23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 138-367321
Offentliggjort
20.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

FSB

Udbud af håndværkerydelser - tømrer/snedker området pulje 7 - Tingbjerg


FSB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FSB
CVR-nummer: 10355117
Postadresse: Rådhuspladsen 59, 2. sal
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Johnny Stahl Hansen
E-mail: jsh@fsb.dk
Telefon: +45 33132144
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/158945297.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fsb.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/158945297.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/158945297.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af håndværkerydelser - tømrer/snedker området pulje 7 - Tingbjerg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50800000 Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i Københavns Kommune. Fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13 000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1 000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2021.

Fsb indbyder hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på vort udbud af håndværkerydelser inden for tømrer/snedker området. Udbuddet omfatter 1 delaftale, nemlig Tingbjerg som lidt over 2-årig rammeaftale. Grunden til den korte aftaleperiode er, at fsb ønsker at bringe samtlige 7 delaftaler på dette område ud sammen, ved udløb af de øvrige 6 delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Pulje 7 - Tingbjerg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværkerydelser inden for tømrer/snedker området til ordregivers afdelinger i pulje 7 - Tingbjerg.

Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med 1-2 leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt".

Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser.

Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor:

Estimeret årligt forbrug, estimeret 3-årigt forbrug

Pulje 7: 960 000 DKK, 2,88 mio. DKK

Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid.

Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 1-2 leverandører. En primær og en sekundær leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad

- Årlige omsætning inden for de aktivitetsområde, rammeaftalen vedrører

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum 500 000 DKK

- Tilbudsgivers soliditetsgrad ((egenkapital x 100) / (samlede aktiver)) er minimum 20 % for de seneste 3 disponible regnskabsår

- Tilbudsgivers årlige omsætning inden for det aktivitetsområde, rammeaftalen vedrører, udgør mindst 1 mio. DKK ekskl. moms.

- Tilbudsgiver har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring med dækningssummer på minimum 5 mio. DKK for person- og tingskade.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudslovens § 143:

- Referencer

- Uddannelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse minimum 3 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver inden for de seneste 3 år. Referencerne skal være fra forskellige ordregivere med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de seneste 3 år. Ved forskellige ordregivere skal forstås således, at flere enheder dækket af den samme overordnede ordregiver kun vil tælle som en reference. Eksempler på dette kunne være, at man har udført opgaver på flere forskellige afdelinger og kollegier hos fsb.

- Her vil referencen derfor være fsb - og uanset hvor mange enheder under fsb, man har leveret opgaver for, vil det kun tælle som en reference - nemlig fsb. Et andet eksempel kunne være, at man har leveret opgaver for flere Danske Bank afdelinger. Her vil referencen kun glæde som et firma - nemlig Danske Bank. Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejde/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Med lignende eller tilsvarende er det et krav, at opgaven omfatter renovering og vedligeholdelsesopgaver på en eller flere bygningstyper. Det er ikke et krav, at referenceopgaven er en rammeaftale, men det er et krav, at opgaven har en værdi på mindst 25 000 DKK.

Det personale, tilbudsgiver vil anvende til at opfylde rammeaftalens opgaver skal være uddannede tømrere/snedkere.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2021

Send til en kollega

0.079