23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-347208
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.08.2021 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1d8e0a3c-afdf-4745-8155-8cd431a64b9f/homepage

Udbyder

Danmarks Radio

Renhold-ydelser til DR


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina
E-mail: ticl@dr.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1d8e0a3c-afdf-4745-8155-8cd431a64b9f/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1d8e0a3c-afdf-4745-8155-8cd431a64b9f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1d8e0a3c-afdf-4745-8155-8cd431a64b9f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1d8e0a3c-afdf-4745-8155-8cd431a64b9f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af renhold-ydelser til DR

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Anskaffelsen af renhold ydelser omfatter alle DR's 10 lokationer, og består af nedenstående ydelser:

- Daglig rengøring

- Soignering af tekøkkener

- Vinduespolering

- Planteservice

- Washroomservice

- Måtte- og linnedservice

- Affaldshåndtering

- Øvrige ydelser.

Ydelserne skal leveres i mange forskellige rumtyper, herunder f.eks. kontorarealer, toilet- og vådrum, te-køkkener, fællesarealer, teknikrum, værksteder, fitnessrum, TV- og filmstudier samt koncertsalen.

Selve rengøringsydelsen er inddelt i 3 ydelsesgrupper, der alle er inkluderet i det faste abonnement:

a) Ydelser der leveres og kontrolleres efter DS/INSTA 800-1:2018 4. udgave.

b) Ydelser der leveres efter frekvens og kontrolleres efter kvalitetsskema, jf. KPI bilag 2.

c) Ydelser der leveres efter frekvens og kontrolleres efter DS/INSTA 800-1:2018 4. udgave.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300 Vinduespudsning
90910000 Rengøring
90919200 Rengøring af kontorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til pkt. II.1.4) ovenfor.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2022
Slut: 14/04/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse i 2 x 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udbud med forhandling skal det mindst prækvalificeres 3 ansøgere. Hvis der er mere end 3 ansøgere, som lever op til mindstekravene til egnethed – vil der blive foretaget en udvælgelse på baggrund af den tekniske og faglige formåen. De 3 ansøgere, som har de mest relevante og sammenlignelige referencer sammenlignet med DR vil blive prækvalificeret. Begrænsningen vil derfor være baseret på en evaluering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer sammenlignet med kontrakten beskrevet i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4) ovenfor i forhold til arten og mængden af referencerne. Evalueringen vil være baseret på den liste, der er indsendt af kandidaterne i ESPD’en i henhold til afsnit III.1.3). Vær opmærksom på, at enhver tvetydighed og / eller uforståelighed i de indsendte oplysninger kan indgå negativt i evalueringen, når antallet af ansøgere skal begrænses.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

DR har vurderet, at der er en sammenhæng imellem de udbudte ydelser, og dermed er ydelserne ikke egnet til opdeling, hvorfor udbuddet ikke er opdelt i delkontrakter. Beslutningen er bl.a. begrundet i driftssikkerheden, herunder leveringsrisiko, der vil være forbundet med at have flere leverandører til at forestå forskellige ydelser, samt den evt. øgede kontraktstyring.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der sker ingen udvælgelse på baggrund af økonomisk og finansiel kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Mindstekrav til omsætning på minimum 200 mio. DKK pr. år inden for renhold de seneste 3 regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år,

— Mindstekrav om en soliditetsgrad på mindst 10 % de seneste 3 regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.

— Mindstekrav til en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.

Ansøger skal derfor angive følgende oplysninger i besvarelsen af ESPD’et:

— Omsætning

— Soliditetsgrad

— Egenkapital

— Overskudsgrad bedes oplyst, trods der ikke er mindstekrav hertil.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

DR har til hensigt at prækvalificere op til 3 ansøgere på baggrund af oplysningerne givet i ESPD’et. Hvis DR modtager flere end 3 konditionsmæssige ansøgninger, som lever op til mindstekravene til egnethed – vil der blive foretaget en udvælgelse på baggrund af den tekniske og faglige formåen. De 3 ansøgere, som har de mest relevante referencer sammenlignet med DR vil blive prækvalificeret. Begrænsningen vil derfor være baseret på en evaluering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. (se endvidere afsnit II.2.9).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Mindstekrav: ”Ansøger skal demonstrere erfaring med minimum 1 (og maksimalt 5) leverancer af lignende karakter inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen”.

