23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 072-124999
Offentliggjort
13.04.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Anmodning om deltagelse

Til
09.05.2016 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Vindere

Valgt totalentreprenør

(01.03.2017)
Jørgen Friis Poulsen A/S
Mads Eg Damgaard Vej 50
7400 Herning

Totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og opførelse af ny uddannelsesejendom for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX på Campus Katrinebjerg


Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
10395933
Finlandsgade 14
Aarhus N
8200
DANMARK
Kontaktperson: Jesper Medholdt Pedersen
Telefon: +45 70237966
E-mail: jmp@feas.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.feas.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus C
8000
DANMARK
Kontaktperson: Lars Rahbek
Telefon: +45 56400000
E-mail: LRK@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: ejendomsaktieselskab på vegne af offentligretligt organ, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, Oluf Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og opførelse af ny uddannelsesejendom for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX på Campus Katrinebjerg.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprise vedrørende projektering og opførelse af ny uddannelsesejendom i flere plan med kælder, herunder også p-kælder, for Danmarks Medie og Journalisthøjskole, DMJX. Ejendommen skal udgøre en ny fleksibel højskole som element i et samlet Campus på Katrinebjerg og i tilknytning til Aarhus Universitet, AU.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
71320000
31600000
42961100
44000000
45214410
45212422
45214420
45223300
45231300
45262211
45230000
45240000
71313200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Helsingforsgade 6a, 8200 Aarhus N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af Uddannelsesejendom i flere plan for ca. 900 studerende

og ca. 110 medarbejdere.

Forventet bruttoetageareal på min. 6 900 m2 over terræn, heraf ca. 600 m2 i parterre, + 1 400 m2 kælder.

Byggeriet omfatter: Auditorier, Undervisningslokaler, Mediecenter, Radio/TV-studier og redigeringsrum, kontor

og mødefaciliteter, storkøkken og kantine, studiearbejdspladser, parkeringskælder og opholdsrum ude og inde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgerne vil blive udvalgt efter en samlet vurdering af, hvilken gruppe af ansøgere, der vil give den mest effektive konkurrence og størst mulig sikkerhed for ordregiver.

Dette betyder, at ansøgerne, hvis det er muligt, udvælges som 3 større virksomheder/konsortier (omsætning > 500 000 000 DKK) og 2 mindre virksomheder/konsortier (omsætning < 500 000 000 DKK).

Omsætningen beregnes som et gennemsnit over de 3 seneste, afsluttede regnskabsår. Der udvælges indenfor hver gruppe de ansøgere, der præsenterer de mest relevante referencer. Ved udvælgelsen vil referencer fra arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver tillægges særlig betydning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder option på udførelse af ekstra ca. 75 parkeringspladser i konstruktionen. Værdiansættelse i afsnit II.2.6 er eksklusiv optionsudnyttelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via www.rib-software.dk (herefter: "Byggeweb") udbudsnr. TN422929.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås ved upload af udbudsmaterialets XML-fil til denne webside: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome (Vejledning kan downloades via dette link: http://bedreudbud.dk/sites/bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/vejledning_eespd.pdf) (se i øvrigt nedenfor).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

For at komme i betragtning skal ansøgningen indeholde følgende oplysninger:

1. Fuldstændigt firmanavn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og kontaktperson. Disse oplysninger skal angives i ESPD-formularens Del II, afsnit A og B.

2. Oplysning om organisation, ejerforhold, selskabsform samt oplysning om virksomhedens eventuelle

tilhørsforhold til andre virksomheder som f.eks moderselskaber. Disse oplysninger skal ikke angives i ESPD-formularen, men skal up-loades til Byggeweb i et selvstændigt dokument.

3. Foreløbig erklæring i form af udfyldt ESPD-formular om, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C.

4. Såfremt ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring fra hver konsortiedeltager om, at konsortiedeltagerne hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk overfor ordregiver.

Endvidere skal konsortiet bemyndige én af konsortiedeltagerne til ubetinget og ubegrænset at forpligte konsortiet, herunder overfor ordregiver. Såfremt ansøger er et konsortium skal de i afsnit III.1.1), III.1.2) og III.1.3) krævede oplysninger vedlægges for hver enkelt konsortiedeltager i form af udfyldelse af særskilte ESPD-formularer, hvor følgende afsnit er udfyldt: Del II, afsnit A og B, Del III, afsnit A, B og C samt Del VI. Vær opmærksom på, at ESPD-formularens Del II, afsnit C skal udfyldes, såfremt ansøgeren er et konsortium.

