23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 242-439658
Offentliggjort
15.12.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
27.01.2016 Kl. 12:00

Addresse
Bascon A/S
Baunegårdsvej 73A
Att: Peter Gottlieb
2900 Hellerup

Mærke
»Helsingør Kommune — Nyt plejehjem Hornbæk – Totalrådgivning«

Udbyder

Helsingør Kommune

Vindere

Totalrådgiverteam

(17.08.2016)
JJW Arkitekter
med Danakon rådgivende Ingeniører som underrådgivere

Etablering af nyt plejehjem i Hornbæk

(02.09.2016)
JJW Arkitekter A/S
Finsensvej 78
2000 Frederiksberg

Etablering af nyt plejehjem i Hornbæk


Helsingør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Helsingør Kommune
Stengade 59
Att: Inge Metha Schmidtsdorff
3000 Helsingør
DANMARK
Telefon: +45 49283040
Mailadresse: isc46@helsingor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.helsingor.dk

Yderligere oplysninger fås her: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73A
Att: Peter Gottlieb
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 20657114
Mailadresse: pgo@bascon.dk
Internetadresse: http://www.bascon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73A
Att: Peter Gottlieb
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 20657114
Mailadresse: pgo@bascon.dk
Internetadresse: http://www.bascon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73A
Att: Peter Gottlieb
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 20657114
Mailadresse: pgo@bascon.dk
Internetadresse: http://www.bascon.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Etablering af nyt plejehjem i Hornbæk.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hornbæk, Helsingør Kommune.

NUTS-kode DK013

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Byrådet i Helsingør Kommune vedtog den 25.8.2014, at der skal opføres et nyt plejehjem i Hornbæk til erstatning for det eksisterende plejehjem Bøgehøjgård på Holmegårdsvej, som er velfungerende, men bygningsfysisk utidssvarende.
Plejehjemmet skal opføres i henhold til »lov om almene boliger mv.« (Almenboligloven) som almene plejeboliger med serviceareal og skal indeholde 51 plejeboliger.
Helsingør Kommune har besluttet, at plejehjemmet skal opføres med en samarbejdspartner (en selvejende fond/almen boliginstitution), som både kan opføre og drive almene plejeboliger, udføre plejen og den efterfølgende bygningsdrift. Samarbejdspartneren skal etablere de nødvendige enheder, som i henhold til lovgivningen kan udføre de pågældende funktioner.
Den selvejende almene boliginstitution er bygherre og ejer af »Boligdelen«, og Helsingør Kommune er bygherre og ejer af »Servicedelen« Bebyggelsen opføres som en samlet bebyggelse, som opdeles i 2 ejerlejligheder hhv. »Boligdelen« og »Servicedelen« — jf. almenboligloven og støttebekendtgørelsen.
Helsingør Kommune har desuden besluttet at indgå byggeforretningsføreraftale med samarbejdspartneren om opførelse af den kommunale servicedel og samarbejdsaftalen omfatter tillige etablering og drift af udenomsarealer.
Samarbejdspartneren skal forestå den efterfølgende bygningsdrift for såvel egen boligdel som den kommunalt ejede servicedel, og skal varetage ældreplejen.
Helsingør Kommune udbyder i nærværende bekendtgørelse opgaven vedrørende totalrådgivningen i forbindelse med etablering af det samlede plejehjem. Der gennemføres først en prækvalifikationsrunde, hvorefter de prækvalificerede rådgiverteams deltager i en idekonkurrence. Med en idekonkurrence forstås et skitseret forslag som ligger under dispositionsforslagsniveau.
Helsingør Kommune forventer at totalrådgiverteamet blandt andet dækker ydelserne indenfor projektering, projekteringsledelse, udførelse, landskab og trafikale forhold på grunden jf. FRIs publikation — ydelsesbeskrivelser — byggeri og planlægning.
Lokalplan:
Helsingør Kommune udarbejder på nuværende tidspunkt en lokalplan, som forventes godkendt af Byrådet i sommeren 2016.
Projekttidsplan:
Prækvalifikationsrunde: primo december 2015 — medio februar 2016.
Idekonkurrence: Medio februar 2016 — medio maj 2016.
Projektering, prisindhentning og kontrahering med hovedentreprenør: 2. kvartal 2016 — 2. kvartal 2017.
Udførelse og aflevering: 3. kvartal 2017 — 1. kvartal 2019.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71210000, 71221000, 71248000, 71320000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Aftalen om totalrådgivning vil være baseret på ABR 89 med tilføjelser, som fremsendes med udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Aftalen om totalrådgivning vil være baseret på ABR 89 med tilføjelser, som fremsendes med udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Samtlige deltagere i en sammenslutning af virksomheder/konsortier skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere. Deltagerne i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder kan udfylde og aflevere skabelon 8 sammen med anmodningen om prækvalifikation. (Skabelon kan rekvireres hos Bascon/Peter Gottlieb/pgo@bascon.dk).

Samtlige oplysninger jf. punkt III.2) skal afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen/konsortiet (skabelon 1-7 kan udfyldes for hver konsortiedeltager).
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Generel virksomhedsbeskrivelse, herunder
Oplysninger om ansøgers(kontraktholders) navn og selskabsform
Adresse
CVR-nr.
Navn, telefonnummer og e-mail på ansøgers (kontraktholders) kontaktperson. Det skal påregnes at kontakt til teamet/kontraktholderen i både prækvalifikationsrunden og udbudsrunden går gennem kontaktpersonen.