— Ved sammenlignelig karakter, vil der bl.a. blive lagt vægt på at udførelse af renhold (evt. kombineret med vinduespolering) på domiciler over 40 000 etagekvadratmeter, suppleret med mindst 1 reference på andre renholdsopgaver end traditionelle kontorfaciliteter, (referencer som kan sættes i relation til DR’s kompleksitet) herunder teknik-rum, studier, koncertsale mv.

Ansøger skal derfor angive følgende oplysninger i besvarelsen af ESPD’et:

— En liste over deres mest sammenlignelige referencer, jf. afsnit II.1.4) og afsnit II 2.4). i udbudsbekendtgørelsen, som er leveret inden for de sidste 3 år forud for indlevering af ansøgningen.

Listen bør indeholde:

— En kort beskrivelse af hver leverance.

— En indikation af hvilke specifikke dele af leverancen, som er lignende de beskrevne i afsnit II.1.4 )og afsnit II 2.4).

— Herunder i hvor høj grad de helt /delvist er udført iht. INSTA 800 metoden.

— En beskrivelse af ansøgers rolle/deltagelse i den konkrete leverance.

— Dato for levering af ydelsen for referencen (evt. periode). Hvis referencen er en igangværende levering, er det kun den del af leveringen som er færdigleveret, som vil indgå i vurderingen af referencen.

— Værdi/beløb af referencen.

— Referencekunde (helst med angivelse af kontaktperson og telefonnummer).

Listen må maksimalt indeholde 5 referencer. Hvis listen indeholder mere end 5 referencer, vil DR kun tage de første 5 referencer i betragtning.

Det vil vægte positivt med mere end én relevant reference.

Ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet og tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af ansøgers oplysninger i ESPD’et.

Ansøgninger fra ansøgere, som ikke lever op til de i udbudsbekendtgørelsen og/eller ESPD’et angivne mindstekrav, vil blive betragtet som ukonditionsmæssige og blive afvist uden yderligere evaluering.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der refereres til kontraktgrundlaget i forhold til betaling og faktureringsbetingelser. Kontrakten indeholder arbejdsklausul og krav til CSR, se bilag 8 for nærmere information.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/08/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbud skal afleveres på dansk, og den endelige kontrakt vil blive indgået på dansk. Tilbud afgivet på andre sprog end dansk erklæres for ukonditionsmæssige. DR accepterer dog, at evt. bilagsmateriale, fx referenceblade, produktblade mv., tillige afleveres på engelsk.

Ansøger skal udfylde og vedlægge ESPD’et til foreløbig dokumentation for ansøgers opfyldelse af DR’s krav til egnethed samt økonomisk og teknisk formåen. Det er ikke nødvendigt at underskrive ESPD’et, men DR har ikke mulighed for at fjerne feltet. DR’s formular til ESPD’et findes i DR’s elektroniske udbudsportal og udfyldes ligeledes i DR’s elektroniske udbudsportal.

Ansøgere kan basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle kapacitet og tekniske/faglige kapacitet, jf. punkt III.1.2) og III.1.3). Hvis ansøger – baserer sig på andre enheders formåen, skal de krævede oplysninger i ESPD’et afgives for samtlige enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes.

DR er forpligtet til at udelukke ansøgere mod hvem, der er afsagt endelig dom vedr. et eller flere af de forhold, som er nævnt i udbudsloven § 135, stk. 1 og 2.

DR er endvidere forpligtet til at udelukke ansøgere, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder på 100 000 DKK eller derover, jf. udbudsloven § 135, stk. 3, medmindre en af betingelserne i stk. 4 er opfyldt. Såfremt DR kan påvise, at ansøger er omfattet af udbudsloven § 136, er DR forpligtet til at udelukke den pågældende ansøger.

DR har derudover valgt, at ansøger bliver udelukket, hvis ansøger er omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde: § 137, stk. 1, nr. 2 – insolvensbehandling.

Før DR’s beslutning om tildeling af kontrakten skal DR kræve, at den tilbudsgiver, som DR har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Dokumentationen vedrører de stillede krav til tilbudsgivers personlige forhold samt økonomisk og teknisk formåen. DR anmoder jf. udbudslovens § 151, stk. 2 de prækvalificerede ansøgere om at fremsende dokumentation for oplysningerne angivet i ESPD’et forud for tilbudsfrist for INDO.

Der vil blive afholdt besigtigelse af DR 10 lokationer -i uge 37/38 for de prækvalificerede. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

- 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2021

Send til en kollega

0.078