23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-454959
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
05.10.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://rib-software.dk/

Udbyder

Frederiksberg Fjernvarme A/S

Varmepumpeanlæg på nyt vandværk


Frederiksberg Fjernvarme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Fjernvarme A/S
CVR-nummer: 10157056
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 38
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christa Krell-Jørgensen
E-mail: CHKJ@cowi.com
Telefon: +45 56408171
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frb-forsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Varmepumpeanlæg på nyt vandværk

 

Sagsnr.: VP315572
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42511110 Varmepumper
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakt om indkøb, projektering, levering, montage inklusive opstart og indkøring af et komplet varmepumpeanlæg, inkl. tilhørende elinstallationer samt bygningsel-installationer (lys mv.)

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511110 Varmepumper
42533000 Dele til varmepumper
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
45232142 Opførelse af varmepumpestation
45231112 Installation af rørsystem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg C

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen vedrører færdigprojektering, indkøb, levering, montage inklusive opstart og indkøring af et komplet varmepumpeanlæg, inkl. tilhørende elinstallationer samt bygningsel-installationer (lys mv.). Varmepumpeanlægget baseres på vandkølede varme-pumper med afsætning til fjernvarmenettet. Anlægget afkøler drikkevand.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Effektivitet af varmepumpe / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis ordregiver modtager flere end tre (3) egnede ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse.

Ved udvælgelsen lægges der vægt på ansøgers tekniske og faglige formåen. Der vil blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der har beskrevet den mest relevante erfaring i henhold til den udbudte opgave ift. projektering, indkøb, levering, montage inkl. opstart og indkøring af et komplet varmepumpeanlæg.

Ordregiver vil i den forbindelse vurdere følgende positivt:

› at ansøger har velbeskrevet og relevante referencer med projektering og udførelse af varmepumpeanlæg baseret på indirekte køling af vand ned til 6°C og afsætning af varmen som fjernvarme op til 70-75°C. (Med indirekte køling af vand menes køling ved hjælp af vandfyldt mellemkreds (ej glykol) således, at der ikke er mulighed for direkte kontakt mellem ammoniak og drikkevandet. Derudover menes vandbaserede varmepumpeanlæg med en køleydelse på min. 4,6 MW og en varmeydelse på min. 6,3 MW leveret som fjernvarme ved 70-75°C).

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højere end antallet af referencer.

Såfremt en prækvalificeret virksomhed – i rimelig tid efter modtagelse af opfordringen til at afgive tilbud – alligevel ikke ønsker at afgive tilbud, forbeholder Ordregiver sig ret til at invitere den næste konditionsmæssige ansøger på listen til at afgive tilbud sammen med de øvrige prækvalificerede virksomheder, såfremt dette findes nødvendigt under hensyn til konkurrencen. Ordregiver vil i så fald vurdere behovet for en samtidig udsættelse af tilbudsfristen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det samlede, komplette udbudsmateriale findes på RIB-Software under TN452639A

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver vil i udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten.

For at vurdere om det er opfyldt, skal ansøger oplyse følgende:

› Ansøgers egenkapital for hvert af de 2 seneste regnskabsår

› Ansøgers soliditetskrav for hvert af de 2 seneste regnskabsår

› Ansøgers nettoomsætning for hvert af de 2 seneste regnskabsår

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

BEMÆRK, at det er et mindstekrav at;

› Ansøgers egenkapital for hvert af de seneste 2 år har været positiv.

› Ansøgers soliditetsgrad for de seneste 2 regnskabsår udgør mindst 10 pct./år.

› Ansøgers nettoomsætning de seneste 2 regnskabsår har udgjort minimum 60 mio. kr./år.

Ordregiver vil indhente dokumentation for ansøgerens erklæring om den økonomiske og finansielle formåen hos de tre ansøgere, som prækvalificeres. Dokumentation skal anføres i ESPD'et.

Den dokumentation, der skal fremsendes, når Ordregiver anmoder herom, kan være ansøgers/tilbudsgivers revisorpåtegnede årsrapporter eller uddrag heraf.

Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige tekniske og faglige kapacitet til at løfte kontrakten.

Til brug herfor skal ansøgeren udfylde ESPD´et med følgende oplysninger:

› En beskrivelse af ansøgers referencer indenfor projektering, indkøb, levering, montering og opførelse af varmepumpeanlæg, inkl. opstart og indkøring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

BEMÆRK, at det er et mindstekrav at;

› Ansøger fremlægger mindst 3 referencer for lignende gennemførte projekter/arbejder med levering, montering og opførelse (inkl. elinstallation, opstart og indkøring) af komplet varmepumpeanlæg, baseret på vandafkølede pumper.

Referencerne skal være afsluttede projekter indenfor de seneste 5 år.

Referencerne bør indeholde opgavenavn, ordregiver, kort beskrivelse af leverancen herunder de konkrete ydelser, entrepriseformen opgaven blev udført i, periode for opgavens gennemførelse, beløb samt oplysninger om evt. underrådgivere/underleverandører. Ordregiver forbeholder sig ret til at rette henvendelse til ordregiver nævnt i referencerne for verifikation af oplysningerne. Hver reference bør maksimalt fylde 2 A4-sider.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

En ansøger, som befinder sig i en af udelukkelsesgrundene nævnt i udbudslovens §§ 135-137, vil blive udelukket, medmindre § 138 er gældende.

 

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Sikkerhedsstillelse og garanti iht. til AB18 med enkelte modifikationer, jf. udkast til entreprisekontrakten.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til AB18 og udkast til entreprisekontrakten.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Hvis ansøger anmoder om deltagelse alene, men baserer sig på andres kapacitet f.eks. underleverandører eller koncernforbundne selskaber, skal der udover ansøgers egen ESPD fremsendes ESPD for hver af de virksomheder, som ansøger baserer sig på. Det er et krav at dennes ESPD underskrives af virksomheden.

Hvis ansøger består af en sammenslutning af virksomheder, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbudsprocessen sammen, skal der udfyldes et særskilt ESPD for hver af de deltagende virksomheder. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig aktør, der tegner alle ansøgere.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Udbudsmaterialet indeholder krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Voldgiftsnævnet - Byggeri og Anlæg
Postadresse: Vesterbrogade 2 B, 3. sal
By: København V
Postnummer: 1620
Land: Danmark
E-mail: voldgift@voldgift.dk
Telefon: +45 33133700
Internetadresse: https://www.voldgift.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20.000 kr.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidendeom, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.079