5. Såfremt ansøgeren ønsker at anvende underentreprenørers, herunder også rådgiveres ressourcer — herunder økonomisk og/eller teknisk kapacitet — til at opfylde kravene i udbudsbekendtgørelsen, herunder som led i udvælgelsen, skal ansøgeren for det første fremlægge dokumentation for at kunne råde over de pågældende ressourcer (f.eks. en underentreprenøraftale eller en ressourceerklæring), og for det andet fremlægge oplysningerne om kapaciteten i afsnit III.1.1), III.1.2) og/eller III.1.3) for den/de pågældende underentreprenører/rådgivere i form af særskilte udfyldte ESPD-formularer for underentreprenører/rådgivere. For disse underentreprenører/rådgivere, skal følgende afsnit i ESPD-formularen udfyldes: Del II, afsnit A og B, Del III, afsnit A, B og C samt Del VI. Vær opmærksom på, at ansøgerens ESPD-formularen Del II, afsnit C skal udfyldes, såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysningerne gives ved udfyldelse af ESPD-formular(er), jf. Del IV, afsnit B, dog således, at oplysninger som ikke naturligt henhører under en rubrik i ESPD'en vedlægges ansøgningen separat ved upload af fil til Byggeweb:

6. Oplysninger om omsætning, EBIT (Indtjening før rente og skat), egenkapitalens størrelse samt soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår i revisorpåtegnet skemaform, eller

dokumenteret ved de revisorpåtegnede årsregnskaber. Alle nøgletallene skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B. Derudover skal der vedlægges dokumentation for rigtigheden af de afgivne oplysninger i form af enten revisorpåtegnet skemaform eller revisorpåtegnede årsregnskaber.

7. Såfremt ansøgers regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før prækvalifikationsfristen, skal ansøgningen vedlægges en ledelseserklæring om, i hvilket omfang der er sket væsentlige ændringer i

ansøgers økonomiske forhold efter regnskabsårets udløb.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Det er et mindstekrav at ansøger (totalentreprenøren) som minimum har haft en omsætning på 100 000 000 DKK i det seneste reviderede regnskabsår.

— Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, beregnes omsætningen ved addition af de økonomiske aktørers omsætning.

— Det er et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i det seneste reviderede regnskabsår minimum udgjorde 10 % af ansøgers omsætning, idet det bemærkes at egenkapital, der ved erklæring stilles til rådighed fra moderselskab, accepteres.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysningerne gives ved udfyldelse af ESPD-formular(er), jf. Del IV, afsnit C, pkt.1a) (Referencemateriale bedes endvidere vedlagt ansøgningen særskilt, herunder ved up-load til Byggeweb):

8. Referencer: For ansøgeren vedlægges op til 18 for projektet sammenlignelige referencer, fordelt med minimum 5 referencer fra Totalentreprenør, minimum 5 referencer fra Arkitektrådgiver og minimum 5 referencer fra Ingeniørrådgiver, der, dokumenterer erfaringer med projektering og udførelse de seneste 5 år. Såfremt en reference mangler en eller flere af de nedenfor nævnte oplysninger, vil det ikke nødvendigvis føre til ukondtionsmæssighed, men vil kunne komme ansøgeren til skade i forbindelse med udvælgelsen. Såfremt der afleveres mere end 18 referencer, vil alene de første 6 referencer indenfor hver kategori, (Totalentreprenør, Arkitektrådgiver, ingeniørrådgiver) blive vurderet. Øvrige referencer vil ikke komme i betragtning.

8a. For Totalentreprenøren vedlægges referencer inden for områderne:

— Uddannelsesbyggeri, auditorier, eller tilsvarende kompleksitet og størrelse

— Bæredygtigt byggeri og lavenergibyggeri

— Indeklima.

For totalentreprenørens referencer oplyses ud over generel beskrivelse mv. også omfang, entreprisesum, entrepriseform og udførelsestid.

8b. For arkitektrådgivere og ingeniørrådgivere vedlægges referencer inden for følgende områder:

— Uddannelsesbyggeri

— Auditorier

— Bæredygtigt byggeri og lavenergibyggeri

— Indeklima og commisioning

— eller tilsvarende kompleksitet og størrelse.

For rådgivere oplyses rådgivningens omfang beskrevet ved enkeltydelser samt honorarsum.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at både Arkitektrådgiver og Ingeniørrådgiver, ved hjælp af mindst én de vedlagte referencer dokumenterer erfaring med både Uddannelsesbyggeri, Auditorier og Akustisk indeklima.

Mindstekravet kan opfyldes gennem den samme eller flere af de vedlagte referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav til sikkerhedsstillelse og garanti vil fremgå af udbudsmaterialet. Almindelige betingelser for totalentreprise — ABT93, vil indgå som kontraktgrundlag.

Øvrige vilkår, herunder fravigelser fra ABT93, vil fremgå af udbudsmaterialet. Ordregivers krav om sociale og uddannelsesmæssige klausuler vil fremgå af udbudsmaterialet.

