23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 224-407328
Offentliggjort
19.11.2015
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Anmodning om deltagelse

Til
18.12.2015 Kl. 12:00

Addresse
www.iBinder.dk

Udbyder

Generationernes Hus

Vindere

Vinderteam

(07.12.2016)
JFP i samarbejde med sine rådgivere fra KPF Arkitekter, RUM, Kragh & Berglund og Sweco

Opdateringer

Rettelse
(10.12.2015)

I stedet for:


II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:


Dialogen for konkurrencen forventes bl.a., at medvirke til at undersøge nedenstående:


Kvalitet ift. budgetrammen, Sammenkobling mellem de forskellige bolig- og aktivitetstyper, Innovation inden for boligen og muligheden for, som en ejerlejlighedsudstykning og investoraktivitet, at etablere arealer for liberalt erhverv og/eller parkeringskælder.


VI.3) Yderligere oplysninger:


Ansøgningen skal afleveres digital på www.iBinder.dk


Følgende link anvendes: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=370462&tid=2612466


Læses:


II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:


Dialogen for konkurrencen forventes bl.a., at medvirke til at undersøge nedenstående:


Kvalitet ift. budgetrammen, Sammenkobling mellem de forskellige bolig- og aktivitetstyper, Innovation inden for boligen.


VI.3) Yderligere oplysninger:


Ansøgningen skal afleveres på www.iBinder.dk


Følgende link anvendes: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=iqepjqcnlz

Konkurrencepræget dialog i forbindelse med et udbud af Generationernes Hus i totalentreprise


Generationernes Hus

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Generationernes Hus
Søren Frichs Vej 36G
Kontaktpunkt(er): Aarhus Kommune
Att: Marianne Weberg
8000 Aarhus
DANMARK
Mailadresse: wema@aarhus.dk

Yderligere oplysninger fås her: Arkitema Architects
Frederiksgade 32
Att: Lene Neerup Melchiorsen
8000 Aarhus C
DANMARK
Mailadresse: lnme@arkitema.dk
Internetadresse: http://arkitema.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Arkitema Architects
Frederiksgade 32
Kontaktpunkt(er): Arkitema Architects
Att: Lene Neerup Melchiorsen
8000 Aarhus C
DANMARK
Mailadresse: lnme@arkitema.dk
Internetadresse: http://arkitema.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: iBinder
Se pkt. VI.3)
Se pkt. VI.3)
DANMARK
Internetadresse: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=370462&tid=2612466

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Brabrand Boligforening
Edwin Rahrs Vej 30
8220 Brabrand
DANMARK

 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Konkurrencepræget dialog i forbindelse med et udbud af Generationernes Hus i totalentreprise.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Bernhardt Jensens Boulevard, 8000 Aarhus, De Bynære Havnearealer, Byggefelt Ø3, Felt 1A.

NUTS-kode DK042

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Aarhus Kommunes magistratsafdelinger for; Sundhed og Omsorg, Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Brabrand Boligforening udbyder hermed Generationernes Hus i totalentreprise med konkurrencepræget dialog.
Generationernes Hus er et nyskabende projekt på havnefronten i Aarhus Ø, som samler ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og daginstitutioner i en vision om at skabe ET hus og En daglig ramme for et givende samliv mellem generationer og gode relationer mellem mennesker.
Ambitionen er, med udgangspunkt i funktionelle krav, at udfordre den kendte form — at gå ud på kanten af »det vi allerede gør«, at udfordre vaner og rutiner og tviste dem til at skabe en ny virkelighed.
Udfordringen og det innovative er, at få skabt visionære rammer, der gør op med »institutionen« og giver mulighed for, at generationerne kan mødes, dér hvor det giver mening for alle.
Den helt særlige beliggenhed i tæt tilknytning til kanalerne, vandet, vinden og bydelen, skal udnyttes til, at give stedet en helt unik karakter, der kan indbyde til anderledes aktiviteter, oplevelser og møder generationerne imellem.

Generationernes Hus forventes at omfatte et samlet bygningsareal på ca. 27 500 m2 og en samlet anskaffelsessum på ca. 540 000 000 DKK ekskl. moms og for den del af byggeriet der omhandler boliger til realisering inden for reglerne for alment boligbyggeri.

