23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 249-455956
Offentliggjort
28.12.2015
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.01.2016

Addresse
Projektleder Torben Pedersen
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Mærke
»Anmodning om prækvalifikation — Entreprisekontrakt vedr. byggesagen: Nedrivning af Hangar 1«

Udbyder

Københavns Lufthavne A/S

Vindere

(13.09.2016)
Kingo Karlsen A/S
Egegårdsvej 7
4621 Gadstrup

Opdateringer

Rettelse
(12.01.2016)

I stedet for:

III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om nøgletal for de seneste disponible 3 års regnskaber med angivelse af:

— Omsætning

— Egenkapital

— Soliditetsgrad

Mindstekrav til økonomiske og finansiel kapacitet

— Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 60 mio. DKK i hvert af de seneste 3 års disponible regnskabsår.

— Ansøgers egenkapital skal være positivt i hvert af de seneste 3 års disponible regnskabsår.

Hvis ansøger er et konsortium skal ovenstående oplysninger fremgår af anmodningen for alle konsortiets deltagere.

Læses:

III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om nøgletal for de seneste disponible 3 års regnskaber med angivelse at:

— Omsætning

— Egenkapital

— Soliditetsgrad.

Mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet

— Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 30 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 års disponible regnskabsår.

— Ansøgers egenkapital skal være positivt i hvert af de seneste 3 års disponible regnskabsår.

Hvis ansøger er et konsortium skal ovenstående oplysninger fremgå af anmodningen for alle konsortiets deltagere.

Nedrivning af Hangar 1


Københavns Lufthavne A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Lufthavne A/S
Att: Projektleder Torben Pedersen
2770 Kastrup
DANMARK
Telefon: +45 31237310
Mailadresse: t.pedersen@cph.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.cph.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Entreprisekontrakt vedr. byggesagen: Nedrivning af Hangar 1.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse

NUTS-kode DK012

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Som led i programmet for udvidelse af Københavns Lufthavn, er det nødvendigt er fjerne hangar 1.
Hangar 1 er placeret på Hangar 1 vej, og består af hangar med tilhørende værksteder og kontorbyggeri. Hangar 1 blev bygget i 1947-48 til SAS som en servicehangar. Da SAS fik større fly i slutningen af 1950'erne blev hangaren udbygget med en frontforlængelse og i starten af 1980'erne blev værkstederne udbygget med den bagerste del. Den 3 etagers kontorbygning blev tilføjet omkring 1960. Hangar 1 udgør i skrivende stund et bebygget areal på ca. 15.900 m2.
Dette udbud omfatter nedrivning af hangar 1, inklusiv kælder konstruktion, herunder sanering af hangaren for miljøskadelige stoffer. Udbuddet omfatter endvidere opgravning og bortskaffelse af ledninger i jord frem til afpropningspunkter samt håndtering af forurenet jord. Endelig omfatter udbuddet nedrivning af forbindelsesgang til CPH GO, som er lufthavnens 10 gates specifikt til lavprisselskaber.
Forventet opstart er efteråret 2016 med færdiggørelse efteråret 2017. Den 1. april 2017 skal den syd-vestvendte del af hangaren, svarende til et bebygget areal på omtrent 6500 m2 meter i ét plan, være fjernet, for at gøre plads til den nye Finger E.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71200000, 71300000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: 1) CPH kan vælge at levere materiale til opfyldning (knust asfalt, grus eller sand) som bygherreleverance.
2) CPH kan vælge at lade entreprenøren foretage knusning af beton fra udgravning (fundamenter, ingeniørgange, betonplader etc.), således at dette kan bruges som opfyldningsmateriale.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Samtlige deltagere i et konsortium forstået som en sammenslutning af økonomiske aktører skal hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for tilbuddet og opfyldelsen af den tildelte kontrakt samt udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidariske hæftende deltagere i konsortiet. Såfremt anmodning om deltagelse fremsættes af et konsortium skal konsortieerklæring udfyldes, underskrives og vedlægges anmodningen.
Formular til konsortieerklæring kan revideres hos den i punkt I.1 anførte kontaktperson.
III.1.4) Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Tilbudsgiver skal være indforstået med at tegne erhvervsforsikring og produktansvarsforsikring med en minimumsdækning på DKK 10 mio. for tingsskade og personskade med minimum DKK 10 mio. Personer, der skal have adgang til lufthavnens spærrede område, skal sikkerhedsgodkendes af politiet.
Arbejdssproget er dansk.
For arbejde i Københavns lufthavn gælder lokale bestemmelser, som fremgår af nedenstående link:

