23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 178-463785
Offentliggjort
14.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.10.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Brøndby Kommune

Parallelopdrag vedrørende Fremtidens Brøndby Strand


Brøndby Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune
CVR-nummer: 65113015
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Elisabeth Lihn Wolff
E-mail: eliwo@brondby.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.brondby.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wgbqlskmhz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
//txtmark end-->
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Parallelopdrag vedrørende Fremtidens Brøndby Strand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Brøndby Kommune har igangsat en strategisk byudviklingsproces vedrørende udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand. Brøndby Kommune ønsker med gennemførelsen af et parallelopdrag med tre udvalgte tværfaglige teams at få tre forslag til, hvordan det politisk vedtagne program kan omsættes til en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand og efterfølgende realiseres. De tre tværfaglige teams - som udvælges ved nærværende udbud - skal deltage i en proces, hvor borgere og interessenter i første del af parallelopdraget inviteres ind i maskinrummet for at kommentere på forslag og idéer til udviklingsplanen. Hvert team modtager et fast honorar på 500.000 DKK og der uddeles en supplerende bonus på 250.000 DKK til det bedste forslag til udviklingsplan. Der vil i medfør af udbuddet blive indgået tre identiske, parallelle delkontrakter med de tre tværfaglige teams. Der er knyttet en option på tilkøb af yderligere bistand til en maksimal værdi af 1.000.000 DKK til udbuddet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 750 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 1 - Parallelopdrag vedrørende Fremtidens Brøndby Strand

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed - IA01
71410000 Byplanlægning - IA01
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur - IA01
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom - IA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Brøndby Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Brøndby Kommune har igangsat en strategisk byudviklingsproces vedrørende udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand. Brøndby Kommune ønsker med gennemførelsen af et parallelopdrag med tre udvalgte tværfaglige teams at få tre forslag til, hvordan det politisk vedtagne program kan omsættes til en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand og efterfølgende realiseres.

Brøndby Kommune har udarbejdet følgende proces for parallelopdraget:

- Opstartsmøde den 10. november 2021, hvor alle deltagere møder hinanden og har mulighed for at stille spørgsmål til programmet. Opstartsmødet afsluttes med en besigtigelse af bydelen.

- Workshop den 15. december 2021, hvor de første idéer og forslag præsenteres og drøftes med et udvalg af borgere, politikere og interessenter.

- Dialogmøde den 3. februar 2022, hvor holdene på tre særskilte møder præsenterer status på arbejdet som grundlag for dialog.

- Præsentation af de endelige forslag til udviklingsplan den 14. marts 2022 for bedømmelsesudvalget

- Evaluering den 25. april 2022 hvor bedømmelsesudvalget fremlægger en dommerbetænkning og udpeger det bedste forslag til udviklingsplan

- Borgermøde om og udstilling af forslagene til udviklingsplan den 5. maj 2022

Formålet med parallelopdraget er at skabe det bedst mulige grundlag for Brøndby Kommunes efterfølgende udarbejdelse af den endelige udviklingsplan for området samt stillingtagen til det formelle plangrundlag og kommende salgsvilkår for udvalgte dele af området.

Hvert team modtager et fast honorar på 500.000 DKK og der uddeles en supplerende bonus på 250.000 DKK til det bedste forslag til udviklingsplan. Der vil i medfør af udbuddet blive indgået tre identiske, parallelle delkontrakter med de tre tværfaglige teams. Der er knyttet en option på tilkøb af yderligere bistand til en maksimal værdi af 1.000.000 DKK til udbuddet. Ordregiver kan vælge at udnytte optionen sådan, at optionen alene udnyttes for én delkontrakt eller sådan at optionen på op til 1.000.000 DKK fordeles mellem flere delkontrakter. Optionen kan ikke anvendes til sin fulde værdi for hver enkelt delkontrakt.

I forhold til underkriteriet "Pris" konkurreres der alene på timepriserne for de enkelte rådgiverkategorier, der er anført i tilbudslisten. Timepriserne er alene relevante, såfremt Ordregiver måtte vælge at udnytte en option om tilkøb af yderligere rådgivningsbistand i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan.

