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000, 45214300, 45214600

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Anlægsentreprisen
1)Kort beskrivelse
Insitu betonarbejder i terræn.
Befæstelser.
Beplantning.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000, 45214300, 45214600

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Laboratorieinventar
1)Kort beskrivelse
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000, 45214300, 45214600

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Kontrakter baseres på AB92 med Bygningsstyrelsens tilføjelser og fravigelser, jf. "AB92 TF november 2011".

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
AB92 med Bygningsstyrelsens tilføjelser og fravigelser, jf. "AB92 TF november 2011".

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen retlig form. Det oplyses dog, at såfremt ordren tildeles et konsortium, der har indgivet ansøgning som sådan, skal de angivne deltagere i konsortiet dog påtage sig solidarisk hæftelse med en fælles befuldmægtiget. Ved konsortium forstås en til lejligheden dannet sammenslutning af selvstændige og af hinanden økonomisk uafhængige virksomheder.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der gøres opmærksom på, at dette byggeprojekt skal evalueres iht. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. og kontraktsbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom. Dette betyder, at alle entreprenører skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal, såfremt den enkelte entreprisekontrakt overstiger 300 000 DKK ekskl. moms. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens § 9-11, som skal overholdes og som derfor nøje bør gennemgås af ansøger.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om firmanavn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse samt navn på kontaktperson.
2) Der skal gives en kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse, herunder om ejermæssige og organisatoriske forhold.
3) Der skal underskrives tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, nævnte situationer.
Hvis ansøger er et konsortium/sammenslutning, skal nedenstående oplysninger gives for hver enkelt deltager.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Revisorpåtegnet erklæring om ansøgerens samlede omsætning, egenkapital og resultat af primær drift for de seneste regnskabsår.
Hvis ansøger er en sammenslutning, som nævnt under pkt. III.1.3), skal dokumentation for ovenstående foreligge for hver enkelt deltager i sammenslutningen.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
5) Referencer for lignende nybyggerier med hensyn til størrelse og kompleksitet, udført inden for de seneste 5 år. For hvert af referencebyggerierne ses gerne følgende oplysninger: Størrelse på opgaven angivet i m², den samlede anlægssum og udførelsesperiode.
6) Oplysninger om gennemsnitlig antal beskæftigede, fordelt på faggrupper, de seneste 3 regnskabsår.
7) Ansøger skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver indenfor de seneste 3 år efter reglerne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. i form af et eller flere relevante "faktablade").
Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver indenfor de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal, samt oplysninger om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog").
Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøger aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jfr. bekendtgørelsens § 9, stk. 5.
Tilsvarende oplysninger er trediemandsoplysninger om de betydeligste tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder.
Hvis ansøger er en sammenslutning, som nævnt under pkt. III.1.3), skal dokumentation for ovenstående foreligge for hver enkelt deltager i sammenslutningen.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Tilstrækkelig økonomisk styrke, faglige kvalifikationer og virksomhedens erfaring fra tilsvarende opgaver. Ordregiver vil på baggrund heraf sikre en sammensætning, der skønnes at give den bedst mulige konkurrence.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
3.8.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Prækvalifikationen vil blive afholdt digitalt via internetportalen Byggeweb Udbud. Dette medfører, at anmodning om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskravene alene kan ske via Byggeweb Udbud.
Vejledning til adgang og support:

Adgang sker via "www.byggeweb.dk/www.docia.com" med ansøgers egen brugerprofil.

Har du allerede et Byggeweb login:

1. Gå til internetadressen http://byggeweb.dk og vælg "Login" og følg vejledningen.

2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder.
3. I "Personligt område" vælg boksen "Søg efter offentligt udbud".
4. Indtast Byggeweb udbudsnummer TN790513 og tryk "Søg".
5. Udbuddet "Opførelse af laboratoriebygning - Roskilde Universitet - Prækvalifikation" fremkommer, vælg "OK".
6. Åbn udbuddet ved at vælge "Byggeweb Udbud" og udbudsnavn "Opførelse af laboratoriebygning - Roskilde Universitet - Prækvalifikation" i oversigten.
7. Følg anvisning på skærm, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.
Mangler du et Byggeweb login:

1. Gå til internetadressen http:/www.byggeweb.dk og vælg "Login" og tryk "Glemt brugernavn/password?" og følg vejledningen.

2. Vælg "Ny bruger" og følg vejledning.
Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg "Login" og tryk "Glemt brugernavn/password?" og følge vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i Byggeweb Udbud, kan Byggeweb Support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35255250 eller support@byggeweb.dk.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.
Udbudsportal og aflevering:
Udbudsportalen består af supplerende materiale og et sæt afleveringskrav.
Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til Byggeweb, at konsortiet udpeger én repræsentant, som oploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller lign.
Som ansøger er der i hele perioden personlig adgang til portalen helt frem til fristen for aflevering, hvor portalen automatisk lukker for yderligere afleveringer. Såfremt ansøgning ikke er gennemført inden afleveringsfristen, betragtes afleveringen ikke som gennemført.
Portalen vil gøres tilgængelig i uge 27, 2012.
Ansøger skal til sin tid i forbindelse med afgivelse af tilbud afgive tro- og loveerklæring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om forfalden gæld til det offentlige samt erklæring om overholdelse af arbejdsklausul i henhold til ILO-konvention nr. 94 ratificeret af Danmark 22.7.1995.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der anvendes elektronisk udbud via www.byggeweb.dk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@eogs.dk
Telefon: +45 33307700

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der henvises til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.. Senest samtidig med indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for Klagenævnet.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500 Carl Jacobsens Vej 35
DANMARK
Telefon: +45 41715000

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
5.7.2012

Send til en kollega

0.093