23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 242-439695
Offentliggjort
15.12.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.01.2016 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=156367&B=REGIONMIDT

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Delaftale 2 - SKS - Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

(24.06.2016)
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Delaftale 1 - NBG - Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus

(24.06.2016)
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Delaftale 3 - PSYK - Skovagervej 2, 8240 Risskov

(24.06.2016)
H. Hoffmann A/S
Nordre Strandvej 124
8240 Risskov

Opdateringer

Rettelse
(06.01.2016)

I stedet for:

III.2.3)

Teknisk kapacitet:

— Som mindstekrav kræves, at den ledende medarbejder har gennemgået en relevant lederuddannelse.

Læses:

III.2.3)

Teknisk kapacitet:

— Som mindstekrav kræves, at den ledende medarbejder har gennemgået en relevant lederuddannelse eller — såfremt dette ikke er tilfældet — have minimum 5 års erfaring med ledelse og drift af tilsvarende og sammenlignelige referencer samt have gennemført et ledelseskursus.

Vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Midtjylland
29190925
Olof Palmes Allé 15
Kontaktpunkt(er): Indkøb og Medicoteknik
8200 Aarhus N
DANMARK
Telefon: +45 78414522
Mailadresse: jeppe.pedersen@stab.rm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/253854

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=156367&B=REGIONMIDT

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=156367&B=REGIONMIDT

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Sundhed
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aarhus N.

NUTS-kode DK04

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet omfatter gartnerarbejde, drift og vedligeholdelse af grønne områder og andre udenomsarealer samt snerydning og glatførebekæmpelse på AUH's matrikler på henholdsvis Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus (NBG), Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N, Skejby (SKS) samt Skovagervej 2, 8240 Risskov (PSYK). De udbudte tjenesteydelser fordeler sig på 3 delaftaler fordelt i henhold til de omfattede matrikler.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

77310000, 90620000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Kontrakten omfatter gartnerarbejde, drift og vedligeholdelse af grønne områder og andre udenomsarealer samt snerydning og glatførebekæmpelse på AUH's matrikler på henholdsvis Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus (NBG), Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N, Skejby (SKS) samt Skovagervej 2, 8240 Risskov (PSYK).
Kontrakten fordeler sig på 3 delaftaler fordelt i henhold til de omfattede matrikler.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: NBG — Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus
1) Kort beskrivelse
Vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse på Aarhus Universitetshospitals (AUH) matrikel på Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

77310000, 90620000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: SKS — Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
1) Kort beskrivelse
Vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse på Aarhus Universitetshospitals (AUH) matrikel på Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

77310000, 90620000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: PSYK — Skovagervej 2, 8240 Risskov
1) Kort beskrivelse
Vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse på Aarhus Universitetshospitals (AUH) matrikel på Skovagervej 2, 8240 Risskov.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