http://www.cph.dk/CPH/DK/B2B/Formularer/Lokale+bestemmelser/

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Nedenstående oplysninger, skal fremgå af ansøgningen.
— Identifikationsoplysninger herunder, navn, adresse, CVR-nummer, kontaktoplysninger og -person.
— Tro- og loveerklæring vedrørende udelukkelsesgrundene angives af alle i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2. Formular til tro- og loverklæringen kan revideres hos den i punkt I.1 anførte kontaktperson.
Hvis ansøger er et konsortium skal ovenstående erklæring afgives af alle konsortiedeltagere.
Såfremt ansøger (fx grundet vedtaget bødeforlæg i de verserende kartelsager) er omfattet af artikel 45, stk. 2, litra c), kan ansøger fremsende dokumentation for, hvilke tiltag og procedurer, der er fortaget, for at imødegå gentagelse af de forhold, der gør, at ansøger er omfattet af føromtalte udelukkelsesgrund.
Dokumentation skal redegøre for at:
— Ansøger i fornødent omfang har dokumenteret, at ansøger har ydet erstatning, denne er blevet pålagt eller har påtaget sig at yde erstatning for eventuelle tab som følge af sin handling.
— Ansøger i fornødent omfang har gjort indgående rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndighederne.
— Ansøgeren har truffet konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige forsømmelser omfattet af udelukkelsesgrundene. CPH vil herefter vurdere, den indkommende dokumentation. Såfremt CPH vurdere dokumentationen tilstrækkelig betryggende, vil ansøger ikke være udelukket for at komme i betragtning til opgaven, i henhold til artikel 45, stk. 2, litra c).
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om nøgletal for de seneste disponible 3 års regnskaber med angivelse af:
— Omsætning
— Egenkapital
— Soliditetsgrad
Mindstekrav til økonomiske og finansiel kapacitet
— Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 60 mio. DKK i hvert af de seneste 3 års disponible regnskabsår.
— Ansøgers egenkapital skal være positivt i hvert af de seneste 3 års disponible regnskabsår.
Hvis ansøger er et konsortium skal ovenstående oplysninger fremgår af anmodningen for alle konsortiets deltagere.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Kortfattet beskrivelse af ansøgerens virksomhed, med organisationsplan, firmanavn, kontaktoplysninger, ejerforhold, CVR nr., ansvarlig kontaktperson (maksimalt 2 sider)
2. Erklæring om antal gennemsnitligt antal ansatte fordelt på medarbejderkategori eller faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer.
3. Beskrivelse af ansøgerens kvalitetsledelsessystem
4. Beskrivelse af ansøgerens miljøledelsessystem
5. Redegørelse for i hvilket omfang der påtænkes anvendt underentreprenører
6. Angivelse af de 4 mest relevante referencer igangsatte eller udførte indenfor de seneste 5 år på sammenlignelige opgaver i kompleksitet og omfang. Sammenlignelige opgaver er opgaver som angår nedrivning af en større bygning, hvor der skal tages hensyn til uhindret drift af tilstødende arealer.
Referencen skal indeholde følgende oplysninger:
A. Bygherre, med angivelse af kontaktperson hos bygherren.
B. Projektnavn
C. Opgavens størrelse
D. Opgavens art
E. Opgavens entrepriseform
F. Beskrivelse af ansøgerens ydelser i forbindelse med opgaven
G. Perioden for opgavens udførelse
Hver reference må maksimalt fylde 1 A4-side. Såfremt ansøger er et konsortium skal oplysningerne i punkt 1-5 vedlægges for alle deltagere i konsortiet/sammenslutningen.
Såfremt ansøger er et konsortium kan der alene fremlægges 4 referencer for det samlede konsortium.
Referencerne skal indeholde i de punkt 6 A-G anførte oplysninger.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Forhandling
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 27.1.2016 - 12:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.1.2016
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
VI.2) Oplysninger om EU-midler
VI.3) Yderligere oplysninger:
Ad punkt II.3) Varighed er foreløbig, og vil evt. kunne ændres.
Ad punkt IV.3.3) De yderligere dokumenter, der kan rekvireres omfatter alene den under punkt III.1.3) nævnte konsortieerklæring samt under punkt III.2.1) nævnte tro- og loveerklæring.
Københavns Lufthavn vil udvælge de 3-5 mest kvalificerede ansøgere vurderet på baggrund af de i punkt II.2.3) nr. 2+6 angivne oplysninger.
Tilbud afleveres på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.
Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres i 2 papireksemplarer samt på et elektronisk medie, som f.eks. USB. Ansøgningen skal være tydeligt mærket med »Anmodning om prækvalifikation — Entreprisekontrakt vedr. byggesagen: Nedrivning af Hangar 1«. Ansøgningen afleveres til den punkt I.1) angivne kontaktperson på adressen:
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København
DANMARK
Mailadresse: klfu@erts.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): Samt information om det danske klagesystem kan findes på http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Klage-over-udbud

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.12.2015

Send til en kollega

0.093