23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-454964
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.09.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1a71fe99-5ed0-4175-bf7d-2479ac8408c3/homepage

Udbyder

Norlys Holding A/S

Levering af lavspændingskabler 1 kV


Norlys Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norlys Holding A/S
CVR-nummer: 25482190
Postadresse: Tietgensvej 4
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://n1.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 Randers A/S
CVR-nummer: 29312435
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://n1.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1a71fe99-5ed0-4175-bf7d-2479ac8408c3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1a71fe99-5ed0-4175-bf7d-2479ac8408c3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1a71fe99-5ed0-4175-bf7d-2479ac8408c3/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af lavspændingskabler 1 kV

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver har behov for anskaffelse af lavspændingskabler 1 kV til hele forsyningsområdet.

Norlys Holding A/S udbyder Aftalen på vegne af:

- Norlys Holding A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg, CVR-nr. 25 48 21 90

- N1 A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N., CVR-nr. 25 15 41 50

- N1 Randers A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N., CVR-nr. 29 31 24 35

Ovenstående selskaber er tillige Part på Rammeaftalen. De tre ordregivende enheder kan hver især trække på Rammeaftalen efter behov. Norlys Holding A/S er den ansvalige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, men Rammeaftale indgås af alle Parter. Fra aftalestart vil det primært være Norlys Holding A/S og N1 A/S, der trækker på aftalen. N1 Randers A/S’ træk på aftalen vil udgøre en mindre del af det samlede behov. Grundet planlagte system- og organisationsændringer i løbet af aftaleperioden, forventes det, at det på sigt primært vil være Norlys Holding A/S, der vil foretage træk på aftalen på vegne af alle Parter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321200 Lav- og middelspændingskabel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker levering af lavspændingskabler 1 kV til hele forsyningsområdet. Aftalen indgås som en rammeaftale med én leverandør.

Krav til kabeltyperne er nærmere beskrevet i bilag B, kravspecifikation.

Der estimeres med en samlet volumen for 2022 på: ca. 348.000 meter

Fordeling af typer og størrelse af ovenstående forbrug fremgår af Bilag C, Tilbudsliste. Estimatet er Ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimatet er ikke bindende for Ordregiver.

Det estimeres endvidere at forbruget for 2023 og 2024 samt optionsperioderne stiger med 15-20% pr. år.

Det estimeres med en samlet aftalesum for hele aftaleperioden inkl. option på ca. 120 mio. kr.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/07/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Norlys kan som option beslutte at forlænge Aftalen på uændret vilkår op til 2 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 5 leverandører. Hvis flere end 5 leverandører opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der har de mest sammenlignelige og relevante referencer for den udbudte opgave.

I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge positiv vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der indeholder flest af de udbudte typer af kabler til forsyningsvirksomheder

- Levering af 150 og 240 mm2 PE kappe beregnet til nedgravning eller nedpløjning

- Antal meter leverede kabler af de udbudte typer af kabler til forsyningsvirksomheder

Ansøger kan maksimalt angive seks (6) referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seks (6) nyeste angivne referencer i anmodningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et oplyse egenkapital og soliditetsgrad for hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det et mindste krav at:

- Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Ansøger har en soliditetsgrad på minimum 20 % i hvert af de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes oplyse følgende pr. reference i ESPD'et:

- Modtager af leverancen herunder oplysninger om virksomhedstype.

- Beskrivelse af leverancen, omfang og typer samt antal meter leveret. Eksempelvis oplysninger om leverancen udført i henhold til en rammeaftale eller en enkeltstående levering samt ca. økonomisk omfang af leverancen.

- Angivelse af årstal eller periode for udførelsen af leverancen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst tre (3) sammenlignelige referencer inden for de seneste tre (3) år.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i prækvalifikationen gennemføres elektronisk via Ethics ved udfyldelse af ESPD’et. Ansøger skal registrere sig i Ethics og udfylde ESPD’et.

ESPD'et er et foreløbigt bevis for at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 5 jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 samt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelses § 10. Ansøger skal oplyse virksomhedens navn, CVR nr., postadresse og kontaktperson.

Krav til ESPD dokumentation fremgår af udbudsbetingelserne. Ordregiver indhenter dokumentation jf. prækvalifikationsmaterialets for udelukkelse og egnethed i umiddelbar forlængelse af prækvalifikationen.

Ordregiver forbeholder sig retten, til at tildele rammeaftalerne på baggrund af det foreløbige tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.11