23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 243-440657
Offentliggjort
16.12.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.01.2016 Kl. 12:00

Addresse
www.rib-software.dk

Udbyder

Lejerbo København c/o Administrationsorganisationen Lejerbo

Vindere

(26.10.2016)
Enemærke & Petersen
I samarbejde med RUBOW arkitekter og Sweco Rådgivende Ingeniører

Totalentrepriseaftale — plejecenter og seniorbofællesskab — Sankt Joseph.


Lejerbo København c/o Administrationsorganisationen Lejerbo

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Lejerbo København c/o Administrationsorganisationen Lejerbo
CVR nummer: 26768993
Gammel Køge Landevej 26
Att: Per Rosbjørn Jensen
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: prj@lejerbo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.lejerbo.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Anmodning skal fremsendes elektronisk til RIB-software
www.rib-software.dk
København
DANMARK
Internetadresse: http://www.rib-software.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Totalentrepriseaftale — plejecenter og seniorbofællesskab — Sankt Joseph.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Strandvejen 91, 2100 København Ø.

NUTS-kode DK011

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Totalentreprisekonkurrence om nyt plejecenter og nyt seniorbofællesskab — Sankt Joseph, beliggende Strandvejen 91, 2100 København Ø.
Konkurrencen omfatter projektering og udførelser af følgende tre delelementer:
A. Plejeboliger — indretning af ca. 104 ældreboliger med tilhørende fællesarealer
B. Servicearealer — i tilknytning til plejeboligerne
C. Seniorbofællesskab — indretning af 30-35 boliger med tilhørende fællesarealer.

Kontrakten vil omfatte projektering og udførelse. På grunden er der i dag et kloster med tilhørende præstebolig, en kirke og et plejehjem, samt diverse mindre bygninger. Det eksisterende plejehjem opført i 1970 skal nedrives for at gøre plads til et nybyggeri på ca. 7 800 m2. Kloster med tilhørende præstebolig skal ombygges og den eksisterende kirke skal transformeres til fremtidig brug som service- og/eller fællesarealer. Kloster, præstebolig og kirke er alle kategoriseret som bevaringsværdige bygninger og omfatter i alt ca. 4 300 m2.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 30 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Kontrakten vil blive baseret på ABT93 med bygherrens tilføjelser og præciseringer. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der vil blive stillet krav om garanti, jf. ABT93. Bygherren stiller ikke sikkerhed.
Ordregiver er et almennyttigt boligselskab og omfatter af regler herom.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Kontrakten vil blive baseret på ABT93 med bygherrens tilføjelser og præciseringer. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
Ordregiver er et almennyttigt boligselskab og omfatter af regler herom.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig form. Såfremt ordren tildeles et konsortium eller en anden sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Ordregiver er en boligorganisation og kontrakter med ordregiver skal følge de regler, der til enhver tid gælder for almene boligorganisationer og disses byggeopgaver, herunder betingelser for støttet byggeri og beboerdemokrati.
Ordregiver vil indarbejde sociale klausuler om forhold på byggepladsen. Disse vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende oplysninger skal afleveres:
1. Firmaet fulde navn, selskabsform, CVR nummer, adresse, telefonnummer og evt. e-mail samt kontaktperson og dennes kontaktoplysninger. Ved et konsortium, eller anden sammenslutning af økonomiske aktører, oplyses endvidere hvem der har bemyndigelse til at tegne konsortiet.
2. Kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse.
3. Tro og love-erklæring om at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i Udbudsdirektivet (direktiv nr. 2004/18/EF) art. 45, stk. 1 og 2 samt om gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Ansøgere der ikke afleverer en fuldstændig tro og love-erklæring med ordlyd svarende til skabelonen der kan hentes på udbudsnummeret (jf. VI.3) Yderligere oplysninger) vil ikke blive taget i betragtning.
De krævede oplysninger skal afleveres for alle firmaer i et evt. konsortium eller anden sammenslutning af virksomheder.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende oplysninger skal afleveres:
4. Erklæring om nøgletal vedrørende omsætning, egenkapital og resultat for skat for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
De krævede oplysninger skal afleveres for alle firmaer i et evt. konsortium eller anden sammenslutning af virksomheder.
Nystartede virksomheder, der ikke har mulighed for at fremlægge de ovenfor krævede oplysninger skal i stedet fremlægge en erklæring som kan dokumentere ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgeren skal kunne dokumentere en gennemsnitlig årsomsætning på mindst 125 000 000 DKK årligt for at blive taget i betragtning. Såfremt ansøgeren er et konsortium eller anden sammenslutning af virksomheder, kan ovenstående krav opfyldes af deltagernes samlede gennemsnitlige årsomsætning.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
5. Referenceliste med beskrivelse af opgaver med lignende karakter, som ansøger har gennemført indenfor de seneste 3 år. Der kan afleveres maks. 5 referencer og de skal indeholde oplysning om bygherre, arealer, sted, entrepriseform og afleveringstidspunkt.
6. Organisationsdiagram for ansøgerens projektorganisation, herunder rollefordeling.
7. CV for nøglemedarbejdere:
a. Projektansvarlig
b. Projektleder
c. Byggeleder
d. Projekteringsleder
e. Sagsansvarlig arkitektarbejder
f. Sagsansvarlig ingeniørarbejder
g. Sagsansvarlig landskabsarkitektarbejder
h. Arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
i. IKT-ansvarlig
j. Bæredygtighedsansvarlig
h. Brugerprocesansvarlig.
CVér bør begrænses til 2 A4 sider pr. nøglemedarbejder.
1 medarbejder kan varetage flere nøglefunktioner.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudte Arbejdsmiljøkoordinatorer (P) og (B) skal opfylde kompetencekrav, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5.2.2013 om bygherrens pligter.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ordregiver vil på grundlag af oplysningerne i punkt III.2.1), III.2.2) og III.2.3) vælge 5 ansøgere, der skønnes at give en god konkurrence og er egnede til at udføre opgaven. Ved udvælgelsen vil der lægges vægt på:
A. Relevante referencer i forhold til
a. samme opgavetype (boliger og plejecenter)
b. samme entrepriseform (totalentreprise)
c. samme kompleksitet (sammenbygning mellem eksisterende bevaringsværdige bygninger og nybyggeri).
B. Projektorganisation med nøglemedarbejdere som har relevante erfaringer og kompetencer.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.1.2016 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger

