23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 136-359392
Offentliggjort
16.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederikshavn Affald A/S

Indkøb af affaldsbeholdere


Frederikshavn Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Affald A/S
CVR-nummer: 30179358
Postadresse: Knivholtvej 15
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
E-mail: jema@forsyningen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.forsyningen.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wpbwojpfpo
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wpbwojpfpo
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af affaldsbeholdere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700 Affaldscontainere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte ydelse vedrører levering af affaldsbeholdere til Frederikshavn Affald. Omfang og vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Der er tale om dels en initial leverance, dels en efterfølgende rammeaftale for supplerende indkøb af beholdere og reservedele.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Levering af todelte 2-hjulede 240 liters affaldsbeholdere og todelte 2-hjulede 360 liters affaldsbeholdere

- Prægning samt påsætning af klistermærker på affaldsbeholderne

- Montering og klargøring

- Levering af miljøkasser 20-25 liter med låg til farligt affald

- Løbende levering af ekstra affaldsbeholdere: Udelte eller todelte 2-hjulede 240 liters affaldsbeholdere, udelte eller todelte 2-hjulede 360 liters affaldsbeholdere, udelte eller todelte 4- hjulede 400 liters og 660 liters affaldsbeholdere, samt udelte 770 liters affaldsbeholdere og plastkasser til miljøfarligt affald (herefter kaldet miljøkasser) samt reservedele til ovennævnte i en op til 4-årig periode.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Udbringning af affaldsbeholdere, samt udbringning af miljøkasser

- Hjemtagning af affaldsbeholder

- Bortskaffelse af hjemtagne beholdere til genanvendelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at gennemføre leverancer som de udbudte. Der skal således oplyses egenkapital og soliditetsgrad (egenkapital/balancesum).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves en egenkapital på mindst 1 mio. DKK DKK og en soliditetsgrad (egenkapital/balancesum) på min. 15 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have tilstrækkelig teknisk og faglig formåen til at gennemføre leverancer og serviceforpligtelser som de udbudte. Der skal således oplyses om tidligere gennemførte leverancer som de udbudte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af referencer fra mindst 2 tilsvarende eller sammenlignelige leverancer.

Med "tilsvarende eller sammenlignelige opgave" forstås kontrakter om levering af et- og to-kammerbeholdere med sammenlignelige kontraktværdier.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Kontrakten indeholder såvel en initial leverancedel som en supplerende leverance af beholdere og reservedele på rammeaftalevilkår. Rammeaftalen løber i 4 år fra afslutningen af den initiale leverance.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/09/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/10/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/09/2021
Tidspunkt: 13:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal give oplysninger om grunde vedrørende straffedomme, grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger samt grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning og urigtige oplysninger. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD, afsnit III; "Udelukkelsesgrunde".

Bemærk: Tilbudsgivere, der er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund i udbudslovens § 135-§136 vil blive udelukket og deres tilbud vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbud fra tilbudsgivere, der er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1-6, ikke komme i betragtning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2021

Send til en kollega

0.078