Endvidere angives tilsvarende oplysninger for det øvrige team (arkitekt og ingeniør). Skabelon 1 kan anvendes. (Skabelon kan rekvireres hos Bascon/Peter Gottlieb/pgo@bascon.dk).

2) Dateret tro og love-erklæring på, Hvorvidt ansøger(kontraktholder) har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltagere i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997. Skabelon 2 kan anvendes. (Skabelon kan rekvireres hos Bascon/Peter Gottlieb/pgo@bascon.dk).

3) Dateret tro og love-erklæring på, at ansøger(kontraktholder) ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18/ EF artikel 45, stk. 1 og 2 anførte udelukkelsesgrunde. Skabelon 3 kan anvendes. (Skabelon kan rekvireres hos Bascon/Peter Gottlieb/pgo@bascon.dk).

4) Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, maks. 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at ansøger (kontraktholder) ikke befinder sig i situationer omfattet af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b), c), e) og f). Såfremt ansøger er en sammenslutning eller et konsortium, skal ovennævnte oplysninger fremgå af ansøgningen for hver enkelt deltager.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 5) Erklæring om nøgletal fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår indeholdende oplysninger om:
a) ansøgers(kontraktholders) samlede nettoomsætning
b) resultat før skat
c) aktiver
d) egenkapital.

Skabelon 4 kan anvendes. (Skabelon kan rekvireres hos Bascon/Peter Gottlieb/pgo@bascon.dk). Hvis ansøger (kontraktholder) er en sammenslutning/konsortium, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere (skabelon 4 kan udfyldes for hver konsortiedeltager).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 5.1) Det er et mindstekrav, at ansøgeren de seneste 3 afsluttede regnskabsår, har haft
i) en positiv egenkapital i alle regnskabsår og
ii) et positivt resultat før skat i hvert regnskabsår.
Ved sammenslutninger/konsortier beregnes resultatet før skat som ansøgers samlede resultat.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
6) Anmodningen skal vedlægges relevante projektreferencer fra rådgiverteamet indenfor de seneste 3 år.
Anmodningen skal indeholde oplysninger om anmoders erfaringer med planlægning, projektering samt tilsyn og byggeledelse i forbindelse med gennemførelsen af tilsvarende opgaver.
Referencer skal indeholde oplysninger om bygherre, kontraktperson hos bygherre, honorar, rådgiverens rolle/udførte ydelser på opgaven, tidspunkt for udførelse og kortfattet opgavebeskrivelse.
Såfremt ansøgningen er fra et konsortium, skal oplysninger vedlægges for alle firmaer i konsortiet.
Såfremt anmoderen (kontraktholder) helt eller delvist baseres på bemandingsmæssige ressourcer hos en underrådgiver/teamdeltager, skal skabelon 7 udfyldes for hver underrådgiver/teamdeltager.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
6.1) De udvalgte referencer skal dokumentere en solid erfaring med tilsvarende rådgivningsydelser indenfor etablering af plejeboliger i henhold til Almenboligloven.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som vurderes som bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Ordregiver vil udvælge de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer i forhold til etablering af et plejehjem med tilhørende servicearealer. Her vil der lægges særligt vægt på, at der er tale om et sammenligneligt plejehjemsbyggeri med mindst 40 plejehjemsboliger, et serviceareal på minimum 600 m2, indretning af trafikale forhold på grunden.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
27.1.2016 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Der er tale om et begrænset udbud, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, først skal anmode om prækvalifikation. Anmodningen om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i del III.2) angivne betingelser for deltagelse.
Ansøgende virksomheder/deltagere i et konsortium skal således afgive samtlige i pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3) angivne oplysninger, erklæringer mv. for at komme i betragtning som eventuel arkitektkonkurrencedeltager/ tilbudsgiver.

Hvis ansøger, i forhold til økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk formåen, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 og artikel 48, stk. 3, baserer sig på andre virksomheders formåen, skal ansøger (kontraktholder) godtgøre, at ansøger (kontraktholder) fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 3 og artikel 48, stk. 3. Dette gøres ved at udfylde skabelon 7. (Skabelon kan rekvireres hos Bascon/Peter Gottlieb/pgo@bascon.dk).

Alt efter hvilken støtte, der er tale om, vil den pågældende virksomhed skulle udfylde skabelon 4, 5 eller 6 (Skabelon kan rekvireres hos Bascon/Peter Gottlieb/pgo@bascon.dk).

Det bemærkes, at de under pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3) anførte blanketter kan rekvireres hos Bascon/Peter Gottlieb/pgo@bascon.dk.

Hver ansøger kan alene indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.
Ordregiver udbetaler ikke vederlag i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationsanmodning, tilbud og tilbudsbilag mv.
Anmodningen om prækvalifikation skal afleveres i 3 stk. papireksemplarer samt 1 elektronisk kopi af anmodningen vedlagt på USB eller CD-rom. Ansøgningen skal sendes til eller afleveres hos Bascon A/S, Baunegårdsvej 73A, 2900 Hellerup: Att. Peter Gottlieb.
Anmodningen bedes indleveret i en lukket kuvert mærket »Helsingør Kommune — Nyt plejehjem Hornbæk – Totalrådgivning«. Fristen for anmodning om prækvalifikation fremgår af pkt. IV.3.4).
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://www.klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der findes ikke noget mæglingsorgan

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til Lov nr. 492 af 12. 5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.
Senest samtidig med at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10.12.2015

Send til en kollega

0.172