23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 128-212832
Offentliggjort
06.07.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, Att: Frands Kjær Jepsen, 8000 Aarhus, Telefon: +45 56406717, Mailadresse: fje@cowi.dk, Internetadresse: http://www.cowi.dk

Anmodning om deltagelse

Til
08.08.2012 Kl. 12:00

Addresse
COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, Att: Frands Kjær Jepsen, 8000 Aarhus, Telefon: +45 56406717, Mailadresse: fje@cowi.dk, Internetadresse: http://www.cowi.dk

Udbyder

SEAS-NVE Holding A/S

Opdateringer

Annullering
(26.10.2012)

Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt.

Yderligere supplerende oplysninger

Prækvalifikation er aflyst.

Sorø Kraftvarmeværk - Maskinanlæg (Annulleret)


SEAS-NVE Holding A/S

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/17/EF
Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
SEAS-NVE Holding A/S
Energivej 33
Kontaktpunkt(er): SEAS-NVE
Att: Charlotte Kinsbøl Kjær
4690 Haslev
DANMARK
Telefon: +45 70292053
Mailadresse: ckk@seas-nve.dk

Yderligere oplysninger fås her: COWI A/S
Danmark (DK)
Jens Chr. Skous Vej 9
Att: Frands Kjær Jepsen
8000 Aarhus
DANMARK
Telefon: +45 56406717
Mailadresse: fje@cowi.dk
Internetadresse: http://www.cowi.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: COWI A/S
Danmark (DK)
Jens Chr. Skous Vej 9
Att: Frands Kjær Jepsen
8000 Aarhus
DANMARK
Telefon: +45 56406717
Mailadresse: fje@cowi.dk
Internetadresse: http://www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: COWI A/S
Danmark (DK)
Jens Chr. Skous Vej 9
Att: Frands Kjær Jepsen
8000 Aarhus
DANMARK
Telefon: +45 56406717
Mailadresse: fje@cowi.dk
Internetadresse: http://www.cowi.dk

I.2)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme
Elektricitet

I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Sorø Kraftvarmeværk - Maskinanlæg.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse

NUTS-kode DK022

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
SEAS-NVE har besluttet at opføre et nyt kraftvarmeværk på biomasse i Sorø, baseret på Organic Rankine (ORC) teknologi. Der er tale om demonstration af ny teknologi i kombination med et nyudviklet kedelkoncept. Anlægget vil få en elydelse på ca. 1 MW og en varmeydelse på ca. 6 MW.
Opgaven omfatter projektering, levering og montering af rør, pumper, ventiler, aktuatorer, instrumentering, elanlæg (stærkstrøm, signalkabler, inkl. kabelbakker), isolering, nødstrømsanlæg samt øvrige nødvendige komponenter, der skal bruges i forbindelse med etablering af et flisfyret ORC-anlæg. Flisfyret anlæg samt ORC er ikke en del af nærværende leverance.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45251250

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Vil evt. fremgå af udbudsmateriale.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.10.2012 Færdiggørelse 1.10.2013

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der forlanges sikkerhedsstillelse iht. ABT93.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Tillæg til ABT 93.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal fremsendes tro- og love erklæring om gæld til det offentlige.
Der skal sendes kopi af firmaets forsikringscertifikat.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal fremsendes kopi af firmaets seneste tre årsregnskaber.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal fremsendes referencer fra lignende arbejder, herunder oplysninger om udførelsesår, arbejdets omfang (beskrivelse) samt navn og telefonnr. på kontaktperson hos kunden.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
Bekendtgørelse om køberprofil

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2012/S 108-179171 af 8.6.2012

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.8.2012 - 12:00

IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger:
Der skal fremsendes tre eksemplarer af ansøgning om prækvalifikation i papirform. Der skal endvidere fremsendes CD-rom eller USB-nøgler af det samlede materiale, der er afleveret på papir.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der er ingen lovbestemte klagefrister til Klagenævnet for udbud.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 45678424

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
2.7.2012

Send til en kollega

0.157