23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 102-181723
Offentliggjort
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (»DMJX«)

Lejeaftale vedrørende DMJX Campus Katrinebjerg (nyt campus og uddannelsesdomicil)


Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (»DMJX«)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (»DMJX«)
CVR nr. 31111048
Olof Palmes Allé 11
Aarhus N
8200
DANMARK
Kontaktperson: Jens Otto Kjær Hansen
Telefon: +45 89440440
E-mail: info@dmjx.dk
Fax: +45 86168910
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dmjx.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lejeaftale vedrørende DMJX Campus Katrinebjerg (nyt campus og uddannelsesdomicil).

II.1.2) Hoved-CPV-kode
70310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

DMJX har et ønske om at blive en direkte del af det campusmiljø på Katrinebjerg ved Aarhus Universitet, hvor højskolens nære samarbejdspartnere ved universitetet, bl.a. Center for Journalistiske Universitetsuddannelser, befinder sig. Som led i gennemførelsen af denne strategi har DMJX indgået en lejekontrakt med Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (»FEAS«), der samlet set skal sikre, at DMJX kan disponere over et tidsvarende og nyt domicil i campusmiljøet med plads til ca. 900 studerende og ca. 110 medarbejdere. Lejekontrakten udgør grundlaget for, at FEAS kan opføre et domicilprojekt på FEAS' ejendom på Katrinebjerg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus, Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den indgåede lejekontrakt vedrører et domicilprojekt på FEAS' ejendom på Katrinebjerg, som FEAS skal opføre. Projektet opføres som én samlet bygning, som FEAS lejer ud til DMJX. Henset til, at FEAS opfører projektet skræddersyet til DMJX's brug, regulerer lejekontrakten også FEAS' udbud og konkurrenceudsættelse af bygge- og anlægsarbejderne (i en totalentreprise).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten er ikke omfattet af Udbudsdirektivet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF, idet der er tale om indgåelse af en lejekontrakt om en skræddersyet fast ejendom til DMJX. Kontrakten er således undtaget efter artikel 16, litra a) i Udbudsdirektivet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF (artikel 10, litra a) i Udbudsdirektivet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU). Indgåelsen af lejekontrakten sker med henblik på etablering af et nyt domicil til DMJX som led i integrationen i det eksisterende campusmiljø for Aarhus Universitet på Katrinebjerg. DMJX understreger, at der alene er én mulig kontraktpart til lejekontrakten, da FEAS råder over netop den konkrete ejendom, hvorpå DMJX af uddannelsesmæssige, synergimæssige og strategiske grunde vil placere sit nye domicil i det eksisterende campusmiljø for Aarhus Universitet og med mulighed for at danne væsentlige synergier med Aarhus Universitet, herunder Center for Journalistiske Universitetsuddannelser. Det understreges dog også, at det er en del af parternes kontraktgrundlag, at FEAS skal udbyde og konkurrenceudsætte bygge- og anlægsarbejderne til tredjemand i forbindelse med opførelsen af byggeriet (i totalentreprise), og at denne konkurrenceudsættelse skal ske i overensstemmelse med Udbudsloven.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 244-444152
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Lejeaftale vedrørende DMJX Campus Katrinebjerg (nyt campus og uddannelsesdomicil).

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/04/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Finlandsgade 14
Aarhus N
8200
DANMARK
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 110 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud fastsætter følgende om klagefrister for EU-udbud, som DMJX henholder sig til:

Klager over kontraktindgåelsen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, hvis bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, jf. § 7, stk. 3, i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2016

Send til en kollega

0.094