Generationernes Hus skal indeholde 100 plejeboliger, 100 ældreboliger, 40 ungdomsboliger, 40 familieboliger, 24 boliger for mennesker med fysiskhandicap desuden 9 børnegrupper for børn i alderen 0-6 år heraf 3 vuggestuegrupper og 6 børnehavegrupper, herudover skal byggeriet rumme de nødvendige servicearealer for at skabe et godt, velfungerende, attraktivt og fleksibelt byggeri for alle generationer i og omkring huset, samt en tværfaglig og attraktiv arbejdsplads for de forskellige medarbejdergrupper i huset. Byggeriet udføres efter standarderne for lavenergiklasse 2020 og forventes taget i brug medio 2019.
I Generationernes Hus indgår Aarhus Kommune v/de tre magistrater og Brabrand Boligforening i et samarbejde på en helt ny måde for, at kunne skabe et ambitiøst og innovativt byggeri. Eksempelvis er måden at bygge bolig til ældre indtil nu, stort set identisk i hele Danmark, hvilket Generationernes Hus vil udfordre.
Projektet ønskes ikke opført som »Side by Side« byggeri, hvor de forskellige funktioner og boligtyper blot er gode naboer, men som en integreret bebyggelse, hvor de forskellige boligtyper og daginstitutionsgrupper samles i klynger. Projektet vil udfordre den normale opfattelse af forskellige institutioner og boligtyper. Endvidere er det intentionen, at de enkelte klynger etableres, således de internt i klyngen opleves som enten at have naboskab, at være et bofællesskab eller at dele af klyngen kan betegnes som et kollektiv. Desuden er Generationernes Hus tænkt, at skulle indeholde arealer udlagt til fælles- og sundheds-fremmende aktiviteter og rekreative udearealer i etager, samt P-arealer.
Kombinationen af plejeboliger, ungdomsboliger og børnegrupper skal ændre den gængse måde, at tænke byggeri til børn og ældre. Samtidig skal huset understøtte den nye bydel på Aarhus Havn. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening ønsker, at samle funktioner og boliger for mennesker i alle generationer i et nybyggeri, som placeres på de bynære havnearealer i Aarhus Ø, i byggefelt Ø3, 1 A. Det er projektets intension, at skabe et både trygt, spændende og innovativt miljø, der også giver grundlag for en optimeret drift. Det er nyt for såvel de 3 magistratsafdelinger i Aarhus Kommune som Brabrand Boligforening, at tænke så forskellige funktioner sammen og på tværs af generationer, men der har inden nærværende udbud været en omfattende innovations- og brugerproces, hvor der er blevet identificeret et stort potentiale for alle beboere, bruger og medarbejdere i forhold til at bo, leve, arbejde og blive draget omsorg for i et miljø der spænder på tværs af generationerne.
Som led i udbuddet vil muligheden for at blande de forskellige boligtyper og aktiviteter/faciliteter (boliger til ældre, plejekrævende ældre og handicappede, kommunale service- og lokalcenterfaciliteter, støttede boliger til unge, børnegrupper samt arealer til fælles aktiviteter for hele huset) blive undersøgt og vurderet nærmere med det formål, at skabe et værdiskabende fællesskab på tværs af generationer, hvilket f.eks. Giver særlige udfordringer i forhold til ejerlejlighedsstrukturen.
Udbuddet påregnes gennemført som en konkurrencepræget dialog med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige pris.
Dialogen for konkurrencen forventes bl.a., at medvirke til at undersøge nedenstående:
Kvalitet ift. budgetrammen, Sammenkobling mellem de forskellige bolig- og aktivitetstyper, Innovation inden for boligen og muligheden for, som en ejerlejlighedsudstykning og investoraktivitet, at etablere arealer for liberalt erhverv og/eller parkeringskælder.
Det planlægges, at reducerer antallet af de prækvalificerede konkurrencedeltagere i løbet af dialogprocessen, således antallet af konkurrenceteams reduceret til forventelig 3. På baggrund af et endeligt udbudsmateriale, vil der blive afviklet en tilbudsperiode for de resterende teams, som afsluttes med aflevering af et endeligt tilbud inkl. konkurrenceforslag. Tilbudsafleveringen vil ske ved en såkaldt 2 kuverts metode, hvor konkurrenceforslagene indledningsvis bedømmes iht. de opstillede kvalitative underkriterier, inden der efterfølgende sker åbning og bedømmelses af den 2. kuvert, som indeholdende tilbudte pris.
Vinder af udbuddet tildeles opgaven som totalentreprenør for ordregiver i forbindelse med projektets gennemførelse.
Udbuddet planlægges gennemført med en forventet targetpris på ca. 380 000 000 DKK ekskl. moms.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000, 71500000, 71300000, 71400000, 71600000, 71200000, 71700000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5).
Anslået værdi eksklusive moms: 540 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Det må forventes, at der I dialogfasen kan blive identificeret forhold, som tilbudsgiverne kan afgive tilbud på, som optioner.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 50 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
I henhold til ABT 93 med Aahus Kommunes tilføjelser vil der blive stillet krav om sikkerhed svarende til ABT 93 § 6 (15 % af entreprisesummen).
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
I henhold til ABT 93 med Aahus Kommunes tilføjelser der vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som Aarhus Kommune og Brabrand Boligforeninge med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri (BEK nr 1179 af 4.10.2013) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage I projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.
ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikre vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andet arbejde af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.
Rådgiveren vil være underlagt Aarhus Kommunes og Brabrands Boligforenings krav og retningslinjer omhandlende sociale klausuler I forbindelse med praktik og uddannelse. Disse krav og retningslinjer vil være angivet i udbudsmaterialet.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A) Oplysning om ansøgers/ansøgernes navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson.