For den del af delkontrakten, der vedrører udarbejdelse af forslag til udviklingsplan i parallelopdragsprocessen, modtager de 3 vindende tilbudsgivere hver et fast honorar på 500.000 DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten kan forlænges i tilfælde af, at ordregiver udnytter optionen. Optionen indebærer, at ordregiver kan tilkøbe yderligere rådgivningsbistand i forbindelse med udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. Ordregiver skal senest 31.12.22 have meddelt leverandøren, om ordregiver ønsker at udnytte optionen. Ønsker Ordregiver at udnytte Optionen, gælder der samme vilkår som i delkontrakten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til opgaven knytter sig en option, som giver Brøndby Kommune mulighed for at inddrage de tre udvalgte, tværfaglige teams i større eller mindre grad ved Brøndby Kommunes udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. Optionen indebærer, at Brøndby Kommune efterfølgende kan tilkøbe ekstra rådgivningsbistand fra enkelte udvalgte nøglemedarbejdere på tværs af de tværfaglige teams.

Derfor anmodes de tværfaglige teams om at byde ind med timepriser på de tilknyttede nøglemedarbejdere, fordelt på 7 rådgiverkategorier.

Det er ordregivers skøn, at timeantallet for de angivne rådgiverkategorier vil fordele sig som følger, såfremt optionen benyttes:

Rådgiverkategori 7 60 timer

Rådgiverkategori 6 300 timer

Rådgiverkategori 5 240 timer

Rådgiverkategori 4 240 timer

Rådgiverkategori 3 180 timer

Rådgiverkategori 2 120 timer

Rådgiverkategori 1 60 timer

Ordregiver er dog ikke bundet af det angivne antal timer for de enkelte rådgiverkategorier 1-7, såfremt det måtte vise sig, at en anden fordeling af timerne er nødvendig for færdiggørelse af Den Endelige Udviklingsplan. Leverandøren er dermed ikke berettiget til erstatning eller kompensation, hvis Ordregivers behov for timer afviger fra det oplyste. Dette gælder både, hvis fordelingen mellem rådgiverkategorierne 1-7 afviger fra det oplyste, og/eller hvis det samlede timeantal i øvrigt afviger fra det oplyste, jf. delkontraktens afsnit 22.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2 - Parallelopdrag vedrørende Fremtidens Brøndby Strand

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed - IA01
71410000 Byplanlægning - IA01
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur - IA01
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom - IA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Brøndby Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Brøndby Kommune har igangsat en strategisk byudviklingsproces vedrørende udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand. Brøndby Kommune ønsker med gennemførelsen af et parallelopdrag med tre udvalgte tværfaglige teams at få tre forslag til, hvordan det politisk vedtagne program kan omsættes til en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand og efterfølgende realiseres.

Brøndby Kommune har udarbejdet følgende proces for parallelopdraget:

- Opstartsmøde den 10. november 2021, hvor alle deltagere møder hinanden og har mulighed for at stille spørgsmål til programmet. Opstartsmødet afsluttes med en besigtigelse af bydelen.

- Workshop den 15. december 2021, hvor de første idéer og forslag præsenteres og drøftes med et udvalg af borgere, politikere og interessenter.

- Dialogmøde den 3. februar 2022, hvor holdene på tre særskilte møder præsenterer status på arbejdet som grundlag for dialog.

- Præsentation af de endelige forslag til udviklingsplan den 14. marts 2022 for bedømmelsesudvalget

- Evaluering den 25. april 2022 hvor bedømmelsesudvalget fremlægger en dommerbetænkning og udpeger det bedste forslag til udviklingsplan

- Borgermøde om og udstilling af forslagene til udviklingsplan den 5. maj 2022

Formålet med parallelopdraget er at skabe det bedst mulige grundlag for Brøndby Kommunes efterfølgende udarbejdelse af den endelige udviklingsplan for området samt stillingtagen til det formelle plangrundlag og kommende salgsvilkår for udvalgte dele af området.

Hvert team modtager et fast honorar på 500.000 DKK og der uddeles en supplerende bonus på 250.000 DKK til det bedste forslag til udviklingsplan. Der vil i medfør af udbuddet blive indgået tre identiske, parallelle delkontrakter med de tre tværfaglige teams. Der er knyttet en option på tilkøb af yderligere bistand til en maksimal værdi af 1.000.000 DKK til udbuddet. Ordregiver kan vælge at udnytte optionen sådan, at optionen alene udnyttes for én delkontrakt eller sådan at optionen på op til 1.000.000 DKK fordeles mellem flere delkontrakter. Optionen kan ikke anvendes til sin fulde værdi for hver enkelt delkontrakt.