Kontrakten vil indeholde vilkår om ordregivers ret til at foretage reduktion af totalentrepriseydelsen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/05/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgningen inkl. udfyldt ESPD-formular(er) skal afleveres i tre (3) skriftlige eksemplarer, samt i en digital udgave på Byggeweb. Udbuddet gennemføres efter den nye Udbudslov, og det er således et krav, at ansøgerne udfylder det såkaldte ESPD-dokument. XML-fil til eESPD er på Byggeweb. Det er ikke et krav at ESPD-formular(er) underskrives. For overskuelighedens skyld oplistes de relevante afsnit:

— Del II, afsnit A — Oplysn. om den økon. aktør — Dog ikke afsnittet vedr. reserverede kontrakter (mm.)

— Del II, afsnit B — Oplysn. om den økon. aktørs repræsentanter

— Del II, afsnit C — Oplysn. om udnyttelse af andre enheders kapacitet

— Del III, afsnit A — Udelukkelsesgrd. vedr. straffedomme

— Del III, afsnit B — Udelukkelsesgrd. vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til soc. sikringsordn.

— Del III, afsnit C — Udelukkelsesgrd., der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forb. med udøvelsen af erhvervet

— Del IV, afsnit B — Økon. og finansiel formåen

»Afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier« skal ikke udfyldes

— Del IV, afsnit C — Tekn. og faglig formåen

»Afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier« skal ikke udfyldes

— Del V — Begrænsning af antallet af kvalific. ansøgere

— Del VI — Afsluttende bem.

Det understreges, at såfremt ansøger baserer sin ansøgning på andre enheders kapacitet eller hvis ansøgningen indgives af en sammenslutning (f.eks. et konsortium) skal der vedlægges særskilte udfyldte ESPD-formularer fra hver af disse enheder. Disse enheder skal i så fald udfylde følgende afsnit i deres ESPD-formularer:

— Del II, afsnit A

— Del II, afsnit B

— Del III, afsnit A

— Del III, afsnit B

— Del III, afsnit C

— Del VI.

Alle interesserede opfordres til grundigt at læse udbudsbekg. og ESPD-dokumentet for at sikre en korrekt forståelse og udfyldelse. Ordregiver gør opmærksom på, at der derudover kræves yderligere dokumentation for egnethed i form af en beskrivelse af den økonomiske aktør, jf. denne bekendtgørelses afsnit III.1.1), og at der ligeledes skal vedlægges dokumentation for de oplyste økonomiske nøgletal enten i form af revisorpåtegning i skemaform eller af årsregnskaber, jf. denne bekendtgørelses afsnit III.1.2). Ordregiver vil af den vindende tilbudsgiver indhente dokumentation for rigtigheden af de afgivne oplysninger i ESPD-dokumentet og forbeholder sig i øvrigt ret til at indhente dokumentationen for rigtigheden af de afgivne oplysninger i ESPD-dokumentet fra såvel ansøgere som tilbudsgivere på ethvert tidspunkt af udbuddet. Hvis en ansøger har brug for yderligere plads til sine beskrivelser er ordregiver indstillet på at der i ESPD-dokumentet tydeligt henvises til et vedlagt bilag.

Evt. spørgsmål under prækvalifikationen stilles og besvares via Q/A-modul i Byggeweb. Det er ansøgernes ansvar at holde sig ajour hermed. DMJX/FEAS vil som udgangspunkt i ansøgningsperioden kun besvare spørgsmål, der er direkte relevante for udarbejdelsen af ansøgningen. Mens spørgsmål om de dele af udbudsmaterialet, der har direkte betydning for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret under tilbudsfasen, jf. udbudsmaterialet. Der udbetales et konkurrencevederlag på 250 000 DKK til alle prækvalificerede konkurrencedeltagere som afgiver konditionsmæssige tilbud i totalentreprisekonkurrencen og som ikke tildeles opgaven. Meddelelse til ansøgere om valg af prækvalificerede konkurrencedeltagere forventes udsendt i maj 2016. Prækvalifikationen gennemføres betinget af ministeriets godkendelse. Efter gennemførelse af prækvalifikation vil ordregiver anmode de prækvalificerede om, at bekræfte deres fortsatte interesse i udbuddet. Såfremt en eller flere ansøgere indenfor 5 dage fra denne anmodning giver meddelelse om ikke at ville afgive tilbud, forbeholder ordregiver sig ret til at prækvalificere den »næste i rækken« baseret på de modtagne ansøgninger. De prækvalificerede gives herefter adgang til ny udbudsportal på Byggeweb til brug for tilbudsproceduren.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35278800
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage

efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren

har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der

begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2016

Send til en kollega

0.093