B) Oplysning om eventuelle underrådgiveres navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson.
C) Der skal gives en kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse.
D) Der skal vedlægges underskrevet tro og love-erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. LBK nr. 336 af 13.5.1997.
E) Der skal vedlægges underskrevet tro og love-erklæring om, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i »udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk.2, litra a, b, c, e og f« nævnte situationer.
F) Såfremt ansøger ønsker, at der ved vurderingen af ansøgers egnethed skal lægges vægt på underrådgiveres kompetencer, skal prækvalifikationsanmodningen vedlægges en erklæring fra den pågældende underrådgiver om, at ansøger kan disponere over underrådgiverens kompetencer i tilfælde af, at opgaven tildeles ansøgeren.
I det omfang ansøger ønsker, at underrådgiverens kompetencer indgår i vurderingen af ansøgerens egnethed, bør prækvalifikationsanmodningen desuden vedlægges de i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1)) (personlige forhold), punkt III.2.2)) (økonomisk og finansiel kapacitet) samt punkt III.2.3)) (teknisk kapacitet) anførte oplysninger. I det omfang prækvalifikationsanmodningen ikke er vedlagt sådanne oplysninger for underrådgiverens vedkommende, vil prækvalifikationsanmodningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.
Såfremt prækvalifikationsanmodningen afgives af et konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt en bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift. Desuden bør ansøgningen vedlægges de I henhold til punkt III.2.1), punkt III.2.2) og punkt III.2.3) krævede oplysninger for samtlige deltagere I konsortiets vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke — eller ikke fuldt ud — for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifiktionsvurderingen.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: G) Ansøger skal angive oplysninger om ansøgers omsætning, overskudsgrad, soliditetsgrad, egenkapital og balancesum for de seneste 3 regnskabsår.
Det vægtes positivt ved udvælgelsen, at ansøger kan dokumenterer en minimum omsætning på 400 000 000 DKK ekskl. moms om året.
H) Erklæring om i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer I virksomhedens økonomiske situation. Erklæringen gives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller økonomichef under strafansvar efter Straffelovens § 163. Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal udtale sig om ansøgers økonomiske situation i perioden fra senest godkendte regnskabsår og indtil erklæringen udstedes.
Såfremt prækvalifikationsanmodningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige
forhold (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1)) samt økonomisk og finansiel kapacitet (udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2)) og teknisk kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.3)) afgives for alle deltagere i konsortiet.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
I) Erklæring om rådgivers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de seneste 3 år.
J) Beskrivelse af ansøgers referencer fra tilsvarende eller lignende større, komplekse, innovative opgaver udført inden for de seneste 5 år.
Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven.
Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.:
— projektnavn
— bygherre
— areal
— kontraktsum
— udførelsesår
— gennemsnitlig bemanding
— beskrivelse af byggeriets kompleksitet
— kontaktoplysninger til bygherre.
K) Fremhævelse af, for teamet maks.15 udvalgte projekter fra referencelisten, som ansøger finder særligt relevante i forhold til den udbudte opgave. De maks. 15 referencer kan med fordel beskrives uddybende og kan vedlægges bygherreudtalelser. Den uddybende beskrivelse (de fremhævede projekter) forventes sammen med referencerne at synliggøre ansøgers relevante kompetencer og erfaringer inden for eksempelvis større og komplekse projekter varetaget i totalentreprise, projekter med flerfunktionalitet, projekter med forskellige interessenter og innovative projekter.
Såfremt prækvalifikationsanmodningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1)) samt økonomisk og finansiel kapacitet (udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2)) og teknisk kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.3)) afgives for alle deltagere i konsortiet.
Aarhus Kommune forbeholder sig ret til kontrol af oplysningerne og til at kontakte angivne referencer.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
konkurrencepræget dialog
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som vurderes som bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen af de 5 virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet (iht. udbudsbekendtgørelsens punkt III 2.2)), og virksomhedernes tekniske kapacitet (iht. udbudsbekendtgørelsens punkt III 2.3)) med hovedvægten på virksomhedens tekniske kapacitet. Ordregiver vil ved vurdering af virksomhedens tekniske kapacitet lægge vægt på de bedste og mest relevante referencer i forhold til opførelse af større komplekse og innovative projekter.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles ja
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.12.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger

Ansøgningen skal afleveres digital på www.iBinder.dk

Følgende link anvendes: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=370462&tid=2612466

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk/
Fax: +45 33307799

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
Fax: +45 33326144

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.11.2015

Send til en kollega

0.094