23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 141-375236
Offentliggjort
23.07.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Haderslev Affald A/S

Indsamling af affald i Haderslev Kommune


Haderslev Affald A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Haderslev Affald A/S
CVR-nummer: 32 88 22 50
Postadresse: Fjordagervej 32
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Koksby Hammerich
E-mail: mehh@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/152247871.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indsamling af affald i Haderslev Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indsamling af affald i Haderslev Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 173 630 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Haderslev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelsen omfatter følgende ydelser:

— Indsamling af restaffald og organisk affald

— Udlevering af poser til organisk affald

— Indsamling af genanvendelige materialer

— Styring af lager samt lagerplads til opsamlingsmateriel (sække, poser, beholdere og minicontainere)

— Løbende udbringning/udskiftning og reparation af beholdere

— Ombytning af gule kasser/problemkasser til farligt affald

— Registrering af driftsinformationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på transportpris for ændring af modtageanlæg, der er længere væk end 25 km, og der ikke benyttes omlasteanlæg inden for de 25 km (50 km tur/retur).

- Option på anvendelse af el-biler til tømninger i Haderslev By.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 072-183600
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Indsamling af affald i Haderslev Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Urbaser A/S
CVR-nummer: 32660533
Postadresse: Erhvervsparken 17
By: Gadstrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4621
Land: Danmark
Telefon: +45 56250550
Fax: +45 56250559
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 173 630 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil endvidere i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, blive udelukket fra udbuddet, hvis denne er omfattet af § 137, nr. 1-6.

Vedr. dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne fremlægge egentlig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde. For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel. For udenlandske leverandører skal dokumentationen ske i form af dokumenter eller erklæringer ligestillet med en dansk serviceattest. Tilbudsgiver skal kunne fremlægge godkendte årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiveren i forbindelse med fremsendelse af dokumentation for de i ESPDet indeholdte oplysninger i øvrigt dokumentere, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen hos den støttende enhed. Den støttende virksomhed skal i den forbindelse oplyse, i hvilken grad der stilles økonomisk og finansiel formåen til rådighed, samt hvilken konkret teknisk og faglig formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med kontraktens opfyldelse. Dette betyder, at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, kan stille en begrænset formåen til rådighed, såfremt tilbudsgiveren kan påvise rådighed over den specifikke formåen. I det omfang der alene stilles en begrænset formåen til rådighed, er det alene den begrænsede formåen, som kan indgå i vurderingen af tilbudsgiverens egnethed.

Ovenstående dokumentationskrav gælder også, såfremt tilbudsgiver godtgør sin økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige kapacitet ved henvisning til koncernforbundne selskaber. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal der fremsendes en konsortieerklæring, der erklære, at parterne udgør et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den pågældende kontrakt.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontrakten krævede sikkerhedsstillelse og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i kontrakten krævede sikkerhedsstillelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/07/2021

Send til en kollega

0.125