77310000, 90620000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Omfanget af eventuel anvendelse af underleverandører skal angives, og tilbudsgiver påtager sig det fulde ansvar for kontraktens opfyldelse uanset anvendelsen af underleverandører.
Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en person (befuldmægtiget), som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal fremsende følgende generelle oplysninger:
• Ansøgers navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer og e-mailadresse
• Navn på den person, der er ansøgers kontaktperson i forbindelse med dette udbud, samt gerne kontaktpersonens direkte telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse
• Oplysning om hvilke(n) delaftale(r) ansøger ønsker at blive prækvalificeret til
• Oplysninger eller elementer i ansøgningen, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt.
Ovenstående oplysninger bedes fremsendt ved anvendelse af Prækvalifikationsbilag 1.
— Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1, og stk. 2, litra a-c, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Som dokumentation for at ansøger ikke er udelukket, skal ansøger derfor fremsende erklæring herom. Dette skal ske ved anvendelse af Prækvalifikationsbilag 2.
I erklæringen skal det endvidere angives, i hvilket omfang ansøgeren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås forfalden gæld hidrørende fra ikke-betalte skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor ansøgeren er etableret. Ordregiver kan i henhold til lovgivningen være berettiget og forpligtiget til at udelukke ansøgere med sådan gæld.
Ordregiver forbeholder sig desuden ret til inden evt. kontraktindgåelse at forlange, at ansøger fremsender en serviceattest udarbejdet af Erhvervsstyrelsen (som ikke må være mere end 6 måneder gammel) eller anden fuldgyldig dokumentation for, at ansøger ikke befinder sig i situationer omfattet af udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal gennem nedenstående dokumentation og oplysninger sandsynliggøre over for ordregiver, at ansøger har den økonomiske og finansielle formåen til at løfte opgaven.
Oplysninger om følgende nøgletal for de seneste 3 regnskabsår:
— Nettoomsætning
— Egenkapital
— Soliditetsgrad.
Vedlægges de angivne oplysninger ikke eller ikke fuldt ud, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig. Den manglende vedlæggelse kan dog have betydning for egnethedsvurderingen og vil efter omstændighederne kunne medføre, at ansøger ikke kan anses for værende egnet. Ansøger skal endvidere på ordregivers forlangende kunne dokumentere at oplysningerne er korrekte.
Ovenstående oplysninger vedlægges ansøgningen i overensstemmelse med Prækvalifikationsbilag 3.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: — Som mindstekrav gælder, at ansøger det seneste regnskabsår skal have haft en nettoomsætning på minimum 10 000 000 DKK
— Som mindstekrav gælder, at ansøger det seneste regnskabsår skal have haft en soliditetsgrad på minimum 10 %.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal gennem nedenstående dokumentation og oplysninger sandsynliggøre over for ordregiver, at ansøger har den tekniske og/eller faglige formåen til at løfte opgaven:
Med »tilsvarende og sammenlignelige leverancer« forstås i det følgende leverancer vedrørende vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse på hospitaler, skoler og andre institutioner samt leverancer i byområder.
Med »ledende medarbejder« menes den medarbejder hos ansøger, der har det overordnede ansvar for kontraktens gennemførelse og som skal være ordregivers kontaktperson i kontraktperioden.
— Referenceliste for tilsvarende og sammenlignelige leverancer inden for de seneste 3 år med angivelse af leveringssted/kunde, kontaktperson hos kunden, hvilken ydelse, der var tale om, størrelsesorden og leveringsperiode. Oplysningerne kan afgives i Prækvalifikationsbilag 3. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af tilbudsgiver afgivne oplysninger.
— Oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer (CV) hos den ledende medarbejder.
Vedlægges de angivne oplysninger ikke eller ikke fuldt ud, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig. Den manglende vedlæggelse kan dog have betydning for egnethedsvurderingen og vil efter omstændighederne kunne medføre, at ansøger ikke kan anses for værende egnet. Ansøger skal endvidere på ordregivers forlangende kunne dokumentere at oplysningerne er korrekte.
Ovenstående oplysninger vedlægges ansøgningen i overensstemmelse med Prækvalifikationsbilag 3.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
— Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af mindst 3 tilsvarende og sammenlignelige leverancer. Det er ikke et krav, at der i 1 leverance skal være både vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning og glatførerbekæmpelse. Det er således tilstrækkeligt, at ansøger har 3 referencer vedrørende vedligeholdelse af grønne områder samt 3 referencer vedrørende snerydning og glatførerbekæmpelse.
— Som mindstekrav kræves, at den ledende medarbejder, har mindst 2 års samlet erfaring med ledelse og drift af tilsvarende og sammenlignelige leverancer. Det er ikke et krav at erfaringen skal være opnået gennem leverancer indeholdende både grønne områder samt snerydning og glatførebekæmpelse. Det er dog et krav, at den ledende medarbejder har erfaring med ledelse og drift af begge dele.
— Som mindstekrav kræves, at den ledende medarbejder har gennemgået en relevant lederuddannelse.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en vurdering af de indsendte oplysninger i medfør af pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3). Der lægges i den forbindelse navnlig vægt på den tekniske/faglige formåen, herunder at ansøger har tilsvarende og sammenlignelige referencer fra leverancer til hospitaler samt at den ledende medarbejder har erfaring med ledelse og drift af tilsvarende og sammenlignelige referencer til hospitaler.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
1-23-4-101-32-14
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.1.2016 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 45 kalenderdage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 6 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41745100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10.12.2015

Send til en kollega

0.109