23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-454194
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.10.2021 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cce92fe5-0fbc-4c56-a0cc-9b4502abe52f/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Rådgiverudbud – Ny vej mellem Viborgvej og Søftenvej


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
E-mail: vhp@aarhus.dk
Telefon: +45 41855831
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cce92fe5-0fbc-4c56-a0cc-9b4502abe52f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cce92fe5-0fbc-4c56-a0cc-9b4502abe52f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cce92fe5-0fbc-4c56-a0cc-9b4502abe52f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgiverudbud – Ny vej mellem Viborgvej og Søftenvej

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter teknisk rådgivning i forbindelse med anlægsarbejdet vedr. ny vej mellem Viborgvej og Søftenvej i Aarhus Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71322500 Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Teknisk rådgivning i forbindelse med projekterings- og anlægsarbejdet vedr. Ny vej mellem Viborgvej og Søftenvej i Aarhus Kommune.

Opgaven omfatter hhv. udarbejdelse af dispositionsforslag (skitseprojekt) samt udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering (VVM-redegørelse) for to ligestillede linjeføringsforslag.

Som option omfatter opgaven efter godkendt VVM, udarbejdelse af udbudsprojekt (detailprojekt) for det linjeføringsforslag som vælges samt byggeledelse, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinering under anlægsarbejdet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Som option omfatter opgaven efter godkendt VVM, udarbejdelse af udbudsprojekt (detailprojekt) for det linjeføringsforslag som vælges samt byggeledelse, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinering under anlægsarbejdet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

• Omsætning

• Egenkapital

• Soliditetsgrad

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som

• Har en omsætning på minimum 40 mio. danske kr. ekskl. moms i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

• Har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

• Har en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

• I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Referencelisten skal indeholde beskrivelser af de 6 betydeligste sammenlignelige referencer. Det bedes for hver reference angivet:

- Hvilke ydelser leverancen dækker, herunder om virksomheden har løst alle dele af opgaven selv, eller om den har anvendt underrådgivere, og i så fald, omfanget heraf

- Tidspunktet for udførelse af referencerne

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse

- Omsætning for referencen.

Med sammenlignelig reference forstås opgaver, der i sin karakter (indhold, omfang) er sammenlignelig med den nærværende udbudte opgave. Dette betyder, at tilbudsgiver skal have erfaring med:

• udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering (VVM)

• landskabsvurdering

• støjberegning

• almen vejprojektering

• kapacitetsberegning

• klimatilpasning

• brokonstruktioner

• visualisering af vejanlæg i 3D

• koordinering af trafikforhold

• vejafvanding

• ledningskoordinering

• projektering af vejbelysningsanlæg

• spunsarbejde

• forurenet jord

• blød bund

• dimensionering af vejbelægning

• arbejde nær eksisterende bygninger

• byggeledelse / tilsyn

• metodisk arbejde med en bæredygtighedsvurderingsordning fx VejLCA

De angivne referencer skal omfatte opgaver eller dele af opgaver, der dokumenterbart er udført inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen. Såfremt en opgave således er opstartet tidligere end 3 år forud for tilbudsfristen eller varer længere ud i fremtiden end tilbudsfristen, skal det angives i beskrivelsen af referencen hvilke dele af opgaven, der er løst mellem september 2018 og september 2021.

Hvis tilbudsgiver angiver mere end 6 referencer i ESPD, vil Aarhus Kommune i vurderingen af referencerne kun se på de 6 første referencer, der er fremsendt.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå kontrakt med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har minimum 4 referencer, hvor mindst 6 af ovenstående punkter indgår i referencen.

- Det er endvidere et mindstekrav, at alle ovenstående punkter indgår i mindst 1 af de 6 angivne betydeligste sammenlignelige referencer.

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har minimum 2 referencer som indeholder udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering (VVM) på et tilsvarende vejprojekt.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder et CSR-bilag som indeholder en arbejdsklausul, uddannelsesklausul mv.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/10/2021
Tidspunkt: 09:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages.

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Aarhus Kommune uvedkommende. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret eller udleveret.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

— tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

— Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når Aarhus Kommune anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå aftale med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.078