I forhold til underkriteriet "Pris" konkurreres der alene på timepriserne for de enkelte rådgiverkategorier, der er anført i tilbudslisten. Timepriserne er alene relevante, såfremt Ordregiver måtte vælge at udnytte en option om tilkøb af yderligere rådgivningsbistand i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan.

For den del af delkontrakten, der vedrører udarbejdelse af forslag til udviklingsplan i parallelopdragsprocessen, modtager de 3 vindende tilbudsgivere hver et fast honorar på 500.000 DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ordregiver vil med underkriteriet "KVALITET" lægge vægt på følgende tre delkriterier, der ved evalueringen vægter ligeligt: 1) Kompetencer, 2) Organisation og 3) Motivation. / Vægtning: 90 %
Pris - Vægtning: 10 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten kan forlænges i tilfælde af, at ordregiver udnytter optionen. Optionen indebærer, at ordregiver kan tilkøbe yderligere rådgivningsbistand i forbindelse med udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. Ordregiver skal senest 31.12.22 have meddelt leverandøren, om ordregiver ønsker at udnytte optionen. Ønsker Ordregiver at udnytte Optionen, gælder der samme vilkår som i delkontrakten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til opgaven knytter sig en option, som giver Brøndby Kommune mulighed for at inddrage de tre udvalgte, tværfaglige teams i større eller mindre grad ved Brøndby Kommunes udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. Optionen indebærer, at Brøndby Kommune efterfølgende kan tilkøbe ekstra rådgivningsbistand fra enkelte udvalgte nøglemedarbejdere på tværs af de tværfaglige teams.

Derfor anmodes de tværfaglige teams om at byde ind med timepriser på de tilknyttede nøglemedarbejdere, fordelt på 7 rådgiverkategorier.

Det er ordregivers skøn, at timeantallet for de angivne rådgiverkategorier vil fordele sig som følger, såfremt optionen benyttes:

Rådgiverkategori 7 60 timer

Rådgiverkategori 6 300 timer

Rådgiverkategori 5 240 timer

Rådgiverkategori 4 240 timer

Rådgiverkategori 3 180 timer

Rådgiverkategori 2 120 timer

Rådgiverkategori 1 60 timer

Ordregiver er dog ikke bundet af det angivne antal timer for de enkelte rådgiverkategorier 1-7, såfremt det måtte vise sig, at en anden fordeling af timerne er nødvendig for færdiggørelse af Den Endelige Udviklingsplan. Leverandøren er dermed ikke berettiget til erstatning eller kompensation, hvis Ordregivers behov for timer afviger fra det oplyste. Dette gælder både, hvis fordelingen mellem rådgiverkategorierne 1-7 afviger fra det oplyste, og/eller hvis det samlede timeantal i øvrigt afviger fra det oplyste, jf. delkontraktens afsnit 22.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 3 - Parallelopdrag vedrørende Fremtidens Brøndby Strand

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed - IA01
71410000 Byplanlægning - IA01
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur - IA01
70000000 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom - IA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Brøndby Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Brøndby Kommune har igangsat en strategisk byudviklingsproces vedrørende udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand. Brøndby Kommune ønsker med gennemførelsen af et parallelopdrag med tre udvalgte tværfaglige teams at få tre forslag til, hvordan det politisk vedtagne program kan omsættes til en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand og efterfølgende realiseres.

Brøndby Kommune har udarbejdet følgende proces for parallelopdraget:

- Opstartsmøde den 10. november 2021, hvor alle deltagere møder hinanden og har mulighed for at stille spørgsmål til programmet. Opstartsmødet afsluttes med en besigtigelse af bydelen.

- Workshop den 15. december 2021, hvor de første idéer og forslag præsenteres og drøftes med et udvalg af borgere, politikere og interessenter.

- Dialogmøde den 3. februar 2022, hvor holdene på tre særskilte møder præsenterer status på arbejdet som grundlag for dialog.