Anmodning om prækvalifikation kan kun afleveres digitalt via RIB (tidligere Byggeweb). Ved aflevering af ansøgningen foretages log-in på www.rib-software.dk med ansøgers sædvanlige brugernavn og password. Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af et gyldigt brugernavn og password skal ansøger først oprettes sig som ny bruger på RIB's hjemmeside. Derefter modtager ansøger en personlig mail med et link, hvorfra det nødvendige password kan oprettes. Efter godkendelse kan log in på www.rib-software.dk ske med ansøgers nye brugernavn og password.

Adgang til udbuddet sker ved at gå ind under feltet »Offentlige udbud, søgning« og udfylde feltet udbudsnummer med TN 677886. Derefter vil der være adgang til ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning sker ved at uploade 1 samlet ansøgning i PDF-format.
Angivelsen af kontraktens varighed i pkt. II.3) er baseret på følgende vejledende tidsplan:
Kontraktindgåelse: Juli 2016.
Projektering og udførelse: Juli 2016-November 2018
Indflytning: Januar 2019
Angivelsen af kontraktens varighed omfatter ikke 1. års og 5.års eftersyn.
Tidsplanen forudsætter, at lokalplan for området bliver vedtaget som forventet ultimo april 2016.
Lokalplanforslag udarbejdet af Københavns Kommune vil primo 2016 kunne downloades fra RIB under udbudsnummeret.
Paradigme til tro og love-erklæring kan downloades fra RIB under udbudsnummeret.
Ordregiver er en almen boligorganisation og igangsættelse af projektet forudsætter godkendelse af skema A (forud for projekterings start) og skema B (forud for opstart på udførelsen) af relevant myndighed.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretningen til ansøgerne, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11.12.2015

Send til en kollega

0.094