23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 132-349773
Offentliggjort
12.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

HAB Afd. 5 Sydhavnsvej

Totalentrepriseudbud - renovering af HAB Afd. 5, Haderslev


HAB Afd. 5 Sydhavnsvej

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HAB Afd. 5 Sydhavnsvej
CVR-nummer: 59299514
Postadresse: Varbergvej 63
By: Haderslev
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Janus Kirk Fischer, Kuben Management A/S
E-mail: jf@kubenman.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://hab-bolig.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Totalentrepriseudbud - renovering af HAB Afd. 5, Haderslev

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af totalentreprisekontrakt i forbindelse med helhedsplanrenoveringen af HAB Afd. 5 Sydhavsvej i Haderslev.

Bebyggelsen består af 6 bygninger som er opført fra 1942 – 1948 og består af 88 boliger i etagebyggeri, derudover er der tilknyttet diverse garageanlæg og skure. Projektet vedrører almene boliger og gennemføres med offentlig støtte. Opgaven er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. Projektet har modtaget godkendt skema A og beboergodkendelse. Totalentreprenøren skal verificere det foreliggende projekt og på baggrund af dette udarbejde udførelsesprojekt (hovedprojekt). Bygherren indsender byggeandragende. Totalentreprenøren skal indsende dokumentation for myndighedskrav og sikre endelig ibrugtagningstilladelse. Totalentreprenøren har endvidere ansvar for projekteringsledelse, IKT-ledelse, byggeledelse, AMK P+B, fagtilsyn, opfølgning og som udført materiale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 77 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sydhavnsvej, 6100 Haderslev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Totalentrepriseudbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. udbudslovens § § 61-66. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud og således ikke gennemføre en forhandlingsrunde.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og organisation / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at udvælge 3 ansøger som indbydes til at afgive tilbud. Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver de ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgerens kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der vægt på relevans af ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne:

- Renovering af alment boligbyggeri af tilsvarende karakter og omfang som den udbudte opgave

- Entrepriseopgaver indeholdende sammenlignelige entreprise- og rådgivningsydelser ydelser, herunder:

— Projektering og udførelse, byggeandragende, byggeledelse, opfølgning, arbejdsmiljøkoordinering P+B

— Beboerinddragelse, beboerhåndtering, genhusning

— Miljøsanering

— Arkitekt- og ingeniørrådgivning på sammenlignelige sager.

- For totalentreprenørreferencer; Opgaver indeholdende ovenstående, som er udført i totalentreprise

Referencerne vil blive evalueret ud fra en helhedsvurdering og i forhold til relevans til det udbudte projekt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der fremgår stipulerede ydelser og tillægs/fradragspriser af tilbudslisten i et mindre omfang.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudsprocessen foregår via https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbudsnr: TN304205A

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel kapacitet og tilhørende mindstekrav:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Soliditetsgrad i procent

— Likviditetsgrad i procent

— Samlet omsætning.

Oplysningerne angives i ESPD´en del IV B. Ved konsortier skal mindstekravet til soliditetsgrad og likviditetsgrad opfyldes af hver af konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for det senest afsluttede regnskabsår:

— Soliditetsgrad i procent minimum 15 % pr. år

— Likviditetsgrad i procent minimum 100 % pr. år

— Samlet omsætning minimum 75 mio. DKK pr. år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af:

- Kunde

- Opgavens indhold og samlede størrelse (økonomi og omfang)

- Beskrivelse af, hvilken ydelse ansøger har leveret på opgaven, herunder faser samt entrepriseform (eksempelvis totalentreprise) og/eller rådgivningsform (eksempelvis totalrådgivning)

- Tidsperiode for opgavens udførelse, herunder evt. dato for afleveringsforretning

- Beskrivelse af byggeriet, herunder:

— renovering, ombygning, nybyggeri m.v.

— type af byggeri (anvendelse, opførelsesår m.v.)

- Belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV C.

Ansøger kan dog vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til u-konditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst angive 6 referencer i alt, inklusiv referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives flere referencer vil alene de 6 første referencer for hver blive taget i betragtning.

De vedlagte referencer bør også dokumentere relevant erfaring fra totalentreprenørens tilbudte arkitekt- og ingeniørrådgiver. Fordelingen af referencerne virksomhederne imellem er op til ansøger at vurdere ud fra relevans, men der bør som minimum vedlægges 1 reference på henholdsvis arkitekt- og ingeniørrådgivning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, hvor afleveringsforretning er gennemført for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ikke mindstekrav til referenceprojekter. Referenceprojekter vil blive anvendt til udvælgelse blandt egnede ansøgere, som angivet under II.2.9).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

ABT18 med tilføjelser og fravigelser samt ABR18. Tilføjelser og fravigelser er godkendt af Haderslev Kommune d. 22. december 2020.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er frit og gratis tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbuddet har udbudsnr: TN304205A.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske

udbudssystem jf. pkt. I.3). Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde § § 135 og 136, eller udbudslovens frivillige udelukkelsesgrund jf. § 137 stk.1, nr. 1 og nr. 2, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med,at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klageindgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2021

Send til en kollega

0.078