23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 105-186839
Offentliggjort
02.06.2016
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
01.07.2016 Kl. 12:00

Addresse
CK_PQ@4projectsmail.com

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Valgt team

(24.01.2017)
KPC i samarbejde med Arkitema og Sweco

(02.02.2017)
CK Skejby ApS, c/o KPC Herning A/S
Dalgasgade 25, 6.
7400 Herning

Nyt centralkøkken ved AUH Skejby som OPS


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
DANMARK
Kontaktperson: Lene Stadil
Telefon: +45 78469822
E-mail: CK_PQ@4projectsmail.com
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nyt centralkøkken ved AUH Skejby som OPS.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter et Offentligt-Privat Samarbejde med offentlig finansiering (OPS), hvor der sker et samlet udbud af:

1. Design, projektering, anlæg og opførelse i Byggefasen.

2. Bygningsdrift og vedligehold i en efterfølgende Driftsfase på op til 15 år.

Kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

Der henvises til udbudsbetingelserne med tilhørende bilag, herunder De funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPS-kontrakten) for en nærmere beskrivelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50700000
39314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til punkt II.1.4) samt beskrivelsen i udbudsbetingelserne med tilhørende bilag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 204
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er mere end 5 egnede ansøgere, foretager Region Midtjylland en begrænsning af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de bedste og mest relevante referencer vedrørende de ydelser, som OPS-kontrakten omfatter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgning om prækvalifikation sendes elektronisk til: CK_PQ@4projectsmail.com.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning afgive Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Appendiks 1 til udbudsbetingelserne. Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI og underskrive dokumentet.

Det fælles europæiske udbudsdokument er en egenerklæring fra ansøger som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand.

Dokumentet udgør en formel erklæring fra ansøger om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven vil eller kan blive udelukket, at denne opfylder de relevante egnethedskriterier, og at denne efter anmodning vil afgive de relevante oplysninger, som krævet af ordregiver.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét fælleseuropæisk udbudsdokument.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager ansøgers eget fælleseuropæiske udbudsdokument sammen med et separat fælleseuropæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene ESPD del III, afsnit A eller B, er til stede.

Tilbudsgiver skal udfylde nedennævnte afsnit i ESPD del III, afsnit C, og deltagelse i udbudsprocessen vil tilsvarende være udelukket, hvis et af disse forhold er til stede:

»Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljøområdet, det sociale område og det arbejdsretlige område?«

og:

»Befinder den økonomiske aktør sig i en af følgende situationer:

a) konkurs eller

b) under insolvens- eller likvidationsbehandling eller

c) tvangsakkord eller

d) en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret, eller

e) at dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten eller

f) at dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet?

Hvis ja:

…«

De øvrige frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i ESPD del III, afsnit C, finder ikke anvendelse, og disse felter kræver ikke udfyldelse,

Ansøger skal herudover være opmærksom på, at ESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 1a).

Hvis ansøger har eksisteret i under 3 år, udfyldes ESPD del IV, afsnit B, nr. 3).

Herudover skal ansøgers oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 4.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 100 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

At ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad har været mindst 15 % i hvert af de seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV, afsnit C, nr. 1a), oplyse referencer for løsningen af tilsvarende bygge- og anlægsopgaver udført inden for de seneste 5 år. Udfyldelse kan ske ved henvisning til en vedlagt referenceliste.

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV, afsnit C, nr. 1b), oplyse referencer for løsningen af tilsvarende tjenesteydelsesopgaver udført inden for de seneste 3 år. Udfyldelse kan ske ved henvisning til en vedlagt referenceliste.

Referencerne bør så vidt muligt angive projektnavn/ordregiver, kontaktperson, en kort beskrivelse af opgaven, hvilken rolle ansøger udfyldte på opgaven, kontraktvolumen og tidspunkt for udførelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger/tilbudsgiver råder over; 1) køkkenfaglige kompetencer, 2) arkitektoniske kompetencer og 3) Ingeniørmæssige kompetencer, som inden for de seneste 5 år har deltaget ved projektering af mindst et større køkken.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udkast til OPS-kontrakt med tilhørende bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/07/2016
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291095

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/05/2016

Send til en kollega

0.14