23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 186-333518
Offentliggjort
27.09.2016
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
24.10.2016 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Valgt totalentreprenør

(23.03.2017)
NCC Danmark A/S

Parkeringshus i totalentreprise — Nyt Hospital Herlev, DPA.

(07.04.2017)
NCC Danmark A/S
Tobaksvej 2A
2860 Søborg

Opdateringer

Rettelse
(20.10.2016)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 24-10-2016
Time: 12:00
Læses:
Dato: 25-10-2016
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Ansøgningsperioden forlænges.

Orginal
(21.11.2016)

De prækvalificerede:


C.G. Jensen A/S
LM Byg A/S
Mobilis Danmark A/S
NCC Construction A/S
Züblin A/S

Parkeringshus i totalentreprise - Nyt Hospital Herlev, DPA


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herlev og Gentofte Hospital
Herlev Ringvej 75
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Nüchel Sørensen
E-mail: rasmus.nuechel.soerensen@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.herlevhospital.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Parkeringshus i totalentreprise — Nyt Hospital Herlev, DPA.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af totalentreprise omhandlende projektering og opførelse af parkeringshus med forventet kapacitet på 400-600 parkeringspladser på Herlev Hospital.

Totalentreprisen udføres i umiddelbar tilknytning til Nyt Hospital Herlev.

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation hvor der konkurreres på tilbudt løsning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 41 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45213312
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisen omhandlende projektering og opførelse af parkeringshus med forventet kapacitet på 500 parkeringspladser på Herlev Hospital.

Parkeringshuset skal opføres i umiddelbar tilknytning til Nyt Hospital Herlev, dvs. inden for et stort byggepladsområde hvor der er entreret med øvrige entreprenører. Totalentreprisen får eget byggefelt/byggepladsområde men adgangen hertil vil ske gennem et fælles byggepladsområde hvor der ligeledes færdes øvrige entreprenører.

Der er tale om et begrænset udbud med forhandling med tildelingskriteriet »Bedste forhold mellem pris og kvalitet«. Der er tale om en omvendt licitation, hvor de udvalgte tilbudsgivere konkurrerer på den tilbudte løsning, herunder kapacitet, æstetik og funktion, på baggrund af en fastlagt entreprisesum på 41 500 000 ekskl. moms.

Nærmere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

Kontraktvarigheden angivet under pkt. II.2.7) er anslået og kan afviges i mindre omfang.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 41 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved eventuel udvælgelse blandt flere end 3 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse ske på grundlag af en helhedsvurdering af ansøgernes tekniske og faglige kapacitet, jf. pkt. III.1.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §§ 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD'en del III, hvor ansøgerne skal oplyse, hvorvidt de er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgers egenkapital for seneste regnskabsår.

Ansøgere skal udfylde ESPD'en Del IV: B: »Økonomisk og finansiel formåen«, »Finansielle nøgletal«.

Beløbet af egenkapitalen for seneste regnskabsår udfyldes i feltet »Nøgletal« og i feltet »Beskrivelse« angives hvilket regnskabsår der er tale om.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves en positiv egenkapital for seneste regnskabsår.

Dokumentation herfor skal ske ved fremsendelse af seneste årsrapport eller alternativt ved en erklæring herom fra ansøger revisor eller lignende. Denne dokumentation vil kun blive efterspurgt fra den tilbudsgiver der står til at få tildelt kontrakten.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive en liste over de betydeligste bygge- og anlægsopgaver af sammenlignelig karakter som ansøger har udført inden for de seneste 5 år.

Ansøgere skal udfylde ESPD'en Del IV: C: »Teknisk og faglig formåen«, »For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type«.

Feltet »Beskrivelse« udfyldes med projektnavn, »Beløb« udfyldes med entreprisesum, »Dato« med afleveringsåret, »Modtagere« med kundenavn.

På grund af opbygningen af ESPD'en vil det kun være muligt at angive maksimalt 5 referencer, ligesom der kun er begrænset mulighed for at beskrive projekterne. Derfor opfordres ansøgerne til at aflevere yderlige information i selvstændigt referencebilag.

Ansøger bedes aflevere referencer som dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, og derfor bedes referencer have anført følgende oplysninger; projekts navn/betegnelse, bygherre, ansøgerens rolle, entreprisesum, udførelsestidspunkt, samt en beskrivelse af projektet og ansøgerens ydelser. Der må afleveres maksimalt 10 referencer i alt for ansøgeren inkl. evt. underrådgivere, alt herover vil ikke bliver taget i betragtning. Referencer skal så vidt muligt være til lignende opgaver, herunder design og opførelse (totalentreprise) af parkeringshuse, gerne af en lignende størrelse og kompleksitet. Det vil være oplysningerne i ESPD'en suppleret med ovennævnte dokumentation, der vil ligge til grund for udvælgelsen (begrænsningen af ansøgere) jf. afsnit II.2.9).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves mindst 1 referencer indeholdende design (projektering) af parkeringshuse, samt mindst 1 referencer med opførelse af parkeringshuse.

Samme reference kan indeholde både design og opførelse (f.eks. reference til et projekt hvor ansøger har været totalentreprenør for et parkeringshus).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten er baseret på ABT93 med de præciseringer, tilføjelser og fravigelser der fremgår af udbudsmaterialet.

Der er særlige krav angående løn- og ansættelsesvilkår samt om praktikanter, hvilket fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/10/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/11/2016
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbsuproceduren gennemføres via udbudssystemet fra RIB (tidligere Byggeweb), som kan tilgås på adressen: www.rib-software.dk

Det samlede udbudsmateriale kan tilgås via denne elektroniske portal.

Spørgsmål til udbuddet og udbudsmaterialet skal ligeledes stilles via portalen, hvor evt. svar samt rettelsesblade vil blive gjort tilgængelige. Ansøgerne har selv ansvar for at holde sig orienteret om evt. supplerede materiale eller spørgsmål og svar, og de bedes derfor løbende tilgå portalen.

På Konkurrence- og Forbrugestryrelsens (KFST) hjemmeside kan der findes vejledninger til ESPD'en samt til den elektroniske ESPD (eESPD). Vejledningerne kan tilgås via:

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Den elektroniske ESPD skal bruges på den fælles Europæiske hjemmeside for ESPD, som kan tilgås via:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Se gerne den specifikke vejledning til den elektrosnike ESDP fra KFST, der angiver hvorledes systemet skal bruges.

Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen, skal ansøgeren fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

Der gøres opmærksom på at:

— Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud (Se nærmere i Udbudsbetingelserne)

— Det forventes at forhandlingsforløbet vil indeholde 1 forhandlingsrunde, men der kan komme yderligere forhandlingsrunder, herunder med en begrænsning af antallet af tilbud, der skal forhandles (Se nærmere i Udbudsbetingelserne)

— Der ydes et vederlag for deltagelse i forhandling på 75 000 DKK til hver tilbudsgiver, der afleverer et konditionsmæssigt endeligt tilbud (Se nærmere i Udbudsbetingelserne).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2016

Send til en kollega

0.114