23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 222-403833
Offentliggjort
17.11.2015
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

Addresse
COWI A/S
Att: Bygherrerådgiver, Peter Michael Pedersen
Mailadresse: pmpe@cowi.dk

Udbyder

Nyt Hospital Hvidovre

Nyt Hospital Hvidovre, (teknisk dialog)


Nyt Hospital Hvidovre

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Nyt Hospital Hvidovre
Kettegårds Allè 30
Kontaktpunkt(er): COWI A/S
Att: Bygherrerådgiver, Peter Michael Pedersen
Hvidovre
DANMARK
Mailadresse: pmpe@cowi.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.hvidovrehospital.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Sundhed
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.A: Kontraktens genstand (Bygge- og anlægsarbejder)

II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Nyt Hospital Hvidovre, (teknisk dialog).
II.2) Kontrakttype og udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet
Hovedudførelsessted for bygge/anlægsarbejde: Hvidovre Hospital, Kettegårds Allè 30, 2650 Hvidovre.
DK012
II.3) Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4) Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang
Region Hovedstaden står for at skulle udføre Nyt Hospital Hvidovre, som er en udvidelse af Hvidovre Hospital med en fælles akutmodtagelse, et kvinde-barn center og en ny kardiologisk afdeling. Udvidelsen omfatter ca. 32 000 m 2, inkl. sengeafsnit. Region Hovedstaden har derfor et ønske om at søge information i entreprenørmarkedet for at sikre, at der vælges de mest optimale løsninger i såvel teknisk, organisatorisk og tidsmæssig henseende.
Det forventes, at byggeriet skal påbegyndes i slutningen i 2016 med forventet afslutning i slutningen af 2019.
Som et led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er konforme med markedets forventninger og muligheder, agter Region Hovedstaden at gennemføre en teknisk dialog med markedet, jf. udbudsdirektivets præambelbetragtning nr. 8. Formålet hermed er i videst muligt omfang at kunne tilrettelægge og gennemføre det påtænkte udbud i en form, hvor udbuddet dels svarer til de forventninger og behov, der er hos bygherre og brugere, og dels svarer til de muligheder, markedet kan tilbyde.
Det er således hensigten med gennemførelsen af den tekniske dialog at afdække, hvorledes udbuddet såvel praktisk som økonomisk mest hensigtsmæssigt kan gennemføres. Henset til byggesagens karakter, størrelse og omfang er den påtænkte tekniske dialog primært møntet på at indhente viden og indsigt fra entreprenører, der enten som hovedentreprenør eller storentreprenør har erfaring og kapacitet til at gennemføre et byggeri af denne størrelsesorden.
Der afholdes orienteringsmøde den 7.12.2015, kl. 14:00 om det påtænkte udbud i på Hvidovre Hospital. På mødet vil der indledningsvist blive orienteret generelt om den forestående byggesag, som forventes efterfulgt af en åben dialog mellem bygherre og de virksomheder, der deltager i mødet.
Af hensyn til mødets planlægning bedes interesserede virksomheder tilmelde sig med angivelse af, antallet personer der vil deltage. Deltagerantallet er begrænset til 3 pr. deltagende virksomhed. Tilmelding skal ske til pmpe@cowi.dk senest den 2. december. På baggrund af den gennemførte dialog vil Region Hovedstaden vurdere, om der tillige vil være behov for at gennemføre individuelle dialogmøder med enkelte udvalgte dialogpartnere. Såfremt Region Hovedstaden beslutter at afholde sådanne individuelle dialogmøder, forventer Region Hovedstaden af ressourcemæssige årsager at afholde 1-3 individuelle dialogmøder indenfor hvert område (råhus, installation, aptering).
Såfremt et større antal interesserede virksomheder henvender sig på baggrund af annonceringen, vil udvælgelsen af dialogpartnere, der inviteres til at deltage i et individuelt dialogmøde, ske ved en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret bedst matchende tidligere leverancer i forhold til et byggeri af den omhandlende karakter, samt på grundlag af en vurdering af, hvilken sammensætning af ansøgere der i forhold til størrelse og aktivitetsområde giver et repræsentativt billede af markedet.
Disse møder, der forventes at have en varighed på cirka 1 til 2 timer, vil blive afholdt på Hvidovre Hospital. Endelig dato for dialogmøderne udsendes til de inviterede dialogpartnere efter afholdelse af orienteringsmødet.
Virksomheder, som har interesse i at deltage i individuelle dialogmøder, bedes fremsende anmodning om deltagelse til kontaktpersonen angivet i bekendtgørelsens punkt I.1). Anmodningen skal indeholde en kort beskrivelse af virksomheden, ligesom behørig dokumentation for de forhold, der kan lægges vægt ved valg af dialogpartnere, vedlægges, herunder dokumentation for virksomhedens relevante referencer (referenceliste) indenfor de seneste 3 år samt dokumentation for virksomhedens omsætning og antal ansatte — gerne indenfor fagområder — indenfor de seneste 3 år. Anmodningen bør maksimalt fylde 2 A4 sider.
Region Hovedstaden forbeholder sig retten til at anmode om yderligere relevante virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indbudt til individuelle dialogmøder.
Deltagelse i dialogmødet, såvel det generelle orienteringsmøde som eventuelle individuelle dialogmøder, er ikke en forudsætning for deltagelse i det efterfølgende udbud. Prækvalifikationen af ansøgere til det senere udbud vil således blive gennemført helt uafhængigt af ovenstående forløb, idet formålet med prækvalifikationen er en egnethedsvurdering, mens formålet med den tekniske dialog er at opnå en øget viden og indsigt i, hvordan markedet fungerer, og dermed hvordan udbuddet mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges og gennemføres. Region Hovedstaden har endnu ikke lagt sig endeligt fast på, hvilke temaer der ønskes drøftet i forbindelse med dialogen. På nuværende tidspunkt forventes en drøftelse af markedets syn på følgende temaer:
— Opdeling af entrepriser, herunder hensigtsmæssige grænseflader
— Leveranceudfordringer, herunder leveringstider, leverandørprojektering m.v.
— Hensigtsmæssige kriterier for tildeling af kontrakten
— Dagbøder, herunder risici og incitamenter
— Fleksibilitet og robusthed.
Forud for orienteringsmødet vil der blive udsendt et enslydende oplæg til alle tilmeldte dialogpartnere med en konkretisering af, hvilke temaer og spørgsmål der ønskes drøftet på dialogmøderne. Dette oplæg vil tillige blive offentliggjort på Hvidovre Hospitals hjemmeside, jf. pkt. I.1).
Møderne vil således blive afviklet på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger. I det omfang der oplyses om forhold, som ikke fremgår af det udarbejdede, skriftlige materiale, vil disse oplysninger senere blive offentligt tilgængeligt på Hvidovre Hospitals hjemmeside, jf. pkt. I.1), således at virksomheder, der ikke får mulighed for at deltage i eventuelle individuelle dialogmøder, får adgang til de samme oplysninger.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

II.6) Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.8) Yderligere oplysninger:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12.11.2015

Send til en kollega

0.094