23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 244-444152
Offentliggjort
17.12.2015
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (»DMJX«)

Vindere

(17.12.2015)
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Finlandsgade 14
8200 Aarhus N

Lejeaftale vedrørende DMJX Campus Katrinebjerg (nyt campus og uddannelsesdomicil)


Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (»DMJX«)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (»DMJX«)
Olof Palmes Allé 11
Att: Rektor Jens Otto Kjær Hansen
8200 Aarhus N
DANMARK
Telefon: +45 89440440
Mailadresse: info@dmjx.dk
Fax: +45 86168910

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.dmjx.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Uddannelse
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Lejeaftale vedrørende DMJX Campus Katrinebjerg (nyt campus og uddannelsesdomicil).
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aarhus, Danmark.

NUTS-kode DK042

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
DMJX har et ønske om at blive en direkte del af det campus-miljø på Katrinebjerg ved Aarhus Universitet, hvor højskolens nære samarbejdspartnere ved universitetet, bl.a. Center for Journalistiske Universitetsuddannelser, befinder sig. Som led i gennemførelsen af denne strategi agter DMJX derfor at indgå en lejekontrakt med Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (»FEAS«), der samlet set skal sikre, at DMJX kan disponere over et tidsvarende og nyt domicil i campus-miljøet med plads til ca. 900 studerende og ca. 110 medarbejdere.
Lejekontrakten skal udgøre grundlaget for, at FEAS kan opføre et domicilprojekt på FEAS' ejendom på Katrinebjerg. Projektet opføres som én samlet bygning, som FEAS lejer ud til DMJX.
Henset til, at FEAS opfører projektet skræddersyet til DMJX's brug, vil lejekontrakten også regulere FEAS' udbud og konkurrenceudsættelse af bygge- og anlægsarbejderne (i en totalentreprise).
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

70310000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende
Kontrakten er ikke omfattet af direktivet
Kontrakten er ikke omfattet af Udbudsdirektivet, idet der er tale om indgåelse af en lejekontrakt om en skræddersyet fast ejendom til DMJX. Kontrakten er således undtaget efter Udbudsdirektivets artikel 16, litra a). .Indgåelsen af lejekontrakten sker med henblik på etablering af et nyt domicil til DMJX som led i integrationen i det eksisterende campus-miljø for Aarhus Universitet på Katrinebjerg. DMJX understreger, at der alene er én mulig kontraktpart til lejekontrakten, da FEAS råder over netop den konkrete ejendom, hvorpå DMJX af uddannelsesmæssige, synergimæssige og strategiske grunde vil placere sit nye domicil i det eksisterende campus-miljø for Aarhus Universitet og med mulighed for at danne væsentlige synergier med Aarhus Universitet, herunder Center for Journalistiske Universitetsuddannelser. .Det understreges dog også, at det er en del af parternes kontraktgrundlag, at FEAS skal udbyde og konkurrenceudsætte bygge- og anlægsarbejderne til tredjemand i forbindelse med opførelsen af byggeriet (i totalentreprise), og at denne konkurrenceudsættelse skal ske i overensstemmelse med Udbudsdirektivet.
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12.12.2015
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Finlandsgade 14
8200 Aarhus N
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) En klage over, at DMJX har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse skal være modtaget i klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter, at DMJX har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at kontrakten er indgået, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 3. Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende eller e-maile en kopi af klagen med bilag til DMJX. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet DMJX og klageren skal derfor sende kopi af underretningen til klagenævnet.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.12.2015

Send til en kollega

0.079