23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 249-455939
Offentliggjort
28.12.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.02.2016

Addresse
Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
Att: Trine Maaholm Kræmer
2600 Glostrup
Mailadresse: trinemaaholm.kraemer@sweco.dk

Udbyder

Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(24.08.2017)
Züblin A/S
Hæstvej 46
8380 Trige

HØK, Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk, B3 Betonentreprise, brændsel


Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Helsingør Kraftvarmeværk A/S
Haderslevvej 25
Att: Jens Steffen Hansen
3000 Helsingør
DANMARK
Mailadresse: jsh@fh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.fh.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
Att: Trina Maaholm Kræmer
2600 Glostrup
DANMARK
Mailadresse: trinemaaholm.kraemer@sweco.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
Att: Trine Maaholm Kræmer
2600 Glostrup
DANMARK
Mailadresse: trinemaaholm.kraemer@sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
Att: Trine Maaholm Kræmer
2600 Glostrup
DANMARK
Mailadresse: trinemaaholm.kraemer@sweco.dk

I.2) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme
Elektricitet
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
HØK, Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk, B3 Betonentreprise, brændsel.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Energivej, Helsingør.

NUTS-kode DK013

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre en et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej. Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i delentrepriser. Nærværende entreprise omfatter beton- og jordarbejder til bygninger for Brændselshåndtering (Flisgrube, Lagersiloer og Soldhus), fundamenter for transportbånd for flistransport.
Flisgrube:

Den in situ støbte flisgrube har en dybde på 5 meter hhv. 7 meter og en grundplan på L x B = 24 x 44 meter. Der udføres spunsning omkring den dybe del af flisgruben. Areal af insitu støbte vægge (t= 400 mm) i flisgrube 775 m2. Areal af bundplade (t= 350 mm) i flisgrube 430 m2.

Lagersiloer:
De 2 stk lagersiloer udføres som synlige cirkulære in situ støbte konstruktioner. Lagersiloer har en højde på 12 m og en diameter på 25 m.
Under betonsiloer udføres tunnel med en længde på 70,4 meter, bredde på 5,7 meter og en dybde på 4,5 meter. Der udføres spunsning omkring tunnel.

Areal af betonsvøb (t=250 mm) i lagersiloer 1 800 m2. Volumen af betonkonstruktioner for fundamenter, terrændæk og tunnel under siloer 1 050 m3

Betonfundamenter for transportbroer, volumen af fundamenter 400 m3. Betonfundament for skorsten, volumen af fundament 100 m3.

Betonfundament for soldhus, volumen af fundamentsplade inklusive sokkel 85 m3.

Arbejdet omfattes endvidere udgravning for fundamanter og udgravning inkl. spunsning for Flisgrube og Lagersiloer, samt tilbagefyldning.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45251000, 45112400, 45262300, 45262310

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Se del II.1.5).
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 20 000 000 og 30 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 16.1.2017 Færdiggørelse 16.7.2017

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Iht. AB92.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Iht. AB92.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Sammenslutningens parter skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og parterne skal udpege en fælles befuldmægtiget der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.
III.1.4) Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Fremgår af udbudsmaterialet.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om virksomhedens organisation
2) Der skal afgives en erklæring på tro og love om, at ansøger ikke er i nogen af de situationer som skal eller kan føre til udelukkelse fra en udbudsforretning iht. Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og 2. Formular til tro og love-erklæring kan rekvireres hos udbyders kontaktperson. Udbyder forbeholder sig ret til fra den tilbudsgiver som kontrakten tildeles, som betingelse for kontraktindgåelse, at kræve en fuld Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation udstedt af relevante myndigheder i det land, hvor ansøger er etableret.
Hvis flere byder i forening, eller der inddrages underentreprenører, skal der foreligge tro og love-erklæring fra alle deltagende firmaer, ligesom dokumentation kan kræves fra alle firmaer, der skal deltage i kontraktens opfyldelse.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 3) Erklæring om nøgletal fra de seneste 3 afsluttede årsregnskabsperioder, indeholdende samlet omsætning, resultat, egenkapital og soliditetsgrad. Alle deltagere i sammenslutninger skal hver især afgive de nævnte nøgletalsoplysninger.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Oplysninger om antal medarbejdere de seneste 3 regnskabsår fordelt på medarbejderkategorier (ledere, faglærte og ufaglærte). Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning eller tilbudsgiver har tilknyttet underentreprenører skal ovennævnte oplysninger afgives for alle deltagende firmaer.
5) Referencer fra lignende eller sammenlignelige opgaver fra de seneste 5 år. Hver reference skal kort angive ydelsens art og omfang, kundens navn og kontaktperson, kontraktværdi og udførelsesperiode. De op til 5 efter ansøgerens opfattelse mest relevante referencer bedes fremhævet.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.2.2016
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
Anmodning sendes pr. e-mail til udbyders kontaktperson.
Bygherren har til intention ikke at invitere mere end 5 til at afgive tilbud på entreprisen.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister for og procedurer for klager fremgår af »lov om håndhævelse af udbudsreglerne«, lov nr. 492 af 12.5.2010, med senere ændringer.
Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.
Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.12.2015

Send til en kollega

0.097