- Præsentation af de endelige forslag til udviklingsplan den 14. marts 2022 for bedømmelsesudvalget

- Evaluering den 25. april 2022 hvor bedømmelsesudvalget fremlægger en dommerbetænkning og udpeger det bedste forslag til udviklingsplan

- Borgermøde om og udstilling af forslagene til udviklingsplan den 5. maj 2022

Formålet med parallelopdraget er at skabe det bedst mulige grundlag for Brøndby Kommunes efterfølgende udarbejdelse af den endelige udviklingsplan for området samt stillingtagen til det formelle plangrundlag og kommende salgsvilkår for udvalgte dele af området.

Hvert team modtager et fast honorar på 500.000 DKK og der uddeles en supplerende bonus på 250.000 DKK til det bedste forslag til udviklingsplan. Der vil i medfør af udbuddet blive indgået tre identiske, parallelle delkontrakter med de tre tværfaglige teams. Der er knyttet en option på tilkøb af yderligere bistand til en maksimal værdi af 1.000.000 DKK til udbuddet. Ordregiver kan vælge at udnytte optionen sådan, at optionen alene udnyttes for én delkontrakt eller sådan at optionen på op til 1.000.000 DKK fordeles mellem flere delkontrakter. Optionen kan ikke anvendes til sin fulde værdi for hver enkelt delkontrakt.

I forhold til underkriteriet "Pris" konkurreres der alene på timepriserne for de enkelte rådgiverkategorier, der er anført i tilbudslisten. Timepriserne er alene relevante, såfremt Ordregiver måtte vælge at udnytte en option om tilkøb af yderligere rådgivningsbistand i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan.

For den del af delkontrakten, der vedrører udarbejdelse af forslag til udviklingsplan i parallelopdragsprocessen, modtager de 3 vindende tilbudsgivere hver et fast honorar på 500.000 DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ordregiver vil med underkriteriet "KVALITET" lægge vægt på følgende tre delkriterier, der ved evalueringen vægter ligeligt: 1) Kompetencer, 2) Organisation og 3) Motivation. / Vægtning: 90 %
Pris - Vægtning: 10 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delkontrakten kan forlænges i tilfælde af, at ordregiver udnytter optionen. Optionen indebærer, at ordregiver kan tilkøbe yderligere rådgivningsbistand i forbindelse med udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. Ordregiver skal senest 31.12.22 have meddelt leverandøren, om ordregiver ønsker at udnytte optionen. Ønsker Ordregiver at udnytte Optionen, gælder der samme vilkår som i delkontrakten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Til opgaven knytter sig en option, som giver Brøndby Kommune mulighed for at inddrage de tre udvalgte, tværfaglige teams i større eller mindre grad ved Brøndby Kommunes udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. Optionen indebærer, at Brøndby Kommune efterfølgende kan tilkøbe ekstra rådgivningsbistand fra enkelte udvalgte nøglemedarbejdere på tværs af de tværfaglige teams.

Derfor anmodes de tværfaglige teams om at byde ind med timepriser på de tilknyttede nøglemedarbejdere, fordelt på 7 rådgiverkategorier.

Det er ordregivers skøn, at timeantallet for de angivne rådgiverkategorier vil fordele sig som følger, såfremt optionen benyttes:

Rådgiverkategori 7 60 timer

Rådgiverkategori 6 300 timer

Rådgiverkategori 5 240 timer

Rådgiverkategori 4 240 timer

Rådgiverkategori 3 180 timer

Rådgiverkategori 2 120 timer

Rådgiverkategori 1 60 timer

Ordregiver er dog ikke bundet af det angivne antal timer for de enkelte rådgiverkategorier 1-7, såfremt det måtte vise sig, at en anden fordeling af timerne er nødvendig for færdiggørelse af Den Endelige Udviklingsplan. Leverandøren er dermed ikke berettiget til erstatning eller kompensation, hvis Ordregivers behov for timer afviger fra det oplyste. Dette gælder både, hvis fordelingen mellem rådgiverkategorierne 1-7 afviger fra det oplyste, og/eller hvis det samlede timeantal i øvrigt afviger fra det oplyste, jf. delkontraktens afsnit 22.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysning om, hvorvidt tilbudsgiver er registreret i CVR-registret eller RUT-registret.

Det er et krav, at tilbudsgiver, såfremt tilbudsgiver er dansk, er registreret i CVR-registeret. Er tilbudsgiver udenlandsk, skal tilbudsgiver være registreret i sit hjemlands handelsregister.

Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, skal tilbudsgiver registreres i RUT-registret senest samtidig med, at levering af ydelserne under kontrakten påbegyndes, jf. lovgivningen om RUT-registret.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysning om følgende:

1) Tilbudsgivers årsomsætning i det senest afsluttede, disponible regnskabsår.

2) Tilbudsgivers egenkapital i det senest afsluttede, disponible regnskabsår.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Hvis tilbudsgiver ikke kan give fyldestgørende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'-et.

Dokumentation: De tilbudsgivere, der står til at få tildelt Delkontrakterne, skal – enten ved afgivelsen af tilbud eller ved efterfølgende anmodning – fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte delkontrakt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) En positiv årsomsætning i det senest afsluttede, disponible regnskabsår.

2) En positiv egenkapital i det senest afsluttede, disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

- Tilbudsgiver skal inden for de seneste 5 år (regnet fra tilbudsfristen) have udført mindst én tilsvarende opgave, se herunder.

Med "tilsvarende opgave" forstås:

(i) Udarbejdelse af en helhedsplan, masterplan eller udviklingsplan og/eller deltagelse i konkurrence eller parallelopdrag for bymidter og/eller bydele beliggende i byer eller bydele, der har et indbyggertal på minimum 10.000 indbyggere, og

(ii) udarbejdelse af et byrumsprojekt i eksisterende by.

Det er ikke et krav, at tilbudsgiver har udført ovennævnte opgave, jf. pkt. (i) og pkt. (ii), i samme referenceopgave. Det er alene et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført hver af de to opgaver, jf. pkt. (i) og pkt. (ii), én gang. Mindstekravet kan således opfyldes ved, at der vedlægges to referencer, hvor den ene reference vedrører pkt. (i), og den anden reference vedrører pkt. (ii). Referencerne bør derfor indeholde en uddybende beskrivelse af projektet og tilbudsgivers rolle. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ordregiver/bygherre

- Projektets karakter, herunder placering og størrelse af projektet samt indbyggertal (gælder for referencer vedrørende helhedsplaner/masterplaner/udviklingsplaner)

- Tilbudsgivers rolle og ydelser i projektet

- Rådgiverhonorar

- Tidspunktet for udførelsen af opgaven.

Bemærk: Tilbudsgiver opfordres til maksimalt at fremsende 5 referencer. Hver reference bør ikke fylde mere end én A4-side. Vedlægges der mere end 5 referencer, vil alene de første 5 angivne referencer blive tillagt vægt ved vurderingen af tilbudsgivers egnethed. Angivelse af mere end 5 referencer vil ikke medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt.

Angivelse af referencerne kan ske i ESPD'et, idet Ordregiver dog vil acceptere, at referencerne vedlægges som bilag til ESPD'et. I så fald bør det tydeliggøres i ESPD'et, at referencerne er vedlagt som bilag, ligesom det bør tydeliggøres i bilaget, hvilken reference der er nr. 1, nr. 2, osv.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers faglige og tekniske kapacitet.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte delkontrakt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 5 år (regnet fra tilbudsfristen) have udført mindst én tilsvarende opgave.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Delkontrakterne indeholder bods- og bonusbestemmelser, der er nærmere beskrevet i delkontrakternes pkt. 6.2, 4.10 og 15.2. Leverandøren kan ikke opsige Delkontrakten.

Honoraret for Ydelserne forfalder i to rater á hver 250.000 kr. ekskl. moms. Første rate faktureres efter workshoppen (uge 50, 2021). Anden rate faktureres efter det afsluttende borgermøde (uge 18, 2022). Fakturering skal ske elektronisk.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære ordregivers åbning af de indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde ESPD’ets Del III A-B (”Obligatoriske udelukkelsesgrunde”) og Del III, afsnit C (”Frivillige udelukkelsesgrunde”):

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte del-kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i ud-budslovens § 137, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte delkontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De tilbudsgivere (samtlige konsortiemedlemmer), der står til at blive tildelt Del-kontrakterne, skal – enten ved afgivelsen af tilbud eller ved efterfølgende anmodning – fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. april 2021.

Ordregiver yder ikke vederlag for tilbudsgivernes deltagelse i udbudsprocessen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og ud-budslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt under-rette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2021

Send til en kollega

0.109