23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 179-465355
Offentliggjort
15.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.10.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://permalink.mercell.com/159822478.aspx

Udbyder

Skive Kommune og Norddjurs Kommune

Indkøb og levering af elektronisk låsesystem til Jysk Fællesindkøb


Skive Kommune og Norddjurs Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeanette Andersen
E-mail: jand@skivekommune.dk
Telefon: +45 99155622
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159822478.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
E-mail: jand@skivekommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/159822478.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/159822478.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU- udbud på indkøb og levering af elektronisk låsesystem til Jysk Fællesindkøb

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44521110 Dørlåse
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indkøb og levering af elektronisk låsesystem til Jysk Fællesindkøb, herunder Norddjurs Kommune og Skive Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens §56-57 (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb og levering af elektronisk låsesystem henholdsvis ét til Norddjurs Kommune og ét til Skive Kommune. Udbuddet omfatter levering af elektroniske låse, et IT-system bestående af et administrationssystem og en app til den adgangsgivende enhed, samt servicering og hosting af IT-systemet. Ordregiver står selv for opsætning, montering og nedtagning af låseenhederne. Låsesystemet skal give ordregivers medarbejdere og samarbejdspartnere en sikker adgang, oplåsning og låsning af indgangsdøren og opgangsdøren, primært hjemme hos de borgere, som får bevilget ydelsen fra kommunen enten direkte som et tryghedsforanstaltende tiltag, eller indirekte i forbindelse med visitering af nødkald. Den forventede omsætningen er estimeret til 5.500.000 kr. over kontraktperioden inkl. forlængelser og den samlede maksimumsværdi er forventede omsætning + 20 % jf. udbudsbetingelserne pkt. 3.2 Omfang af kontrakten. Ordregiver er forpligtet til at anvende den indgåede kontrakt til at dække sit forbrug af de produkter, der er omfattet af aftalen Det er dog frivilligt for ordregiver at anvende den indgåede kontrakt på indkøb af tilpasningsdele. Ordregiver er samtidig berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2 og kan derfor indkøbe af op til 20 % af sit samlede forbrug ved andre leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 4 x op til 12 måneder på uændrede vilkår. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden.

De enkelte deltagende kommuner kan benytte optionen individuelt, uden at dette påvirker kontraktvilkårene.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år, må tilbudsgiver ikke have haft en negativ egenkapital i de regnskaber, som er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal ikke havde en negativ egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor. Tilbudsgiver skal også oplyse sin soliditetsgrad for de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år eller ikke har afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere samme krav til soliditetsgraden i henholdsvis seneste regnskabsår eller sidste kvartal.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers egenkapital: Tilbudsgiver må ikke have haft en negativ egenkapital i tilbudsgivers seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år, må tilbudsgiver ikke have haft en negativ egenkapital i de regnskaber, som er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal ikke havde en negativ egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

Tilbudsgivers soliditetsgrad: Tilbudsgiver skal kunne påvise, at den har haft en soliditetsgrad på mindst 25 % i gennemsnit de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år eller ikke har afsluttet noget regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere samme krav til soliditetsgraden i henholdsvis seneste regnskabsår eller sidste kvartal.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencer: Tilbudsgiver skal have 3 sammenlignelige referencer for opgaver, der er igangværende eller afsluttet indenfor de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering og servicering af et låsesystem med minimum 600 låseenheder, og hvor IT-systemet er hosted af tilbudsgiver.

Referencelisten skal indeholde: referencen, kontaktperson med navn og telefonnummer, perioden samt antallet af låseenheder.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Vilkårene for kontrakten fremgår af nærværende udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser samt tilhørerende bilag og udkast til kontrakten samt tilhørerende bilag. Den vindende leverandør skal før indgåelse af kontrakt fremlægge dokumentation for de oplysninger som er afgivet i Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. I forbindelse med opfyldelse af kontrakten, modtager leverandøren personoplysninger, som leverandøren bliver databehandler for. Der indgås derfor databehandleraftale mellem parterne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/10/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/10/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7. Før beslutning om tildeling af kontrakten vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation: Gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Ordregiver kontrollerer tilbudsgivers oplysninger i ESPDet vedrørende egenkapital og soliditetsgrad ved gennemgang af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter. Hvis tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsregnskaber eller har gyldig grund til ikke at oplyse de krævede informationer, skal tilbudsgiver endeligt dokumentere egenkapital og soliditetsgrad på anden passende måde, jf. Udbudslovens § 154, stk. 2. Referencelisten fra ESPDet betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2021

Send til en kollega

0.078