23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
10.07.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2012 Kl. 14:00

Addresse
Københavns Ejendomme, Projekt & Bygherre, Nyropsgade 1, 6 sal, 1602 København V., Att.: David Klubien

Udbyder

Københavns Ejendomme

Opførelse af ny dagsinstitution på Gerlevvej 3, Brønshøj


Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme gennemfører iht. lov nr. 572 af 6. juni 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) et totalentrepriseudbud vedrørende opførelse af en ny dagsinstitution på Gerlevvej 3 i Brønshøj.

Daginstitutionen på Gerlevvej 3 omfatter en 8 gruppers institution med 4 vuggestuegrupper og 4 Børnehavegrupper inkl. fællesarealer, personalefaciliteter og produktionskøkken, i alt ca. 1.300 m2 byggeri i op til 3 etager med tilhørende ude opholdsarealer mv.

Byggeriet skal udføres som præfabrikeret rumstore moduler.
Daginstitutionen skal være klar til indflytning i sommeren 2014.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med en prækvalifikationsrunde, og udbuddet vil være en totalentreprisekonkurrence i omvendt licitation. Kriteriet for tildeling af opgaven er økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Der vil maksimalt blive opfordret 5 tilbudsgivere til at afgive tilbud på opgaven.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
Kort beskrivelse af det samlede team med oplysninger om ansøgerens tilknyttede arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt. Beskrivelsen bør indeholde kontakt oplysninger for totalentreprenøren og dennes rådgivere. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen ikke fylder mere end 2 A4 sider.

Virksomhedsreferencer fra tilsvarende opgaver udført som præfabrikeret rumstore moduler, og som totalentreprenøren og dennes rådgivere har udført inden for de seneste 5 år. Referencerne bør indeholde oplysninger som projektnavn, bygningernes størrelse og funktion, anmoders rolle, entrepriseform, entreprisesum samt projektets stade. Der lægges vægt på, at referencerne viser erfaring med:
- Innovativ arkitektur forstået som udvikling af nye ideer eller anvendelse af kendte virkemidler i nye sammenhænge. Referencer inden for andre byggerier end daginstitutionsbyggeri kan anvendes.
- Byggeprojekter eller andre projekter der relaterer sig til børn og unge.
- Kreativ bearbejdning af landskab og friarealer samt overgange mellem inde og ude.
- At referencer for rådgivere omfatter projektering af og tilsyn med daginstitutionsbyggeri.
Ordregiver opfordrer til, at der afleveres maks. 15 referencer.

Oplysninger om anmoders egenkapital (revisorpåtegning/årsrapport er ikke et krav) for de seneste 3 disponible regnskabsår. Egenkapitalen skal for de seneste 2 år være positiv.

Det forudsættes, at totalentreprenøren anvender det team som tilbydes i prækvalifikationsanmodningen i forbindelse med kontraktens opfyldelse.
Såfremt der modtages flere end 5 egnede anmodninger om prækvalifikation lægger Københavns Ejendomme vægt på totalentreprenørens og dennes rådgiveres referencer.

Der ydes hver af de prækvalificerede virksomheder et vederlag på 90.000 Kr. ekskl. moms for deltagelse i totalentreprisekonkurrencen under forudsætning af, at den pågældende virksomhed afleverer et konditionsmæssigt tilbud. Dog ydes den virksomhed der tildeles kontrakten ikke et vederlag.

Anmodningen som ønskes betegnet ”Gerlevvej 3, Ny daginstitution – anmodning om prækvalifikation” bedes indsendt i 2 papireksemplarer i A4 format samt elektronisk på USB – stik cd eller lignende (såfremt der er uoverensstemmelser mellem papirudgaven og den elektroniske udgave har papirudgaven forrang.)

Frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse er: Tirsdag den 17. august kl. 14:00

Anmodningen skal afleveres til følgende adresse: Københavns Ejendomme, Projekt & Bygherre, Nyropsgade 1, 6 sal, 1602 København V., Att.: David Klubien

Send til en kollega

0.094